Autorizēties
Dažādi rīkojumi saistībā ar darbinieku pārvietošanu, iecelšanu, pilnvarojumiem u.c.
Rīkojums par pretendentu vērtēšanas komisijas izveidi

Efektīvas darbinieku atlases procedūras nodrošināšanai darba devējs var izdot rīkojumu par pretendentu vērtēšanas komisijas izveidi.
Apgaitas lapa

Darbiniekam izbeidzot darba tiesiskās attiecības, struktūrvienību vadītāji un atbildīgās personas apliecina, ka darbinieks ir nokārtojis saistības ar organizāciju, aizpildot apgaitas lapu.
Akts par darbinieka neattaisnotu prombūtni

Ja darbinieks bez attaisnojoša iemesla nav ieradies darbā un nav informējis darba devēju par savu prombūtni, kā arī nav uzrādījis prombūtni attaisnojošu dokumentu, darba devējs var divu liecinieku klātbūtnē sastādīt aktu par darbinieka neattaisnotu prombūtni.
Akts par atteikumu parakstīt uzteikumu

Ja darbinieks atsakās parakstīt darba devēja izsniegto uzteikumu, darba devējs var divu liecinieku klātbūtnē sastādīt aktu, ka darbinieks ir iepazīstināts ar uzteikumu, bet atteicies to parakstīt. Strīdus gadījumā šāds akts kalpos par pierādījumu, ka darba devējs ievērojis Darba likumā noteikto pienākumu iepazīstināt darbinieku ar uzteikumu un ievērojis uzteikuma termiņu.
Rīkojums par atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas piešķiršanu

Darba likuma 153.pantā noteiktajos gadījumos darba devējs piešķir darbiniekam atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas.
Rīkojums par atvaļinājuma un papildatvaļinājuma piešķiršanu

Atbilstoši Darba likuma 149.pantam ikvienam darbiniekam ir tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Darbiniekam un darba devējam vienojoties, ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu kārtējā gadā var piešķirt pa daļām, taču viena no atvaļinājuma daļām kārtējā gadā nedrīkst būt īsāka par divām nepārtrauktām kalendāra nedēļām. Atbilstoši Darba likuma 151.pantam ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu piešķir: 1) darbiniekiem, kuru aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, — trīs darba dienas; 2) darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar īpašu risku, — ne mazāk kā trīs darba dienas; 3) darbiniekiem, kuru aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem, — ne mazāk par vienu darba dienu. Darba koplīgumā vai darba līgumā var noteikt citus gadījumus (nakts darbs, maiņu darbs, ilggadējs darbs u.c.), kad darbiniekam piešķirams ikgadējais apmaksātais papildatvaļinājums.
Rīkojums par dokumentu atvasinājumu apliecināšanu

Jebkuru dokumentu atvasinājumu (kopiju, norakstu, izrakstu, dublikātu) var apliecināt organizācijas vadītājs, taču saskaņā ar MK noteikumu Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" 59.punktu pilnvarojumu apliecināt dokumenta atvasinājumu var deleģēt jebkuram citam darbiniekiem. Praksē izplatītākais ir rīkojums, kurā norāda saskaņā ar ko un kuru personu pilnvaro apliecināt dokumentu atvasinājumus.
Iesniegums par 23% IIN likmes piemērošanu

Atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 15.panta 23.daļai, pamatojoties uz maksātāja rakstveida iesniegumu, ienākuma izmaksātājs taksācijas gada laikā ietur nodokļa likmi 23% apmērā arī no ienākumiem, kuriem saskaņā ar šā panta 2., 3. vai 18.daļu piemērojama nodokļa likme 20% apmērā.
Iesniegums par VID prognozētā neapliekamā minimuma nepiemērošanu darba vietā

No 01.01.2018. algām piemērojams Valsts ieņēmumu dienesta prognozētais neapliekamais minimums, kas tiek aprēķināts, ņemot vērā fiziskās personas iepriekšējā gada ienākumus noteiktā laika periodā. Šāda kārtība var novest pie iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) pārmaksas un tāpat arī - pie nodokļa parāda, kas būs valstij jāsamaksā nākamajā gadā. Tāpēc, ja darbinieks nevēlas, lai, veicot IIN aprēķinu, darba vietā, kurā iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, šis neapliekamais minimums tiktu piemērots, darbiniekam ir jāiesniedz rakstisks iesniegums savam darba devējam.
Rīkojums par darba attiecību izbeigšanu pēc darbinieka uzteikuma

Darba likuma 100.pants nosaka kārtību, kādā darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas pēc darbinieka iniciatīvas. Vienīgais noteikums par šāda darbinieka paziņojuma formu - tam ir jābūt rakstveidā. Darba likums šajā situācijā neparedz darba devēja pienākumu izdot rīkojumu, ja nav iestājušies kādi īpaši apstākļi papildu dokumenti saistībā ar darbinieka uzteikumu nav jāgatavo. Ja to paredz uzņēmuma iekšējā kārtība, tad, izbeidzot darba tiesiskās ar darbinieku pēc paša vēlēšanās, pamatojoties uz darbinieka iesniegumu, izdod Rīkojumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu un nodod to attiecīgajai struktūrvienībai.
Rīkojums par atvaļinājumu sakarā ar bērna piedzimšanu

Darba likuma 155.pants nosaka, ka bērna tēvam ir tiesības uz 10 kalendāra dienas ilgu atvaļinājumu. Atvaļinājumu bērna tēvam piešķir tūlīt pēc bērna piedzimšanas, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas.
Rīkojums par darbinieka pārcelšanu citā amatā

Saskaņā ar Darba likuma 97.pantu Darbinieks un darba devējs var grozīt darba līgumu, savstarpēji par to rakstiski vienojoties. Šajā gadījumā attiecīgi piemērojami šā likuma 40.panta noteikumi. Ja to paredz uzņēmuma iekšējā kārtība, tad, pārceļot darbinieku citā amatā, pamatojoties uz vienošanos pie darba līguma, izdod Rīkojumu par pārcelšanu citā amatā un nodod to attiecīgajai struktūrvienībai. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.827 43.2. punktu, ja no 2013.gada 1.jūlija darbiniekam mainās profesija, tad darba devējam jāsniedz ziņas par profesijas maiņu un jānorāda jaunais profesijas kods un datums, no kura darbinieks strādā jaunajā profesijā.
Rīkojums par piemaksu par papildu darbu

Saskaņā ar Darba likuma 65.pantu darbiniekam, kas pie viena un tā paša darba devēja līdztekus nolīgtajam pamatdarbam veic papildu darbu, ir tiesības saņemt atbilstošu piemaksu par šāda darba veikšanu. Noteiktās piemaksas apmēru nosaka darba koplīgumā vai darba līgumā. Ja to paredz uzņēmuma iekšējā kārtība, tad, darbiniekam nosakot piemaksu, pamatojoties uz darbinieka un darba devēja darba līgumu vai koplīgumu, izdod Rīkojumu par piemaksas piešķiršanas kārtību un nodod to attiecīgajai struktūrvienībai.
Rīkojums par obligāti izmaksājamām piemaksām

Darba likuma 66.pants, 67.pants un 68.pants nosaka, kuros gadījumos darba devējam obligāti jāizmaksā piemaksa par darbu, kas saistīts ar īpašu risku, par nakts darbu, par virsstundu darbu vai darbu svētku dienā.
Rīkojums par rājiena izteikšanu

Saskaņā ar Darba likuma 90.pantu par noteiktās darba kārtības vai darba līguma pārkāpšanu darba devējs darbiniekam var izteikt rakstveida piezīmi vai rājienu, minot tos apstākļus, kas norāda uz pārkāpuma izdarīšanu. Darba likuma 90.panta 3.daļa nosaka, ka darba devējam ir pienākums izsniegt darbiniekam rakstveida rīkojumu, ar kuru darbiniekam ir izteikta piezīme vai rājiens.
Rīkojums par pieņemšanu darbā

Ja to paredz uzņēmuma iekšējā kārtība, tad, pieņemot darbinieku darbā, pamatojoties uz darba līgumu, izdod Rīkojumu par pieņemšanu darbā un nodod to attiecīgajai struktūrvienībai.
Rīkojums par prēmijas piešķiršanu

Darba likuma 59.pants nosaka, ka noteiktās piemaksas, prēmijas un jebkuru cita veida atlīdzība saistībā ar darbu ir darba samaksa. Prēmiju piešķiršanu darbiniekiem nenosaka Darba likums vai kāds cits tiesību akts, par prēmiju piešķiršanu darba vietā atbild darba devējs vai uzņēmuma vadītājs. Pamatojums prēmijas izmaksai ir darba devēja izdots rīkojums.
Rīkojums par darba algas noteikšanu eiro

Saskaņā ar Darba likuma 40.panta 2.daļas 6.punktu darba algu nosaka darba līgumā, darba devējam un darbiniekam vienojoties, un izdarīt grozījumus tajā saskaņā ar Darba likuma 97. pantu arī var izdarīt tikai tad, ja darba devējs un darbinieks par to savstarpēji vienojušies rakstveidā. Līdz ar to rīkojums darba devējam atbilstoši Darba likuma 56.pantam nepieciešams tikai attiecībā uz darba kārtības organizēšanu uzņēmuma iekšienē.
Iesniegums par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu

Saskaņā ar Darba likuma 150.pantu ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu piešķir katru gadu noteiktā laikā saskaņā ar darbinieka un darba devēja vienošanos vai atvaļinājumu grafiku. Šāds atvaļinājums nedrīkst būt īsāks par četrām kalendāra nedēļām, neskaitot svētku dienas. Darbiniekam un darba devējam vienojoties, ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu kārtējā gadā var piešķirt pa daļām, taču viena no atvaļinājuma daļām kārtējā gadā nedrīkst būt īsāka par divām nepārtrauktām kalendāra nedēļām (149.pants).
Obligātās veselības pārbaudes karte

Darbinieku obligātās veselības pārbaudes veikšanas kārtība un tai pakļautās personas / darbinieki ir noteikta MK noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude". Saskaņā ar noteikumu 20.punktu, nosūtot uz veselības pārbaudi, darba devējs izsniedz nodarbinātajam un personai pirms darba tiesisko attiecību vai valsts civildienesta tiesisko attiecību uzsākšanas veselības pārbaudes karti (noteikumu 3.pielikums) divos eksemplāros, iepriekš aizpildot veselības pārbaudes kartes I sadaļu “Norīkojums uz obligāto veselības pārbaudi”.
Rīkojums par kasiera pienākumu pildīšanu

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.584 “Kases operāciju uzskaites noteikumi” 27.punktu kases operācijas veic tā persona, kura saskaņā ar līgumu, uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu vai izdotu pilnvaru pilda kasiera pienākumus. Savukārt Darba likuma 65.pants nosaka, ka darbiniekam par papildu darba veikšanu ir tiesības saņemt atbilstošu piemaksu saskaņā ar darba līgumā vai darba koplīgumā noteikto. Veidlapas autors: SIA "Leinonen Audit"
Rīkojums par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu

Saskaņā ar Darba likuma 149.pantu ikvienam darbiniekam ir tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Šāds atvaļinājums nedrīkst būt īsāks par četrām kalendāra nedēļām, neskaitot svētku dienas. Darbiniekam un darba devējam vienojoties, ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu kārtējā gadā var piešķirt pa daļām, taču viena no atvaļinājuma daļām kārtējā gadā nedrīkst būt īsāka par divām nepārtrauktām kalendāra nedēļām.
Rīkojums par komandējumu

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.969 2. punktu par komandējumu uzskatāms ar komersanta, organizācijas, iestādes vai citas institūcijas vadītāja rakstisku rīkojumu apstiprināts darbinieka un citas fiziskās personas brauciens uz noteiktu laiku uz citu apdzīvotu vietu Latvijas Republikā vai uz ārvalstīm, lai: 1.pildītu darba vai dienesta uzdevumus; 2. papildinātu zināšanas un paaugstinātu kvalifikāciju.
Rīkojums par bērna kopšanas atvaļinājuma piešķiršanu

Darba likuma 156.pants nosaka, ka ikvienam darbiniekam ir tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu sakarā ar bērna dzimšanu vai adopciju. Šādu atvaļinājumu piešķir uz laiku, kas nav ilgāks par pusotru gadu, līdz dienai, kad bērns sasniedz astoņu gadu vecumu.
Rīkojums par darba attiecību pārtraukšanu

Darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu vienu mēnesi iepriekš, ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts īsāks uzteikuma termiņš (Darba likuma 100.panta 1.daļa). 149.panta 5.daļa nosaka, ka ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma atlīdzināšana naudā nav pieļaujama, izņemot gadījumus, kad darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas un darbinieks ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu nav izmantojis.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?