67280693 info@iZurnali.lv
Autorizēties
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" kārtību, kādā sagatavo un iesniedz pārskatus par izlietoto avansu summām, nosaka grāmatvedības organizācijas dokumentos. Tas izriet no šo noteikumu 41.punkta: Grāmatvedības organizācijas dokumenti nosaka kārtību, kādā [...] sniedz pārskatus par skaidrās un bezskaidrās naudas avansu kā arī izejvielu un citu krājumu izlietojumu [...].
Avansa pieprasījums

Saimnieciskās darbības izdevumu segšanai nepieciešamā avansa summas pieprasījuma veidlapa
Avansa norēķini (bez kontējumiem)

Avansa norēķinu veidlapa bez kontējumiem. Izmantojama avansa norēķinu personai, iesniedzot atskaiti par saņemtām un izlietotām summām perioda ietvaros
Avansa norēķini (ar kontējumiem)

Avansa norēķinu veidlapa ar kontējumiem. Izmantojama avansa norēķinu personai, iesniedzot atskaiti par saņemtām un izlietotām summām perioda ietvaros, sadalot ieņēmumus un izdevumus pa saimnieciskajam darījumam atbilstošajiem kontiem.
Rīkojums par avansa norēķinu personu

Uzņēmuma vadītājs ar rīkojumu var noteikt konkrētu avansa norēķinu personu un tai piešķirto mēneša limitu. Avansa norēķinu kārtību nosaka grāmatvedības organizācijas dokumentos.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?