Valsts budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācija

2023-05-17

Laila Kelmere, , grāmatvede, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes viesdocente, Ekonomikas un kultūras augstskolas viesdocente, Grāmatvedības un finanšu koledžas docente

Valsts budžets ir līdzeklis valsts politikas realizācijai ar finansiālajām metodēm. Katru gadu valsts sagatavo budžetu, to izskata un apstiprina. Budžets ir nozīmīgs dokuments, jo tā mērķis ir noteikt un pamatot, kādi līdzekļi nepieciešami valdībai, pašvaldībām un citām valsts institūcijām to valsts pienākumu izpildei, kuru finansēšana noteikta ar normatīvajiem aktiem, nodrošinot, ka attiecīgajā laika posmā izdevumi sedz atbilstošos ieņēmumus.

Kategoriju klasifikācija

Valsts budžeta ieņēmumus un izdevumus pēc dažādiem kritērijiem var klasificēt kategorijās.

Viens no veidiem, kā klasificēt valsts budžeta ieņēmumus, ir atbilstoši avotam, piemēram,

Valsts budžeta izdevumus var klasificēt arī atbilstoši mērķim:

Latvijas klasifikācijas principi

Valsts budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācija atšķiras starp valstīm. Tā ir saistīta ar konkrētās valsts budžeta veidošanas procesu. Latvijā ir sava kārtība ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai budžeta iestāžu grāmatvedībā.

Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” ir noteikta grāmatvedības kontu plāna shēma budžeta iestādēm, kurā detalizēti aprakstīti grāmatvedības uzskaitē izmantojamie grāmatvedības konti 1. līdz 5.kontu grupai un 8.kontu grupai. Savukārt 6.kontu grupai, kurā uzskaita budžeta iestādes pamatdarbības ieņēmumus, un 7.kontu grupai, kurā uzskaita budžeta iestādes pamatdarbības izdevumus, nav dota padziļināta šo kontu sadalījuma shēma, bet ir norādīts, ka ieņēmumus uzskaita atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijai un izdevumu uzskaita atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.

Tā ir divpakāpju ieņēmumu un izdevumu klasifikācija, kas ar iegūto informāciju ļauj strādāt plašākam darbinieku lokam. Piemēram, grāmatvedības speciālistam ir jābūt ar zināšanām darījumu novērtēšanā un grāmatošanā, bet, ja pie grāmatojuma tiek pielikts klāt papildus kods, ko saprot arī personas bez zināšanām grāmatvedībā, uzkrāto informāciju var izmantot arī citi kolēģi.

Latvijā budžetu plāno, izstrādā un tā izpildei seko darbinieki, kas ir iepazinuši valstī noteikto ieņēmumu un izdevumu klasifikāciju budžeta vajadzībām, nepārzinot grāmatvedības uzskaites nianses.

Budžeta iestādēs grāmatojumi tiek papildināti arī ar norādi par finansēšanas kodu un pazīmi par struktūrvienību vai projektu. Viens darījuma iegrāmatojums sevī ietver daudz vērtīgas informācijas.

Izdevumu klasifikācija atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Budžeta izdevumu klasifikācija tiek organizēta atbilstoši MK noteikumiem Nr.1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”. Tajos ir noteikta budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, kuru piemēro gan normatīvajos aktos, gan budžeta un finanšu vadības jomā noteikto budžetu plānošanā un uzskaitē (atbilstoši naudas plūsmas un uzkrājuma principam), kā arī pārskatu sagatavošanā.

Klasifikācija kodificē izdevumu veidus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, lai nodrošinātu budžeta izpildes analīzi un statistiskās informācijas sistematizēšanu, apkopošanu un analīzi.

Budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām veido:

Izdevumu klasifikācijas struktūra:

Grupa/apakšgrupa

Grupai/apakšgrupai piederīgie ekonomiskās klasifikācijas kodi

1.0.grupa “Uzturēšanas izdevumi”

    1.1.apakšgrupa “Kārtējie izdevumi”

1000; 2000

    1.2.apakšgrupa “Procentu izdevumi”

4000

    1.3.apakšgrupa “Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti”

3000; 6000

    1.4.apakšgrupa “Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un starptautiskajai sadarbībai”

7600; 7700

    1.5.apakšgrupa “Transferti viena budžeta veida ietvaros un uzturēšanas izdevumu transferti starp budžeta veidiem”

7100 – 7500; 7800

2.0.grupa “Kapitālie izdevumi”

5000; 9000

3.0.grupa “Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš”

5300; 8000

Piemērs

Atalgojums, kas ikvienam darbiniekam ir svarīgs, tiek sadalīts atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

Grupas

nosaukums

un

kods

Apakšgrupas

kods

un

nosaukums

Detalizētāks apakšgrupas sadalījums (kods, nosaukums)

Atalgojums, kods “1000”

1110

Mēnešalga

1111

Deputātu mēnešalga

1112

Saeimas frakciju, komisiju un administrācijas darbinieku mēnešalga, pašvaldības domes komisiju un darba grupu locekļu (kas nav deputāti un pašvaldību darbinieki) mēnešalga

1113

Ministru kabineta locekļu, valsts ministru un ministriju parlamentāro sekretāru mēnešalga

1114

Valsts civildienesta ierēdņu mēnešalga

1115

Specializētā valsts civildienesta ierēdņu mēnešalga

1116

Mēnešalga amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm

1119

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)

1140

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas

1141

Piemaksa par nakts darbu

1142

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās

1143

Piemaksas par speciālo dienesta pakāpi un diplomātisko rangu

1144

Piemaksa par izdienu

1145

Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas

1146

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti

1147

Piemaksa par papildu darbu

1148

Prēmijas un naudas balvas

1149

Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas

1150

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata

 

 

1170

Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi

 

 

Avots: Finanšu ministrija (FM)

Grāmatvedībā, veicot darba samaksas grāmatojumu, lieto kādu no šiem kodiem, piemēŗam, papildus kodu par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām u.tml.

Ekonomiskās klasifikācijas kodu lietošanu atvieglo apakšgrupu kodiem sniegtais skaidrojums, kas iekļaujams zem attiecīgā koda.

Budžeta ieņēmumu klasifikācija

Budžeta ieņēmumu klasifikāciju nosaka MK noteikumi Nr.1032 “Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju”. Tajos noteikta budžetu ieņēmumu klasifikāciju, kuru piemēro normatīvajos aktos, kā arī budžeta un finanšu vadības jomā noteikto budžetu plānošanā, uzskaitē (atbilstoši naudas plūsmas un uzkrājuma principam) un pārskatu sagatavošanā.

Arī šie noteikumi rada struktūru, kas ļauj budžetu ieņēmumu klasifikācijā izmantot kodus, kas nodrošina informācijas sistematizēšanu, apkopošanu un analīzi.

Budžeta ieņēmumu klasifikāciju veido:

Ieņēmumu klasifikācijas struktūra:

Grupa

Grupai piederīgie ekonomiskās klasifikācijas kodi

1.0.grupa “Nodokļu ieņēmumi”

1.0.0.0. – 7.0.0.0.; 22.5.0.0.

    1.1.apakšgrupa “Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un solidaritātes nodokļa”

    1.2.apakšgrupa “Ieņēmumi no juridisko personu ienākuma nodokļa”

    1.3.apakšgrupa “Sociālās apdrošināšanas iemaksas”

    1.4.apakšgrupa “Īpašuma nodokļi”

    1.5.apakšgrupa “Pievienotās vērtības nodoklis”

    1.6.apakšgrupa “Akcīzes nodokli”

    1.7.apakšgrupa “Muitas nodokli”

    1.8.apakšgrupa “Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem”

    1.9.apakšgrupa “Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces”

2.0.grupa “Nenodokļu ieņēmumi”

8.0.0.0. – 13.0.0.0.; 22.4.0.0.

3.0.grupa “Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi”

21.3.0.0.; 21.4.0.0.; 22.0.0.0.

4.0.grupa “Ārvalstu finanšu palīdzība”

20.0.0.0.; 21.1.0.0.; 21.2.0.0.

5.0.grupa “Transferti”

17.0.0.0. – 19.0.0.0.

6.0.grupa “Ziedojumi un dāvinājumi”

23.0.0.0.

7.0.grupa “Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem”

21.7.0.0.

8.0.grupa “Ieņēmumi, kuri veidojas pēc uzkrāšanas principa”

24.0.0.0.

Budžeta ieņēmumu klasifikāciju uztur piecās zīmēs. Ja budžeta ieņēmumu klasifikācija ir iedota ar četrām zīmēm, tad kā pirmo zīmi liek nulli.

Piemērs

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu sadalījumu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

Grupas kods un nosaukums

Apakšgrupas kods un nosaukums

Detalizētāks apakšgrupas sadalījums (kods, nosaukums)

4.0.0.0. Īpašuma nodokļi

4.1.0.0.

Nekustamā īpašuma nodoklis

4.1.1.0.

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi

4.1.1.1.

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi

4.1.1.2.

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi

4.1.2.0.

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām

4.1.2.1.

Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi

4.1.2.2.

Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem

4.1.3.0.

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem

4.1.3.1.

Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi

4.1.3.2.

Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem

Avots: FM

Budžeta iestādē, iegrāmatojot ieņēmumus no nekustamā īpašuma kodu, piemēro gan grāmatvedības kontu, gan arī atbilstošu ekonomiskās klasifikācijas kodu.

Izdevumu un ieņēmumu klasifikācijas regulāri tiek pilnveidotas, papildinot tās ar jauniem kodiem, veicot kodu apvienošanas vai izslēdzot neaktuālos kodus. Pēdējā gada laikā veiktas minimālas izmaiņas. Turpretim 2020. un 2021.gadā abās klasifikācijās tika ievērojami pārskatītas, lai pilnveidotu tās atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, optimizētu to detalizācijas pakāpi, novērstu interpretācijas iespējas un atvieglotu klasifikācijas piemērošanu.