Darba samaksa pensionāram

2022-07-11

Laila Kelmere, , Mg. oec., Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes viesdocente, Grāmatvedības un finanšu koledžas docente

Lai gan par darba samaksu un to aprēķināšanas niansēm var pētīt un rakstīt daudz, tomēr ar šo rakstu noslēgsim iepriekš iesākto tēmu par darba samaksas aprēķināšanas pamatjautājumiem. Šoreiz par to, kā aprēķināt darba samaksu darbiniekam – pensionāram.

Tehniski darba samaksas aprēķins pensionāram būs tāds pats kā visiem darbiniekiem, tomēr ir dažas nianses, kam jāpievērš uzmanība.

Pensiju veidi

Latvijā ir valsts organizēta un uzturēta sociālā apdrošināšanas sistēma. Darba ņēmēji ir sociāli apdrošināmi atbilstīgi visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, tostarp valsts pensijai. Saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām" ir šādi pensiju veidi:

Vecuma pensija

Tiesības uz šo pensiju ir sociāli apdrošinātām personām, kuras sasniegušas normatīvajos aktos noteikto vecuma slieksni, piemēram, 2022.gadā personai jābūt 64 gadiem un trim mēnešiem, lai kļūtu par pensionāru un saņemtu šo pensiju vispārējā kārtībā. Kopš 2014.gada 1.janvāra pakāpeniski pensionēšanās vecums tiek palielināts par trim mēnešiem ik gadu, lai līdz 2025.gada 1.janvārim sasniegtu likumā "Par valsts pensijām" noteikto 65 gadu slieksni.

Pensiju var pieprasīt arī priekšlaikus, un tad šādu personu uzskata par priekšlaicīgi pensionējušos. To persona var pieprasīt divus gadus pirms vecuma pensijas nepieciešamā vecuma sasniegšanas, ja sociālās apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem. 2022.gadā priekšlaicīgās pensionēšanās vecums ir 62 gadi un trīs mēneši.

Valsts vecuma pensiju var piešķirt ar atvieglotiem noteikumiem. Tiesības uz valsts vecuma pensiju pēc atvieglotiem noteikumiem, piemēram, ir sievietēm, kurām ir pieci un vairāk bērni, personām par darbu kaitīgos un smagos apstākļos, mātēm, kuru bērni ir invalīdi kopš bērnības, invalīdiem uz mūžu u. c.

Invaliditātes pensija

Invaliditātes pensiju var saņemt cilvēki:

Invaliditātes pensiju izmaksā, līdz ir sasniegts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums. Pēc tam tiek piešķirta vecuma pensija. Invaliditāti personai nosaka saskaņā ar Invaliditātes likumu, un invaliditātes pensijas apmērs ir atkarīgs no cilvēkam noteiktās invaliditātes grupas.

Apgādnieka zaudējuma pensija

Lai sniegtu atbalstu darba nespējīgiem ģimenes locekļiem viņu apgādnieka nāves gadījumā, valsts piešķir apgādnieka zaudējuma pensiju. Šo pensiju var saņemt:

Adoptētajam ir tādas pašas tiesības uz apgādnieka zaudējuma pensiju kā īstajiem bērniem.

Apgādnieka zaudējuma pensiju aprēķina, ņemot vērā mirušā apgādnieka iespējamo vecuma pensiju, kā arī normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus, piemēram, vienam bērnam – 50% no pensijas, diviem bērniem – 75% no pensijas u. tml.

Izdienas pensija

Visi noteikti dzirdējuši, ka pastāv arī izdienas pensija. Tā tiek piešķirta personām, kas strādā atsevišķās profesijās, kurās pēc noteikta laika nostrādāšanas darbs saistīts ar profesionālo iemaņu zudumu vai sociālo bīstamību.

_______________________________________________________________________

Lai piemērotu atbilstošo VSAOI likmi un korekti veiktu algas aprēķinu, pirms tās aprēķināšanas jāpārskata VID EDS sniegtā informācija

_______________________________________________________________________

Ja papētīsim normatīvos aktus, pamanīsim, ka ir atsevišķi likumi, kas nosaka izdienas pensijas piešķiršanu militārpersonām, tiesnešiem, prokuroriem, valsts drošības iestāžu amatpersonām, diplomātiem, un šāda pensija pienākas vēl daļai profesiju, piemēram, radošās profesijās strādājošajiem (cirka, operas, baleta u. c. māksliniekiem).

Cilvēkiem, sasniedzot vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, izdienas pensijas vietā tiek piešķirta vecuma pensija.

Sociālās iemaksas

Darba ņēmēji, kuri sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem tā jau ir piešķirta (arī ja persona priekšlaikus pensionējusies), ir pakļauti mazākai sociālās apdrošināšanas paketei nekā tad, ja darba ņēmējs ir apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem. Protams, tas samazina arī valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likmi.

Ja mainās darba ņēmēja apdrošināšanas statuss, piemēram, darba ņēmējs kļūst par vecuma pensijas saņēmēju, atbilstošo VSAOI likmi piemēro ar nākamo mēnesi pēc apdrošināšanas statusa maiņas.

Ja cilvēkam ir tiesības uz vecuma pensiju pēc atvieglotiem noteikumiem, bet tā nav piešķirta, piemēro tādu VSAOI likmi, kāda tā ir vispārējā gadījumā.

Nianses darba samaksas aprēķinā

Ja darba ņēmējs gada laikā saņem gan algotā darba, gan pensijas ienākumu un tam darbavietā ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, tad, nosakot darba ņēmējam ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) apliekamo ienākumu, algota darba ienākumam attiecīgajā mēnesī:

Savukārt pensijas ienākumam attiecīgajā mēnesī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) piemēro pensionāra mēneša neapliekamo minimumu, kā arī progresīvo IIN likmi (20% vai 23%) atkarībā no pensijas ienākuma apmēra.

Piemērs

Darba ņēmējs strādā algotā darbā un saņem vecuma pensiju. Darba ņēmējam noteikta laika alga 1100 EUR mēnesī.

Darba samaksas aprēķins:

Nr.p.k.

Aprēķina elements

Aprēķina tehniskais apraksts

Aprēķins, EUR

1.

Bruto darba samaksa

Aprēķina atbilstoši darbinieka noslēgtā līguma nosacījumiem

1100

2.

VSAOI darba devēja daļa (darba devēja izmaksas)

Bruto darba samaksa x VSAOI likme, kas noteikta darba devējam

1100 x 20,77% = 228,47

3.

 VSAOI darba ņēmēja daļa (darba ņēmēja izmaksas, ko aprēķina, ieturot no darbiniekam izmaksājamās algas, un valsts budžetā iemaksā darba devējs)

Bruto darba samaksa x VSAOI likme, kas noteikta darba ņēmējam

1100 x  9,25% = 101,75

4.

IIN, ja darba samaksa nepārsniedz 1667 eiro (darba ņēmēja izmaksas, ko aprēķina, ieturot no darbiniekam izmaksājamās algas, un valsts budžetā iemaksā darba devējs)

Ja algas nodokļa grāmatiņa ir iesniegta, IIN likme ir 20% un drīkst piemērot normatīvajos aktos noteiktos atvieglojumus, izņemot VID prognozēto neapliekamo minimumu.

(Bruto darba samaksa – VSAOI darba ņēmēja daļa – atvieglojumi – papildu atvieglojums) x 20%

Ja apgādībā ir vairākas personas, tad par katru personu pienākas IIN atvieglojums.

(1100 – 101,75) x 20% = 199,65

5.

Neto darba samaksa (summa, kas jāizmaksā darbiniekam)

Bruto darba samaksa – VSAOI darba ņēmēja daļa – IIN (1. rinda – 3. rinda – 4. rinda

1100 – 101,75 – 199,65 = 798,60

Izpratne par to, kā tehniski veidojas algu aprēķins, ir ļoti noderīga, jo tā palīdz gan izskaidrot informāciju darba ņēmējam, gan izķert kļūdas programmā vai kādā no piedāvātajiem algu kalkulatoriem, gan izveidot algas aprēķina formu "Excel" failā, ko pēc tam var piedāvāt saviem darbiniekiem.

Svarīgi, lai darba ņēmējs informētu darba devēju, ka viņš saņem pensiju.  Lai piemērotu atbilstošo VSAOI likmi un korekti veiktu algas aprēķinu, pirms tās aprēķināšanas jāpārskata VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) sniegtā informācija.

Darba ņēmējs, kurš saņem pensiju, gadam beidzoties, iesniedz gada ienākumu deklarāciju, rezumējošā kārtībā piemēro progresīvo IIN, precizē gada laikā gūtos ienākumus un aprēķināto nodokli un attiecīgi piemaksā iztrūkstošo nodokļa summu vai saņem atpakaļ izveidojušos nodokļa pārmaksu.

Ja darba ņēmējs nav iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu darba devējam, algas nodokļa likme ir 23% un, aprēķinot IIN, nepiemēro atvieglojumus un arī papildu atvieglojumus.

Personas, kas ir darba attiecībās un saņem pensiju, no kuras jāietur IIN, savai drošībai, lai neveidotos IIN piemaksa nākamajā gadā, var prasīt, lai VSAA, izmaksājot pensiju, no tās ietur IIN nevis 20%, bet gan 23% apmērā. IIN likmes maiņu var veikt taksācijas gada laikā, par to iesniedzot rakstveida iesniegumu VSAA.

Var arī izvēlēties un informēt darba devēju, lai, aprēķinot darba samaksu, ietur IIN 23% apmērā. Šādā gadījumā vai nu VID EDS jāveic atbilstoša atzīme iesniegtajā algas nodokļa grāmatiņā, vai arī jāiesniedz rakstveida iesniegums darba devējam.