67280693 info@ifinanses.lv Darba laiks: 9:00 – 16:00 (I-V)
Autorizēties
Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu vidējas sabiedrības, kuras nepārsniedz 2 no šādām robežvērtībām: 1) bilances kopsumma — 20 000 000 EUR; 2) neto apgrozījums — 40 000 000 EUR; 3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 250, finanšu pārskats sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata, pašu kapitāla izmaiņu pārskata un finanšu pārskata pielikuma.
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Pašu kapitāla izmaiņu pārskata sagatavošana noteikta LGS Nr.1 "Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes".
Naudas plūsmas pārskats (netiešā metode)

Obligāta finanšu pārskata sastāvdaļa vidējām sabiedrībām.
Naudas plūsmas pārskats (tiešā metode)

Obligāta finanšu pārskata sastāvdaļa vidējām sabiedrībām.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins (pēc izdevumu funkcijas)

Obligāta gada pārskata sastāvdaļa.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins (pēc izdevumu veidiem)

Obligāta gada pārskata sastāvdaļa.
Bilance

Obligāta gada pārskata sastāvdaļa.
Paziņojums par kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu

Komerclikuma 179.pantā ir noteikts, ka sabiedrības gada pārskatu apstiprina dalībnieku sapulce, kuru sasauc valde pēc revidenta atzinuma saņemšanas, bet, ja sabiedrībai ir padome, — arī pēc padomes ziņojuma saņemšanas. Paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu valdei jānosūta visiem SIA dalībniekiem ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, un tas jānosūta uz SIA dalībnieku reģistrā norādītajām adresēm, ja SIA statūtos nav noteikta cita paziņošanas kārtība.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?