Krājumu uzskaites metodes

2022-12-07

Laila Kelmere, , Mg. oec., Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes viesdocente, Grāmatvedības un finanšu koledžas docente

Turpinot rakstu sēriju par krājumiem, izskatīsim krājumu uzskaites metodes un krājumu klasificēšanu grāmatvedības kontos.

Krājumu uzskaitē lieto divas krājumu uzskaites metodes:

Ar šīm metodēm grāmatvedības uzskaitē tiek parādīta krājumu kustība no krājumu iegādes brīža līdz to norakstīšanai pēc izlietošanas vai citu iemeslu dēļ, piemēram, krājums ir sabojājies un nav tālāk realizējams vai izmantojams ražošanā.

Un vēl ir divas metodes, kuras izmanto krājumu izlietojuma un atlikuma vērtības noteikšanai:

Kā saprast atšķirību starp pirmām divām un otrām divām metodēm? Pirmās divas ir saistītas ar krājumu kustību, bet otrās divas -  pasaka, kādā vērtībā notiek šī krājumu kustība grāmatvedības uzskaitē.

Pirms iedziļināmies krājumu uzskaites metodes, pavisam īsi par grāmatvedības kontiem – instrumentiem, kas palīdz klasificēt un sakārtot informāciju, izmantojot kodu sistēmu.

Grāmatvedības kontu izmantošana

Grāmatvedībā uzskaites nodrošināšanai izmanto grāmatvedības kontus. Grāmatveži ar to palīdzību klasificē un uzskaita jeb šifrē darījumus. Tas ir veids, kā lakoniski un speciālistiem saprotamā valodā noteikt darījumu veidu un vērtību. Draugu starpā var būt slepena valoda, kuru saprot tikai viņi. Līdzīgi ir grāmatvežiem, tikai grāmatvežu un kompetento personu loks grāmatvedībā ir lielāks un būtībā, iemācoties grāmatvedības kontu pielietojumu un grāmatošanu, tiek apgūta vēl viena valoda.

Grāmatvedības likuma 1.pantā skaidrots, ka grāmatvedības konti paredzēti pēc saimnieciskās būtības līdzīgu uzņēmuma mantas (aktīvu) un to avotu (pasīvu) posteņu sastāvdaļu vērtības un tās izmaiņu uzskaitei grāmatvedības reģistros (bilances konti), kā arī ieņēmumu vai izdevumu posteņu un to sastāvdaļu vērtības un tās izmaiņu uzskaitei grāmatvedības reģistros (operāciju konti).

Katrā uzņēmumā ir savs grāmatvedības kontu plāns – uzņēmuma vadītāja izdots ilglaicīgai lietošanai paredzēts sistematizēts grāmatvedības kontu saraksts, kuru izmanto, kārtojot grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā, un kurā saskaņā ar uzņēmumā pieņemto detalizācijas pakāpi norādīti grāmatvedības kontu nosaukumi un tiem piešķirtie kodi (ja uzņēmumā tādi piešķirti).

Krājumu uzskaitē izmanto, piemēram, šādus grāmatvedības kontus:

Šeit kā piemēri ir sintētiski grāmatvedības konti, kurus var sadalīt detalizētāk – analītiskajos kontos, ja tas nepieciešam.

Nepārtrauktā krājumu inventarizācijas metode

Šī krājumu uzskaite notiek nepārtraukti, tātad – visu laiku. Metodes pielietošana nodrošina to, ka grāmatvedības uzskaitē jebkurā brīdī, kad ir iereģistrēti visi preču saņemšanas un pārdošanas (izdošanas) darījumi, varam redzēt preču atlikumus – virsgrāmatas līmenī to redz naudas izteiksmē, bet analītiskajā uzskaitē vai preču kartītēs informācija ir arī naturālās mērvienībās, piemēram, gabalos, kilogramos u.tml.

Nepārtrauktā inventarizācijas metode paredz nepārtrauktu krājumu uzskaiti krājumu kontos – bilances kontos. Piemēram, iegādātos krājumus uzskaita bilances kontā krājumu iegādes vērtībā:

Pārdotus vai izlietotus krājumus noraksta no bilances konta un iekļauj operāciju kontā, pielietojot FIFO metodi vai vidējās svērtās cenu metodi:

Pielietojot nepārtraukto inventarizācijas metodi, grāmatvedības kontā “Gatavie ražojumi un preces pārdošanai” visu laiku ir redzama atlikumā esošo preču vērtības naudas izteiksmē.

Piemērs

Iepirktas 20 sveces par cenu 5 EUR/gab. Transporta izmaksas preču atvešanai uz noliktavu ir 4 EUR.

Grāmatvedības uzskaitē grāmato:

Transporta izmaksas drīkst grāmatot arī atsevišķā grāmatvedības kontā, ja tas ir nepieciešams grāmatvedības datu analīzei vai izmaksu vadības nolūkiem.

Pārdotas 10 sveces un pārdotās preces iegādes izmaksas jānoraksta no bilances konta. Grāmatojums, norakstot izmaksās:

Rezultātā grāmatvedības kontā “Gatavie ražojumi un preces pārdošanai” būs atlikums naudas izteiksmē 52 EUR, kas atbilst vēl nepārdoto sveču iegādes izmaksu vērtībai 52 EUR (104 – 52).

Veicot faktisko krājumu inventarizāciju, inventarizācijas rezultātiem naudas izteiksmē būtu jāsaskan ar informāciju grāmatvedības uzskaitē. Ja rezultāti nesaskan, tad jānoskaidro iemesls: vai nu kāda preču iepirkšanas vai pārdošanas pavadzīme nav atdota uz iegrāmatošanu, vai varbūt ir nepareizi izdota prece, vai pat notikusi zādzība.

Šīs metodes pielietošana ļauj ātri konstatēt nesakritības pēc faktiskās inventarizācijas veikšanas.

Periodiskā krājumu inventarizācijas metode

Šī inventarizācija notiek periodiski, piemēram, reizi mēnesī vai visbiežāk – reizi gadā.

Metode paredz to, ka krājumu izmaksas tiek uzkrātas izmaksu kontos (operāciju kontos) jau no preču iegādes brīža, jo pastāv pieņēmumus, ka perioda laikā visi iegādātie krājumi tiks izlietoti.

Šo metodi ir lietderīgi izmantot tādos gadījumos, kad iepirktie materiāli uzreiz tiek izlietoti un netiek veikti materiālu uzkrājumi nākamajam periodam. Piemēram, uzņēmums sniedz sīku remontu pakalpojumus un materiālus iegādājas tieši konkrētajam remontējamajam objektam, kurā arī tos izlieto.

Šo metodi drīkst pielietot arī preču uzskaitē un arī tad, ja tiek veidoti preču krājumi. Ja šo metodi izmanto veikals, tad lietderīgi būtu veikt preču analītisko uzskaiti ārpus grāmatvedības programmas. Tas būs nepieciešams kaut vai tādēļ, lai uzņēmums varētu plānot preču iepirkumus.

Pielietojot šo metodi, ļoti svarīga ir inventarizācija.

Pārskata perioda beigās, veicot inventarizāciju, nosaka faktisko krājumu atlikumu daudzuma vienībās un arī naudas izteiksmē. Tad saskaņā ar inventarizācijas aktā konstatēto veic grāmatojumu un bilances kontos uzrāda faktisko krājumu atlikumu vērtību uz konkrētā perioda beigām.

Iegādātos  krājumus grāmato operāciju kontā krājumu iegādes vērtībā:

Saskaņā ar inventarizācijas rezultātiem perioda beigās bilances kontā iegrāmato faktisko krājumu vērtību (pēc pirmā darbības gada) vai koriģē šajā kontā esošo vērtību (pēc otrā vai nākamajiem darbības gadiem), lai atbilstu inventarizācijas rezultātiem – uzskaita krājumu izmaiņas, pielietojot FIFO metodi vai vidējo svērto cenu metodi:

Inventarizācijas rezultāta iegrāmatošanai izmanto speciālo kontu “Pirkto materiālu un preču krājumu vērtības izmaiņas”.

Praksē var novērot, ka inventarizācijas rezultāta iegrāmatošanai izmanto kontu “Preču iepirkšanas un piegādes izdevumi”, tomēr ieteiktu izmanto kontu “Pirkto materiālu un preču krājumu vērtības izmaiņas”. Ja, piemēram, tiek veikta nekvalitatīvu preču atgriešana, tad noteikti tiks izmantots konts “Preču iepirkšanas un piegādes izdevumi”, ja pirms tam šajā kontā tika iegrāmatota iepirkto preču vērtība. Ja arī inventarizācijas rezultāta iegrāmatošanā tiks izmantots konts “Preču iepirkšanas un piegādes izdevumi”, tad virsgrāmatas līmenī nebūs iespējams nodalīt atgrieztās preces summu un inventarizācijas rezultātā koriģēto izmaksu summu. Metodiski korekti būtu ar grāmatojumu palīdzību šos darījumus nošķirt.

Piemērs

Pirmajā uzņēmuma darbības gadā iepirkti krājumi, to iegādes izmaksas 500 EUR, un krājumu iegādes brīdī saskaņā ar attaisnojuma dokumentiem krājumi tiek grāmatoti izmaksās (operāciju kontā):

Pirmā gada beigās – decembra beigās – tiek veikta ikgadējā inventarizācija un inventarizācijas laikā konstatē, ka noliktavā ir krājumi 200 EUR vērtībā. Šī informācija ir fiksēta inventarizācijas dokumentos.

Saskaņā ar inventarizācijā konstatēto un sagatavoto grāmatvedības izziņu, tiek koriģētas izmaksas un bilances kontā iegrāmato faktisko krājumu vērtību:

Otrajā gadā uzņēmums iepērk preces vēl par 1000 EUR un tās tirgo. Otrā gada beigās – decembra beigās – veicot ikgadējo inventarizāciju, konstatē, ka noliktavā ir krājumi 120 EUR vērtībā.

Grāmatvedības uzskaitē kontā “Gatavie ražojumi un preces pārdošanai” vērtība ir 200 EUR –krājumu vērtība, kas konstatēta veicot iepriekšējo inventarizāciju. Pēc jaunās inventarizācijas datiem, šajā kontā esošajai vērtībai jābūt 120 EUR, tāpēc saskaņā ar inventarizācijā konstatēto un sagatavoto grāmatvedības izziņu koriģē izmaksas, lai bilances kontā uzrādītu faktisko krājumu vērtību naudas izteiksmē, un veic grāmatojumu:

80 EUR ir starpība, ko iegūst, no faktiskās krājumu vērtības atņemot vērtību, kas ir grāmatvedības uzskaitē (120 – 200).

Lai gan rezultāts ir negatīvs, tradicionāli grāmato pozitīvu skaitli un ar grāmatojuma palīdzību izsaka to, ka skaitlis ir negatīvs vai to, ka noticis krājumu samazinājums. Šajā gadījumā mīnusa zīme norāda, ka grāmatojumā konts “Gatavie ražojumi un preces pārdošanai” jānorāda kredītā.

No grāmatveža skatpunkta, salīdzinot darba laika patēriņu, uzskaitot krājumus ar nepārtraukto vai periodisko krājumu inventarizācijas metodi, mazāks darba laiks jāpavada, piemērojot periodisko krājumu inventarizācijas metodi. Tāpēc dažkārt mazi uzņēmumi, kuri izmanto grāmatvedības ārpakalpojumu, izvēlas izmantot tieši šo metodi, samazinot maksu par ārpakalpojuma grāmatveža darbu, bet uzņēmumā paši veic preču analītisko uzskaiti preču līmenī, lai nodrošinātu nepārtrauktu krājumu kontroli un augstāku kontroles līmeni.

Nākamajā rakstā izskatīsim, kā pielieto FIFO metodi un vidējo svērto cenu metodi, ko izmanto krājumu izlietojuma un atlikuma vērtības noteikšanai.