67280693, 28602885 info@ifinanses.lv Darba laiks: 9:00 – 16:00 (I-V)
Autorizēties
MK noteikumi Nr.188 „Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā” nosaka kārtību, kādā individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieku un zvejnieku saimniecība, kuras apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 300 000 eiro, un cita fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību, ja tā izvēlas vienkāršā ieraksta sistēmu.
Grāmatvedība (20)
Kārtojot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, persona ievēro MK noteikumus Nr.188, kā arī MK noteikumus Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" un MK noteikumus Nr.584 "Kases operāciju uzskaites noteikumi".
Gada ienākumu deklarācija (4)
Fiziskām personām, kas veic saimniecisko darbību, iedzīvotāju gada ienākumu deklarācija ar pievienotajiem dokumentiem ir obligāti iesniedzama VID taksācijas gadam sekojošajā gadā no 1.marta līdz 1.jūnijam (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 19.panta 5.punkts).
Darbinieki (27)
Sadaļā atrodams Darba likumā noteiktās veidlapas saistībā ar darba laika uzskaiti, atvaļinājuma piešķiršanu, darbinieku pārvietošanu, darba algas aprēķinu, kā arī VID iesniedzamie pārskati par darbiniekiem
Pamatlīdzekļi (7)
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.188 22. punktu par pamatlīdzekļiem uzskata nekustamas un kustamas mantas uzskaites vienības, kuru derīgās lietošanas laiks ir ilgāks par gadu un sākotnējā vērtība lielāka par 430 EUR.
Inventarizācijas (1)
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.585 51. punktu individuālā uzņēmuma, zemnieku vai zvejnieku saimniecības īpašnieks, cita fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību, un individuālais komersants, kā arī kapitālsabiedrības vadītājs, kurš ir kapitālsabiedrības vienīgais īpašnieks – vienīgais valdes loceklis, inventarizāciju var veikt pats.
Citi ziņojumi (2)
Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu fiziskām personām, kuras uzskaitītas likuma 3.pantā, tajā skaitā nodokļu konsultantiem, ārpakalpojuma grāmatvežiem, juridisko pakalpojumu sniedzējiem u.c. ir pienākums nekavējoties ziņot par katru konsultētu, paredzētu (plānotu), pieteiktu, uzsāktu, atliktu, veiktu vai apstiprinātu neparastu darījumu, kurš atbilst vismaz vienai no aizdomīga darījuma pazīmēm.
Nodokļu maksātāja (fiziskas personas) reģistrācijas lapa

2016.gada 1.janvārī stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi 537. “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā”. Šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētās fiziskās personas, reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā, aizpilda un iesniedz 1.pielikumu.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?