Uzņēmums (pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs) no Lielbritānijas rezidenta (nav PVN maksātājs, bet veic darbību saskaņā ar licenci) saņem pakalpojumus, ievērojot Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 19.panta 1.daļu. Rēķins par pakalpojumiem izrakstīts 25.01.2017., bet samaksāts 05.04.2017. Rēķina summa ir 7000 GBP.

PVN likuma 32.panta 2.daļā noteikts, ka pakalpojuma saņemšana ir notikusi, ja pakalpojums saņemts. Kas pamato pakalpojuma saņemšanas faktu? Vai rēķina izrakstīšanas datumu var uzskatīt par dienu, kad saņemts pakalpojums? Pēc kāda valūtas kursa jāaprēķina PVN, lai minēto darījumu atspoguļotu PVN deklarācijā? Vai PVN drīkst aprēķināt pēc kursa, kas bija spēkā rēķina izrakstīšanas dienā, proti, 25.01.2017., un minēto darījumu atspoguļot PVN deklarācijā par 2017.gada janvāri?

Ministru kabineta noteikumu Nr.556 "Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi" 136.1.apakšpunktā noteikts: "Informāciju par pārējiem nerezidenta (izņemot fiziskas personas) gūtajiem ienākumiem Latvijas Republikā, no kuriem nodoklis izmaksas brīdī nav jāietur, iekļauj pārskatā (18.pielikums) un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā kopā ar uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas gada deklarāciju. Pārskatā iekļauj informāciju arī par tiem darījumiem, kas veikti ieskaita veidā. Informāciju par nerezidenta gūto ienākumu, no kura nodoklis nav jāietur, pārskatā iekļauj, ja taksācijas periodā nerezidenta attiecīgā veida ienākuma kopsumma pārsniedz 5000 euro." Pēc kāda valūtas kursa (kurā datumā) jāpārvērtē darījums eiro, lai to uzrādītu 18.pielikumā ("Uzņēmumu ienākuma nodokļa pārskats par nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā ")? Proti, vai pēc rēķina izrakstīšanas datuma (25.01.2017.) vai samaksas datuma (05.04.2017.)?