Autorizēties
10.12.2018.

Vispārīgi noteikumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmu

Pamatojoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (Likums) 6.panta 1.daļu, virknei juridisko un fizisko personu ir jāizveido iekšējās kontroles sistēma.

Kam jābūt iekšējās kontroles sistēmai?

Ziņošanas pienākums attiecas uz šādām juridiskajām un fiziskajām personām:

 • kredītiestādēm;
 • finanšu iestādēm;
 • nodokļu konsultantiem;
 • neatkarīgajiem grāmatvežiem un grāmatvedības birojiem;
 • zvērinātiem revidentiem un zvērinātu revidentu komercsabiedrībām;
 • zvērinātiem notāriem,
 • zvērinātiem advokātiem,
 • citiem neatkarīgiem juridisko pakalpojumu sniedzējiem, kad tie, darbojoties savu klientu vārdā un labā, sniedz palīdzību darījumu plānošanā vai veikšanā, piedalās tajos vai veic citas ar darījumiem saistītas profesionālas darbības sava klienta labā attiecībā uz:
  • nekustamā īpašuma, komercsabiedrības kapitāla daļu pirkšanu vai pārdošanu;
  • klienta naudas, finanšu instrumentu un citu līdzekļu pārvaldīšanu;
  • visu veidu kontu atvēršanu vai pārvaldīšanu kredītiestādēs vai finanšu iestādēs;
  • juridisku veidojumu dibināšanu, vadību vai darbības nodrošināšanu, kā arī attiecībā uz juridiska veidojuma dibināšanai, vadīšanai vai pārvaldīšanai nepieciešamu ieguldījumu veikšanu;
 • juridiska veidojuma dibināšanas un darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem;
 • personām, kas darbojas kā aģenti vai starpnieki darījumos ar nekustamo īpašumu;
 • izložu un azartspēļu organizētājiem;
 • personām, kas sniedz inkasācijas pakalpojumus.
 • citām juridiskām vai fiziskām personām, kas nodarbojas ar transportlīdzekļu, kultūras pieminekļu, dārgmetālu, dārgakmeņu, to izstrādājumu vai cita veida preču tirdzniecību, kā arī ar starpniecību minētajos darījumos vai cita veida pakalpojumu sniegšanu, ja maksājumu veic skaidrā naudā vai skaidru naudu par šo darījumu iemaksā kredītiestādē pārdevēja kontā 15 000 EUR vai lielākā apmērā vai valūtā, kas saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu darījuma veikšanas dienas sākumā ir ekvivalenta 15 000 EUR vai pārsniedz šo summu, neatkarīgi no tā, vai šo darījumu veic kā 1 operāciju vai kā vairākas savstarpēji saistītas operācijas;
 • parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējiem.

Kādai informācijai jābūt iekšējās kontroles sistēmā

Kontroles sistēmā jābūt ietvertai vismaz šādai informācijai:

 • klientu identificēšanas kārtība;
 • kārtība, kādā tiek novērtēts ar klientu, tā rezidences (reģistrācijas) valsti, klienta saimniecisko vai personisko darbību, izmantotajiem pakalpojumiem un veiktajiem darījumiem saistītais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risks;
 • kārtība un apjoms, kādā, pamatojoties uz Likuma subjekta veikto klienta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtējumu un ievērojot Likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās klienta izpētes minimālās prasības, veicama klienta izpēte;
 • kārtība, kādā, pamatojoties uz Likuma subjekta veikto klienta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtējumu, veicama klienta darījumu uzraudzība;
 • neparastu un aizdomīgu darījumu atklāšanas kārtība un kārtība, kādā Likuma subjekts atturas no aizdomīga darījuma veikšanas;
 • kārtība, kādā tiek ziņots Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam (Kontroles dienests) par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem;
 • kārtība, kādā tiek uzglabāti klienta identifikācijas un izpētes gaitā, kā arī klienta veikto darījumu uzraudzības gaitā iegūtie dati un dokumenti;
 • darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība, pildot Likuma prasības.

Pienākums ziņot par noziedzīgām finanšu darbībām un terorisma finansēšanu noteikts Likumā.

Šajā iRokasgrāmatā ietvertā iekšējās kontroles sistēma izstrādāta grāmatvedības ārpakalpojuma, audita, nodokļu konsultāciju un juridisko pakalpojumu sniedzējiem, taču to var ērti pielāgot savai specifikai arī citi uzņēmumi.

Uzraudzība

Ievērojot Likuma 45.panta 2.daļu, nodokļu konsultantus, ārpakalpojuma grāmatvežus, neatkarīgus juridisko pakalpojumu sniedzējus uzrauga Valsts ieņēmumu dienests (VID). 10 darbdienu laikā pēc darījuma attiecību uzsākšanas dienas, darījuma partneru vienošanās par darījumu, pakalpojumu sniegšanu un saņemšanu visām šīm personām ir jāiesniedz VID ziņojums par savas darbības veidu.

Satura
rādītājs
1.nodaļa. Klienta identificēšanas kārtība
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?