Publicējam Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sagatavoto metodisko materiālu Nodokļu piemērošana ienākumiem no darbiem, kas aizsargājami ar autortiesībām. Metodiskais materiāls sniedz metodisku palīdzību nodokļu normatīvo aktu piemērošanas jautājumos fiziskajām personām, kuras saņem autoratlīdzības (honorārus), rada ar autortiesībām aizsargājamus darbus.

Vispārīgie jautājumi

Ar autortiesībām aizsargājami autoru darbi

Ar autortiesībām aizsargājami autoru darbi ir:

 • literārie darbi (grāmatas, brošūras, runas, datorprogrammas, lekcijas, aicinājumi, ziņojumi, sprediķi un citi līdzīga veida darbi);
 • dramatiskie un muzikāli dramatiskie darbi, scenāriji, audiovizuālu darbu literārie projekti;
 • horeogrāfiskie darbi un pantomīmas;
 • muzikālie darbi ar tekstu vai bez tā;
 • audiovizuālie darbi;
 • zīmējumi, glezniecības, tēlniecības un grafikas darbi un citi mākslas darbi;
 • lietišķās mākslas darbi, dekorācijas un scenogrāfijas darbi;
 • dizaina darbi;
 • fotogrāfiskie darbi un darbi, kas izpildīti fotogrāfijai līdzīgā veidā;
 • celtņu, būvju, arhitektūras darbu skices, meti, projekti un celtņu un būvju risinājumi, citi arhitektūras darinājumi, pilsētbūvniecības darbi un dārzu un parku projekti un risinājumi, kā arī pilnīgi vai daļēji uzceltas būves un realizētie pilsētbūvniecības vai ainavu objekti;
 • ģeogrāfiskās kartes, plāni, skices, plastiskie darbi, kas attiecas uz ģeogrāfiju, topogrāfiju un citām zinātnēm;
 • citi autoru darbi.

Ar autortiesībām aizsargājami atvasināti darbi ir:

 • tulkojumi un apdares, pārstrādāti darbi, anotācijas, referāti, kopsavilkumi, apskati, muzikāli aranžējumi, ekranizācijas un dramatizējumi un tamlīdzīgi darbi;
 • darbu krājumi (enciklopēdijas, antoloģijas, atlanti un tamlīdzīgi darbu krājumi), kā arī datu bāzes un citi salikti darbi, kas materiālu atlases vai izkārtojuma ziņā ir jaunrades rezultāts.

Personiskās tiesības un mantiskās tiesības

Personiskās tiesības uz ar autortiesībām aizsargājamu darbu ir tiesības lemt par darba izziņošanu, tiesības uz darba atsaukšanu, autora tiesības uz vārdu un darba neaizskaramību. Personiskās tiesības ir neatsavināmas.

Mantiskās tiesības uz ar autortiesībām aizsargājamu darbu ir tiesības publiskot, reproducēt un izplatīt darbu, iznomāt vai publiski patapināt darba oriģinālus vai kopijas, retranslēt darbu pa kabeļiem, tulkot darbu, aranžēt, dramatizēt, ekranizēt vai citādi to pārveidot, padarīt darbu pieejamu publikai vai pa vadiem vai citādi individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā. Mantiskās tiesības garantē autoram iespēju saņemt atlīdzību par savu darbu izmantošanu.

Autoratlīdzība

Autoratlīdzība (honorāri) ir:

 • maksājums par tiesībām publiskot ar autortiesībām aizsargājamu darbu- jebkurā veidā tieši (dziedot, spēlējot) vai ar kādas tehniskas ierīces palīdzību audio vai video atskaņotāju, televizoru, radio, datoru un tamlīdzīgi padarīt darbu pieejamu sabiedrībai;
 • maksājums par tiesībām publicēt darbu – autortiesību objektu kopijas padarīt pieejamas sabiedrībai;
 • maksājums par tiesībām publiski izpildīt darbu – iekļaut darbu televīzijas vai radio programmā un to pārraidīt;
 • maksājums par tiesībām izplatīt darbu – darba oriģinālu vai kopijas pārdot vai kaut kā citādi atsavināt;
 • maksājums par tiesībām raidīt darbu – iekļaut darbu televīzijas vai radio programmā un to pārraidīt (raidīšana ir programmas signāla sākotnējā izplatīšana uztveršanai sabiedrībā, izmantojot elektronisko sakaru tīklus);
 • maksājums par tiesībām retranslēt darbu iekļaut darbu televīzijas vai radio programmā un to retranslēt (retranslācija ir Latvijā vai ārvalstīs izplatītās programmas uztveršana un tūlītēja pilnīga vai daļēja izplatīšana citai auditorijai, neizdarot programmā vai raidījuma saturā nekādus grozījumus);
 • maksājums par tiesībām padarīt darbu pieejamu sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā;
 • maksājums par tiesībām reproducēt darbu;
 • maksājums par tiesībām tulkot darbu;
 • maksājums par tiesībām aranžēt, dramatizēt, ekranizēt vai citādi pārveidot darbu;
 • likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli (likums par IIN) piemērošanas nolūkā arī mantisko tiesību atsavināšanas ienākums un maksājums, kas saņemts par neatļautu autora darba izmantošanu.

Ienākums no intelektuālā īpašuma objekta atsavināšanas, ja fiziskā persona atsavina intelektuālā īpašuma objektu, kurš nav šīs personas radīts, ir uzskatāms par ienākumu no kapitāla – kapitāla pieaugumu.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu aprēķināšanas kārtība no autora atlīdzībām

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas un budžetā iemaksāšanas kārtība

Ienākumam no intelektuālā īpašuma un tiesībām uz to, kā arī no tiesībām izmantot tiesības uz intelektuālo īpašumu, kā arīkompensācijai par jebkurām autortiesībām (ieskaitot blakustiesības) un ienākumam, kas gūts, atsavinot mantiskās tiesības uz ar autortiesībām aizsargājamu darbu, tiek piemērota iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likme 25%.

Latvijas Republikā komersantiem, individuāliem uzņēmumiem (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecības), kooperatīvajām sabiedrībām, nerezidentu pastāvīgajām pārstāvniecībām, iestādēm, organizācijām, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskajām personām, kuras reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicējas (turpmāk – autoratlīdzību (honorāru) izmaksātāji), izmaksājot fiziskajai personai autoratlīdzību (honorāru), izmaksas brīdī ir jāietur IIN.

Autoratlīdzību (honorāru) izmaksātāji taksācijas gada laikā, aprēķinot no izmaksājamās autoratlīdzības (honorāra) summas ieturamo IIN, ņem vērā ar ienākuma gūšanu saistītos izdevumus MK 21.09.2010. noteikumu Nr.899 Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība (MK noteikumi Nr.899) 57.punktā noteikto normu apmērā.

Nr.p.k.
Izdevumu norma procentos
Autordarbs, par kuru tiek izmaksāts honorārs (autoratlīdzība)
1
40
par mūzikas darbu (operas, baleti, operetes, mūzika citiem skatuves darbiem, kamerdarbi, simfoniskie, vokāli simfoniskie un kora darbi, darbi pūtēju orķestrim) radīšanu un publicēšanu
Attiecināms uz lielu skaņdarbu radīšanu
2
25
par citiem mūzikas darbiem
Attiecināms uz dziesmu un citu nelielu skaņdarbu radīšanu
3
40
par skulptūru, monumentāli dekoratīvās glezniecības, dekoratīvi lietišķās un noformētājas mākslas, stājglezniecības, teātra dekorāciju mākslas un dažādas tehnikas grafikas darbu radīšanu
Attiecināms, piemēram, uz:
 • dekorāciju un scenogrāfijas darbu
 • grafikas darbu zīmējumu un iespiedtehnikā radīšana
 • lietišķās mākslas darbu (mākslas darba, kas iemiesots dekoratīvā vai praktiski lietojamā priekšmetā)
4
30
par māksliniecisku grafiku un foto darbu radīšanu iespiešanai un izstādēm, kā arī datorgrafiku un video darbu radīšanu
Attiecināms, piemēram, uz:
 • video klipu
 • televīzijas raidījumu
 • reklāmas klipu radīšanu
5
30
par atklājumu, izgudrojumu un rūpniecības paraugu radīšanu (no honorāra par to izmantošanu pirmajos divos gados)
Attiecināms, piemēram, uz:
 • ierīču
 • paņēmienu
 • vielu vai vielu kompozīciju
 • bioloģisko materiālu radīšanu
6
20
par arhitektūras darbu radīšanu
Attiecināms, piemēram, uz:
 • ainavu projektēšanas darbu
 • celtņu, būvju ēku projektu radīšanu
7
20
par dizaina projektu radīšanu
Attiecināms, piemēram, uz:
 • dizainparauga (ar mākslinieciskās projektēšanas metodi praktiski izmantojama priekšmeta ārējā veidola) radīšanu
 • mākslinieciski projektētu telpu radīšanu
8
15
par citu neminētu darbu radīšanu
Attiecināms, piemēram, uz:
 • atvasinātu darbu (aranžējumu, tulkojumu, datu bāzu (sistemātiski un metodiski sakārtotu atsevišķu literāru, muzikālu, audiovizuālu un citu darbu, kā arī datu vai citas informācijas krājumi)) u.c.
 • literāru darbu
 • datorprogrammu
 • horeogrāfisko darbu un pantomīmu radīšanu

Piemērs

Fiziskā persona saņem autoratlīdzību (honorāru) no izdevniecības  par enciklopēdijas manuskriptu 2500 latu apmērā. Ievērojot likumā par IIN ietvertās prasības, autoratlīdzības (honorāra) izmaksātājam - izdevniecībai izmaksas vietā ir jāietur IIN 25%. Aprēķinot IIN, izmaksātājam ir jāņem vērā izdevumu norma 15%. Tādējādi ieturētais nodoklis ir:

(2500 – 375) x 25% = Ls 531,25

Autoratlīdzību (honorāru) izmaksātājiem ieturētais IIN ir jāiemaksā budžetā ne vēlāk kā ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša piektajā datumā.

Piemērs

Fiziskajai personai autoratlīdzība (honorārs) ir izmaksāta 2012.gada 1.augustā. Autoratlīdzības (honorāra) izmaksātājam ieturētais IIN ir jāieskaita budžetā ne vēlāk kā 2012.gada 5.septembrī.

Autoratlīdzību (honorāru) izmaksātājiem ir pienākums ne vēlāk kā līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam iesniegt VID paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām atbilstoši ar MK 25.08.2008. noteikumiem Nr.677 Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem.

Ar MK noteikumiem Nr.899 noteiktās izdevumu normas ir piemērojamas, ja attiecīgais darbs nav radīts darba attiecību ietvaros, kas izriet no darba līguma, vai darba devējs autoratlīdzības (honorāra) saņēmējam nav atlīdzinājis šos izdevumus.

Piemērs

Datordizainers iepakojuma grafiskā dizaina izstrādi veic saskaņā ar darba devēja uzdevumu darba tiesisko attiecību ietvaros, ņemot vērā darba līgumā tam noteiktos darba pienākumus. Gūtā atlīdzība ir attiecināma uz algota darba ienākumiem un darba devējs izdevumu normu nepiemēro.

Piemērs

Fiziskā persona, kas strādā televīzijā, atbilstoši darba līguma nosacījumiem veic režisora – asistenta pienākumus, ir izstrādājusi audiovizuāla darba literāro projektu. Minētā darba izstrādē ir izmantotas darba devēja telpas u.c. resursi. Darba devējs, izmaksājot autoratlīdzību (honorāru), izdevumu normu nepiemēro.

Ja fiziskajai personai no izmaksātās autoratlīdzības (honorāra) par autora darba radīšanu un atsavinātajām mantiskajām tiesībām, taksācijas gadā ir ieturēts nodoklis, piemērojot noteikto izdevumu normu, taču faktiskie, ar attaisnojuma dokumentiem apliecinātie izdevumi (kvītis čeki, maksājumu uzdevumi, interneta bankas izdrukas), kas saistīti ar attiecīgā darba radīšanu pārsniedz noteikto izdevumu normu, tad fiziskā persona var atgūt pārmaksāto IIN, iesniedzot VID gada ienākumu deklarāciju D un aizpildot deklarācijas pielikumu D1 Taksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumi (izņemot ienākumus no saimnieciskās darbības) (turpmāk – pielikums D1) (gada ienākumu deklarācijas veidlapas un tās pielikumi ir apstiprināti ar MK 21.08.2012. noteikumiem Nr.568 Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību) ar attaisnojuma dokumentu kopijām.

Piemērs

Fiziskā persona saņēma autoratlīdzību (honorāru) par tās radītā horeogrāfiskā darba mantisko tiesību atsavināšanu Ls 600. Ievērojot likumā par IIN ietvertās prasības, autoratlīdzības (honorāra) izmaksātājs izmaksas vietā ir IIN Ls 127,50, piemērojot izdevumu normu 15% jeb Ls 90. Personas faktiskie, ar attaisnojuma dokumentiem apliecinātie izdevumi saistībā ar darba radīšanu ir 20% no autoratlīdzības summas jeb Ls 120. Lai atgūtu pārmaksāto IIN, fiziskajai personai ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija. Gada ienākumu deklarācijas pielikuma D1 2., 4c.,6.,7.aile tiek aizpildīta šādi:

Taksācijas gadā Latvijas Republikā  gūtie ienākumi (izņemot ienākumus no saimnieciskās darbības) D1

Bruto ieņēmumi
 
 
Attaisnotie izdevumi
 
Apliekamie ienākumi, neatskaitot darba devēja veiktās iemaksas
(2-3-4c-5)
 
Avansā samaksātais nodoklis
 
Autoru izdevumi
 
 
2
 
4 c
 
6
 
7
600
 
120
 
480
 
127,50

* Aizpildot pielikumu D1 4c. ailē norādot faktiskos, ar darba radīšanu saistītos izdevumus.

Ja fiziskā persona autoratlīdzību (honorāru) ir saņēmusi tikai Latvijas Republikā, no kuras ir ieturēts IIN, un tā nav guvusi citus ienākumus, kas rada tai deklarēšanas pienākumu, tad gada ienākumu deklarāciju tā var nesniegt, taču var to darīt brīvprātīgi, ja taksācijas gada laikā:

 • tai attiecībā uz tās ar IIN apliekamajiem ienākumiem nav piemērots neapliekamais minimums un atvieglojumi pilnā apmērā vai ir piemērots daļēji;
 • tā ir veikusi valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) kā pašnodarbinātā persona no autoratlīdzībām, un vēlas veikt ienākuma pārrēķinu, apliekamo ienākumu samazinot par pašnodarbinātā veikto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu summu;
 • tā ir veikusi maksājumus un tās rīcībā ir dokumenti, kas apliecina attaisnotos izdevumus saistībā ar izglītības un specialitātes iegūšanu, medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu apmaksu un tā vēlas veikt iedzīvotāju ienākuma pārrēķinu, apliekamo ienākumu samazinot par minēto izdevumu summām; 
 • tā ir veikusi iemaksas privātajos pensiju fondos vai apdrošināšanas prēmiju maksājumus atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu) un tā vēlas veikt ienākuma pārrēķinu, apliekamo ienākumu samazinot par minēto iemaksu summām; 
 • tās faktiskie izdevumi, kas saistīti ar autortiesībām aizsargājam darba radīšanu ir lielāki nekā ar MK noteikumiem Nr.899 noteiktās izdevumu normas.

Ja fiziskā persona ir saņēmusi autoratlīdzību (honorāru) ārvalstīs, tad tai ir pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju, ārvalstīs gūtos ienākumusuzrādot gada ienākumu deklarācijas pielikumā D2 Fiziskās personas (rezidenta) ārvalstīs gūtie ienākumi (turpmāk - pielikums D2).

Gada ienākumu deklarāciju VID iesniedz taksācijas gadam sekojošajā gadā no 1.marta līdz 1.jūnijam.

Piemērs

Fiziskajai personai, kas ir guvusi ienākumus autoratlīdzības veidā ārzemēs 2012.gadā, ir pienākums iesniegt VID gada ienākumu deklarāciju 2013.gadā no 1.marta līdz 1.jūnijam.

Aprēķinot Latvijas Republikā maksājamo IIN no ārvalstīs saņemtās autoratlīdzības (honorāra), autoratlīdzības (honorāra) saņēmējs var piemērot MK noteikumos Nr.899 noteiktās izdevumu normas. Šie izdevumi noteiktās normas ietvaros nav jāpamato ar  attaisnojuma dokumentiem.

Piemērs

Fiziskā persona saņēma autoratlīdzību (honorāru) Vācijā par tās radīto informācijas krājumu EUR 1050 (ekvivalents Ls pēc LB noteiktā kursa - 737,94). Nodoklis ārvalstīs no minētā ienākuma nav ieturēts. Tā kā ienākums ir gūts ārvalstīs, tad fiziskajai personai ir pienākums deklarēt šo ienākumu, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.  IIN aprēķinā fiziskā persona ir tiesīga samazināt apliekamo ienākumu par izdevumiem 15% apmērā no autoratlīdzības (honorāra) summas. Gada ienākumu deklarācijas pielikuma D2 5., 9.,10.,11.aile tiek aizpildīta šādi:

Fizisko personu (rezidentu) ārvalstīs gūtie ienākumi

Ārvalstīs gūtie ienākumi
 
Nodoklis no ārvalstīs gūtajiem ienākumiem (pēc Latvijā noteiktās likmes)
Piezīmes
summa latos
Nodokļa likme
Summa
5
9
10
11
737,94
25
156,81
Aprēķinot nodokli, ir piemērota izdevumu norma 15% apmērā, apliekamais ienākums samazināts par 110,69 (737,94*15%), nodoklis ir rēķināts no 627,25 (737,94-110,69)

*pielikuma D2 11.ailē ir jāpaskaidro kāda izdevumu norma aprēķinā ir piemērota

Ja fiziskā persona ir saņēmusi autoratlīdzību (honorāru) ārvalstīs, no kuras ārvalstīs ir samaksāts nodoklis, tad aprēķināto IIN, kas tai būtu jāmaksā Latvijas Republikā, tā ir tiesīga samazināt par summu, kas vienāda ar ārvalstīs samaksāto nodokli, ja nodokļa samaksa ir apliecināta ar ārvalstu nodokļu iekasēšanas institūcijas apstiprinātu dokumentu, kurā uzrādīts apliekamais ienākums un ārvalstīs samaksātā nodokļa summa.

Piemērs

Fiziskā persona saņēma autoratlīdzību (honorāru) Francijā saistībā ar tās foto darba publicēšanu EUR 400 (ekvivalents Ls pēc LB noteiktā kursa – 281,12). Francijā ir samaksāts nodoklis EUR 40 (ekvivalents Ls pēc LB noteiktā kursa - 28,11). Nosakot ar IIN apliekamo ienākumu, no autoratlīdzības tiek atskaitīti ar foto darba radīšanu saistītie izdevumi 30% apmērā - Ls 84,34 (30% no 281,12). Aprēķinātais IIN no minētā ienākuma (Ls 196,78) pēc Latvijas Republikā noteiktās IIN likmes ir Ls 49,20. Aizpildot gada ienākumu deklarāciju, aprēķināto IIN pēc Latvijā noteiktās likmes minētās autoratlīdzības saņēmējs ir tiesīgs samazināt par Ls 28,11, norādot šo summu gada ienākumu deklarācijas D veidlapas 20.rindā Avansā samaksātais (ieturētais) nodoklis:

Fizisko personu (rezidentu) ārvalstīs gūtie ienākumi

Ārvalstīs gūtie ienākumi
Ārvalstī samaksātais nodoklis
Nodoklis no ārvalstīs gūtajiem ienākumiem (pēc Latvijā noteiktās likmes)
Piezīmes
summa latos
summa latos
Nodokļa likme
Summa
5
8
9
10
11
281,12
28,11
25
49,20
Aprēķinot nodokli, ir piemērota izdevumu norma 30% apmērā, apliekamais ienākums samazināts par 84,34 (281,12x30%), nodoklis ir rēķināts no 196,78 (281,12-84,34)

*pielikuma D2 11.ailē ir jāpaskaidro kāda izdevumu norma aprēķinā ir piemērota

Ārvalstīs samaksātās nodokļa summas apmērs, par kuru tiek samazināta Latvijas Republikā maksājamā IIN summa, nedrīkst būt lielāka par summu, kas atbilstu Latvijas Republikā aprēķinātajam IIN.

Piemērs

Fiziskā persona saņēma autoratlīdzību (honorāru) Vācijā par tās scenogrāfijas darba izmantošanu. Vācijā samaksātais nodoklis EUR 360 (ekvivalents Ls pēc LB noteiktā kursa - 253,01), aprēķinātais IIN no minētā ienākuma pēc Latvijas Republikā noteiktās IIN likmes Ls 150. Aizpildot gada ienākumu deklarāciju, aprēķināto IIN pēc Latvijā noteiktās likmes minētās autoratlīdzības saņēmējs ir tiesīgs samazināt par 150.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no autoratlīdzības

Fiziskā persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kura saņem autoratlīdzību (autortiesību un blakustiesību atlīdzību), izņemot autortiesību mantinieku un citu autortiesību pārņēmēju, likuma Par valsts sociālo apdrošināšanu (likums par VSA) piemērošanas nolūkā ir pašnodarbināta persona.

Ja autoratlīdzības (honorāra) saņēmējs ir arī darba ņēmējs, tad autoratlīdzības (honorāra) saņēmējam ir tiesības izvēlēties:

 • no autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) ienākuma neveikt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI),
vai
 • no autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) ienākuma veikt VSAOI atbilstoši pašnodarbinātajiem noteiktajai likmei un kārtībai.

Piemērs

Fiziskā persona, pamatojoties uz noslēgto darba līgumu, ir darba ņēmējs SIA. Minētā persona ir radījusi literāru darbu, izdevniecība par minētā darba publicēšanas tiesībām izmaksā šai personai autoratlīdzību (honorāru). Fiziskai personai ir tiesības nereģistrēties kā pašnodarbinātai personai un VSAOI no šīs autoratlīdzības (honorāra) neveikt.

Autoratlīdzības (honorāra) saņēmējs, kas nav darba ņēmējs, un autoratlīdzību (honorāra) saņēmējs, kas ir arī darba ņēmējs, bet ir izvēlējies maksāt VSAOI kā pašnodarbināta persona, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumus budžetā veic reizi ceturksnī - līdz 15.aprīlim, 15.jūlijam, 15.oktobrim, 15.janvārim.

VSAOI likme pašnodarbinātajam 2012.gadā vispārējā gadījumā ir 32,46 % no VSAOI objekta.

Reizi ceturksnī - līdz 15.aprīlim, 15.jūlijam, 15.oktobrim, 15.janvārim ir jāiesniedz VID ziņojumu par veiktajām sociālajām iemaksām attiecīgajā ceturksnī (ar MK 07.09.2010. noteikumiem Nr.827Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli (MK noteikumi Nr.827) apstiprinātais 4.pielikums).

VSAOI autoratlīdzību (honorāra) saņēmējs veic, ja šīs personas mēneša ienākumi no autoratlīdzības sasniedz MK noteikto obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru, kas ir minimālās algas apmērs (minimālās algas apmērs 2012. gadā – Ls 200 mēnesī). Ja fiziskā persona saņem autoratlīdzību un ienākumus no citas saimnieciskās darbības, VSAOI objekta minimālo apmēru nosaka, summējot visus pašnodarbinātās personas mēneša ienākumus.

Piemērs

Fiziskajai personai 2012.gada janvārī saņemtais ienākums no autoratlīdzības (honorāra) ir Ls 425. 2012.gada februārī ienākumi nav gūti, martā ir gūts ienākums Ls 150. Tādējādi fiziskajai personai ir pienākums veikt VSAOI tikai par janvārī gūto ienākumu, izvēloties VSAOI objektu, kas nav mazāks par Ls 200. Ja fiziskā persona ir izvēlējusies VSAOI veikt no Ls 200, tad tai pašnodarbinātā ziņojums par veiktajām sociālajām iemaksām attiecīgajā ceturksnī ir jāaizpilda šādi:

Ziņojums par pašnodarbinātā .…. valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012.gada 1.ceturksnī

 
 
Rādītāji
Ceturkšņa mēnesis
 
Kopā
I
II
III
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts
200
0
0
200
Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
64,92
0
0
64,92

Ienākums tiek noteikts, no autoratlīdzības atskaitot ar MK noteikumu Nr.899 noteikto attiecīgo izdevumu normu.

Autoratlīdzību (honorāra) saņēmēja VSAOI objekts ir brīvi izraudzīti ienākumi no paša radītā autordarba. Brīvi izraudzītā valsts VSAOI objekta minimālais apmērs nevar būt mazāks par Ls 200 mēnesī (minimālās algas apmērs 2012. gadā). Šādu obligāto iemaksu objekta izvēli autoratlīdzības saņēmējs (pašnodarbinātais)  var izdarīt tikai vienu reizi par pārskata ceturksni.

Jāņem vērā, ka izraudzītais VSAOI objekts nākotnē ietekmēs fiziskās personas saņemamo sociālās apdrošināšanas pakalpojumu apmēru.

Piemērs

Fiziskā persona 2012.gada jūlijā saņēma autoratlīdzību (honorāru) Ls 500 par tās raksta publicēšanu, piemērojamā izdevumu norma 15% vai Ls 75. Ienākums Ls 425 (Ls 500 - Ls 75). Tādējādi fiziskajai personai ir pienākums veikts VSAOI, kas aprēķinātas no brīvi izvēlētas summas, kura nav mazāka par Ls 200. Autoratlīdzības saņēmējs var izvēlēties maksāt VSAOI, piemēram, no Ls 350.

Sākot ar to mēnesi, kad kalendārā gada ienākumi sasniedz MK noteikto VSAOI objekta minimālo apmēru gadam - Ls 2400 (minimālais apmērs, kas noteikts 2012.gadam – Ls 200 x 12 mēneši ), VSAOI jāveic par visiem turpmākajiem mēnešiem, vismaz no Ls 200 (minimālās algas apmērs 2012.gadā), līdz kalendārā gada beigām vai pašnodarbinātā statusa zaudēšanai (arī par mēnešiem, kuros pašnodarbinātais ienākumu nesaņem).

Piemērs

Fiziskā persona 2012.gada janvārī, februārī, martā ienākumus autoratlīdzību (honorāru) veidā nav saņēmusi. Aprīlī saņemta autoratlīdzība (honorārs) Ls 6000. Piemērojamā izdevumu norma 15% jeb Ls 900. Ienākums Ls 5100. Tā kā aprīlī kalendārā gada ienākumi ir sasnieguši noteikto minimālo apmēru gadam, obligātās iemaksas jāveic par visiem turpmākajiem mēnešiem, vismaz no Ls 200,00. Ja fiziskā persona ir izvēlējusies VSAOI veikt no Ls 200, tad tai ziņojums par veiktajām sociālajām iemaksām par 2012.gada 2.ceturksni un turpmākiem 2012.gada ceturkšņiem ir jāaizpilda šādi:

Ziņojums par pašnodarbinātā .…. valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012.gada 2.ceturksnī

 
Rādītāji
Ceturkšņa mēnesis
 
Kopā
I
II
III
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts
200
200
200
600
Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
64,92
64,92
64,92
194,76

Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana autoratlīdzībām

Saskaņā ar likumā Par pievienotās vērtības nodokli noteikto ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) neapliek autora saņemto atlīdzību par darbu un tā izmantošanu, kā arī izpildītāja un fonogrammu producenta saņemto atlīdzību par blakustiesību objektu un tā izmantošanu.

Tādējādi personām, kuras rada ar autortiesībām aizsargājamus darbus, saņemtā autoratlīdzība (honorārs) par šiem darbiem un to izmantošanu nav jāapliek ar PVN.

Ar PVN nav apliekama arī autoru atlīdzība par rakstiem preses izdevumos.

Piemērs

Fiziska persona ir noslēgusi līgumu ar izdevniecību par tās literārā darba (brošūras) publicēšanu. Izdevniecība par minētā darba publicēšanas tiesībām 2012.gada augustā izmaksā šai fiziskajai personai autoratlīdzību (honorāru) Ls 500 apmērā.

Saņemto autoratlīdzību (honorāru) fiziskā persona neapliek ar PVN.

Piemērs

Fiziska persona ir noslēgusi licences līgumu par tai piederoša patenta izmantošanas tiesību nodošanu juridiskai personai. Par darba izmantošanu licences līguma ietvaros juridiskā persona samaksā fiziskajai personai autoratlīdzību (honorāru) Ls 600 apmērā. Saņemto autoratlīdzību (honorāru) fiziskā persona neapliek ar PVN.