Ko darīt ar saražoto, bet nerealizēto produkciju?

2023-01-13

Laila Kelmere, , Mg. oec., Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes viesdocente, Grāmatvedības un finanšu koledžas docente

Uzņēmums saražoja produkciju, kas nav pilnībā realizēta noteiktajā laika periodā. Vai šo saražoto produkciju drīkst pārgrāmatot bilances kontā "Izejvielas un materiāli"? Vai ražošanas uzņēmums drīkst izmantot šo kontu gan materiāliem, gan gatavajai produkcijai, ja noliktavā viss atrodas vienkopus? Vai saražoto produkciju drīkst izmantot kāda cita produkta ražošanā?

Pirmkārt, vēlos minēt, ka uzņēmuma saražoto produkciju drīkst izmantot cita produkta tālākai ražošanai. Daudzi ražošanas uzņēmumi tā arī dara – sagatavo izejmateriālus, no kuriem tālāk gatavo jau gala produktu, jo tā ir iespējams saglabāt nemainīgu kvalitāti, nodrošināt darbiniekiem nepārtrauktu nodarbinātību un noteiktos gadījumos arī samazināt izmaksas.

Otrkārt, runājot par grāmatojumiem, sākumā jānošķir un jāsaprot, kas pēc būtības notiek tālāk ar pašu saražoto produkciju. Ir vairāki varianti – produkts ir pilnībā pabeigts un gatavs pārdošanai vai produkts ir pabeigts un tālāk tiks izmantots cita produkta ražošanā.

Ja pašu saražotais produkts ir pilnībā pabeigts, tas ir gatavs pārdošanai un arī tiks pārdots, tad šāda produkcija jāgrāmato bilances kontā "Gatavie ražojumi un preces pārdošanai".

Ja pašu saražotais produkts saskaņā ar tehnoloģisko procesu ir pabeigts, bet ticis veidots kā materiāls, ko izmanto nākamā ražošanas procesā, lai iegūtu citu produktu, tad gan var grāmatot bilances kontā "Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli", bet noteikti ieteiktu izmantot analītisko uzskaiti, lai korekti nodalītu iepirktās izejvielas no pašu saražotajām. Jo līdz ar pašu saražotajām izejvielām vai materiāliem perioda (gada) beigās būs jānovērtē arī nepabeigtie ražojumi, kas jāuzskaita atsevišķi.

Piemērs

Uzņēmums pats ražo produktu "A", kura izgatavošanā izmanto:

Ražošanas uzņēmumam (neatkarīgi no tā, vai materiāli atrodas vienā telpā vai plauktā) pēc ekonomiskās būtības uzskaitē veidojas vairākas noliktavas:

Pārvietojot materiālu un preces starp noliktavām, nepieciešami šo darbību apliecinoši dokumenti.

Saskaņā ar tehnoloģisko aprakstu vai kalkulācijas karti no 1.noliktavas uz 2.noliktavu pirms ražošanas uzsākšanas tiktu pārvietoti "G" un "H" materiāli, lai saražotu materiālu "E". Kad "E" materiāls ir pabeigts, tad to ar iekšējo dokumentu pārvieto uz 1.noliktavas sadaļu – pašu saražotie izejmateriāli. Ja daļu no saražotā "E" materiāla ir paredzēts pārdot tālāk, tad attiecīgā daļa ir jāpārvieto uz 3.noliktavu, kurā uzskaita gatavās preces pārdošanai.

Lai saražotu produktu "A", pirms ražošanas uzsākšanas ar iekšējo dokumentu uz 2.noliktavu tiek pārvietotas "B" un "C" izejvielas un "E" materiāls. Pēc ražošanas pabeigšanas, kad gatavs produkts "A", kas paredzēts pārdošanai, to pārvieto uz 3.noliktavu – gatavie ražojumi un preces pārdošanai.

Ar šādu pieeju var iegūt pārskatāmu un izsekojamu izejmateriālu un gatavās produkcijas kustību.

Tas arī atbilst norādītajai krājumu struktūrai Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā, kur tiek prasīts, lai bilancē atsevišķi norāda vērtību eiro izteiksmē:

Lai informāciju korekti uzrādītu bilancē, ikdienā jālieto atbilstoši grāmatvedības konti, kas palīdz informāciju uzreiz pareizi klasificēt.