Autorizēties
Gada pārskatu likums nosaka, ka SIA finanšu pārskats kā kopums sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata, pašu kapitāla izmaiņu pārskata un pielikuma. Gada pārskats kā vienots kopums sastāv no finanšu pārskata un vadības ziņojuma par sabiedrības attīstību pārskata gadā.
Paskaidrojums par Gada pārskatu likuma 54.panta noteikumu izpildi

Saskaņā ar Gada pārskatu likuma 54.pantu sabiedrības, kuras bilances datumā nepārsniedz divus no šādiem kritērijiem: 1) bilances kopsumma — 400 000 EUR; 2) neto apgrozījums — 800 000 EUR; 3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 25, var iesniegt saīsinātu gada pārskatu atbilstoši 54.panta 1.daļai, kā arī neiesniegt vadības ziņojumu. Atbilstoši 66.panta 3.daļai sabiedrība šādā gadījumā gada pārskatam pievieno valdes parakstītu paskaidrojumu, ka šā likuma 54.panta otrās, ceturtās un piektās daļas noteikumi ir izpildīti.
Paziņojums par kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu

Komerclikuma 179.pantā ir noteikts, ka sabiedrības gada pārskatu apstiprina dalībnieku sapulce, kuru sasauc valde pēc revidenta atzinuma saņemšanas, bet, ja sabiedrībai ir padome, — arī pēc padomes ziņojuma saņemšanas. Paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu valdei jānosūta visiem SIA dalībniekiem ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, un tas jānosūta uz SIA dalībnieku reģistrā norādītajām adresēm, ja SIA statūtos nav noteikta cita paziņošanas kārtība.
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats (spēkā līdz 31.12.2015.)

Pašu kapitāla izmaiņu pārskata sagatavošana noteikta LGS Nr.1 "Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes". Saskaņā ar Gada pārskatu likuma 54.pantu sabiedrībām, kuras bilances datumā nepārsniedz divus no šādiem kritērijiem: 1. bilances kopsumma — 400 000 eiro, 2. neto apgrozījums — 800 000 eiro, 3. vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 25, atļauts nesagatavot pašu kapitāla izmaiņu pārskatu.
Pielikums peļņas vai zaudējumu aprēķinam (pēc periodu izmaksu metodes)

Obligāts pielikums peļņas vai zaudējumu aprēķinam
Pielikums peļņas vai zaudējumu aprēķinam (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Obligāts pielikums peļņas vai zaudējumu aprēķinam
Pielikums bilancei (paskaidrojumi bilances posteņiem)

Obligāts pielikums bilancei
Naudas plūsmas pārskats (pēc netiešās metodes)

Naudas plūsmas pārskata sagatavošana noteikta LGS Nr.2 "Naudas plūsmas pārskats". Saskaņā ar Gada pārskatu likuma 54.pantu sabiedrībām, kuras bilances datumā nepārsniedz divus no šādiem kritērijiem: 1. bilances kopsumma — 400 000 eiro, 2. neto apgrozījums — 800 000 eiro, 3. vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 25, atļauts nesagatavot naudas plūsmas pārskatu.
Naudas plūsmas pārskats (pēc tiešās metodes)

Naudas plūsmas pārskata sagatavošana noteikta LGS Nr.2 "Naudas plūsmas pārskats". Saskaņā ar Gada pārskatu likuma 54.pantu sabiedrībām, kuras bilances datumā nepārsniedz divus no šādiem kritērijiem: 1. bilances kopsumma — 400 000 eiro, 2. neto apgrozījums — 800 000 eiro, 3. vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 25, atļauts nesagatavot naudas plūsmas pārskatu.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Obligāta gada pārskatu sastāvdaļa
Peļņas vai zaudējumu aprēķins (pēc periodu izmaksu metodes)

Obligāta gada pārskata sastāvdaļa
Bilance (SIA)

Obligāta gada pārskata sastāvdaļa
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?