67280693 info@izurnali.lv
Autorizēties
Biedrību un nodibinājumu gada pārskata sagatavošanas kārtība noteikta MK noteikumos Nr.808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem". Gada pārskats sastāv no bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata, ziedojumu un dāvinājumu pārskata un ziņojuma. Ja biedrība, nodibinājums un arodbiedrība, kuras apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 40 000 eiro, ir izvēlējusies kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, tā par katru pārskata gadu sagatavo šādas gada pārskata daļas – ieņēmumu un izdevumu pārskatu un ziedojumu un dāvinājumu pārskatu.
Bilance (biedrības un nodibinājumi)

Bilance ir obligāta gada pārskata sastāvdaļa, kurā norāda biedrības, nodibinā­juma vai arodbiedrības līdzekļu un to avotu (aktīvu un pasīvu) atlikumus bilances datumā. Līdzekļus norāda bilances aktīvā, bet to avotus - bilances pasīvā. Bilances aktīva kopsummai jābūt vienādai ar bilances pasīva kopsummu. Ja organiazācija apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 40 000 EUR un tā ir izvēlējusies kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, bilance par pārskata gadu nav jāsagatavo!
Ziedojumu un dāvinājumu pārskats

Ziedojumu un dāvinājumu pārskats ir obligāta gada pārskata sastāvdaļa. Pārskatu sagatavo saskaņā ar MK noteikumu Nr.808 IV daļu.
Ieņēmumu un izdevumu pārskats

Ieņēmumu un izdevumu pārskats ir obligāta gada pārskata sastāvdaļa, kurā norāda biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības ieņēmumus, izdevumus un to starpību noteiktā pārskata periodā. Ieņēmumu un izdevumu pārskatā ietver visus ieņēmumus un visus izdevumus, izņemot pamatlīdzekļu iegādes, ražošanas vai uzstādīšanas izdevumus, nemateriālo ieguldījumu, kapitāla līdzdalības daļu, akciju, citu vērtspapīru un krājumu iegādes izdevumus, kā arī ar naudas aizde­vumiem, avansa maksājumiem vai parādu atmaksāšanu saistītos izdevumus.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?