Autorizēties

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)

Apraksts

Normatīvais akts

Likmes
2020.gadā

Likmes
2021.gadā

Likmes
2022.gadā

Likmes
2023.gadā

Likmes
2024.gadā

Minimālā mēneša darba alga

Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu"

430 EUR

500 EUR

620 EUR

700 EUR

Stundas tarifa likme

Pēc aprēķina

Stundas tarifa likme pusaudžiem

Pēc aprēķina

Stundas tarifa likme darbiniekiem, kas pakļauti riskam un kuriem darba laiks ir 7 stundas dienā un 35 stundas nedēļā

Pēc aprēķina

Mēneša neapliekamais minimums

MK noteikumi Nr. 676 "Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai"

300 EUR (ienākumiem līdz 500 EUR)

VID prognozētais (ienākumiem no 500 līdz 1200 EUR)

0 EUR (ienākumiem virs 1200 EUR)

Līdz 30.06.:

350 EUR (ienākumam līdz 500 EUR)

 

No 01.07.:

500 EUR (ienākumam līdz 500 EUR)

 

VID prognozētais (ienākumiem no 500 līdz 1800 EUR)

0 EUR (ienākumiem virs 1800 EUR)

500 EUR (ienākumam līdz 500 EUR)

 

VID prognozētais (ienākumiem no 500 līdz 1800 EUR)

 

0 EUR (ienākumiem virs 1800 EUR)

Mēneša neapliekamais minimums pensionāram (darba devējs nepiemēro strādājošam pensionāram)

Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12.panta 5.daļa

300 EUR

330 EUR

Līdz 30.06.:

350 EUR

 

No 01.07.:

500 EUR

500 EUR

Atvieglojumi par apgādājamām personām mēnesī

MK noteikumi Nr.676

250 EUR

Atvieglojumi 1. un 2.grupas invalīdam mēnesī

MK noteikumi Nr.138 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem personām ar invaliditāti, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem"

154 EUR

Atvieglojumi 3.grupas invalīdam mēnesī

120 EUR

Atvieglojumi politiski represētai personai un nacionālās pretošanās kustības dalībniekam mēnesī

154 EUR

IIN no darba algas

Likuma par IIN 15.panta 
2. un 17.daļa

20% (mēn. ienāk. līdz 1667 EUR)

 

23% (mēn. ienāk., kas pārsniedz 1667 EUR)

 

31,4% (gada ienāk., kas pārsniedz 62 800 EUR)

23% (ja nav algas nodokļa grāmatiņas)

20% (mēn. ienākumiem līdz 1667 EUR)

 

23% (mēn. ienākumu daļai, kas pārsniedz 1667 EUR)

 

31% (mēn. ienākumu daļai, kas pārsniedz 5233,33 EUR)

23% (ja nav algas nodokļa grāmatiņas)

20% (mēn. ienākumiem līdz 1667 EUR)

 

23% (mēn. ienākumu daļai, kas pārsniedz 1667 EUR)

 

31% (mēn. ienākuma daļai virs 6508,33 EUR)

IIN no saimnieciskās
darbības

Likuma par IIN 15.panta 2.daļa

20%* 

23%** 

31,4%***

20%* 

23%** 

31%***

IIN no autoratlīdzības rezidentiem

Likuma par IIN 15.panta 18.daļa

20%* 

23%**

31,4%***

Līdz 30.06.: 20%

 

No 01.07.:

25% ienākumam, kas nepārsniedz 25 000 EUR

 

40% ienākumu daļai, kas pārsniedz 25 000 EUR

Ja nav reģistrēts saimnieciskās darbības veicējs:

25% ienākumam, kas nepārsniedz 25 000 EUR

 

40% ienākumu daļai, kas pārsniedz 25 000 EUR

 

Ja ir reģistrēts saimnieciskās darbības veicējs:

20% (gada ienākumam līdz 20 004 EUR)

23% (gada ienākuma

daļai no 20 004 līdz 78 100 EUR)

 

31% (gada ienākuma daļai virs 78 100 EUR)

Ja nav reģistrēts saimnieciskās darbības veicējs: 25%

 

Ja ir reģistrēts saimnieciskās darbības veicējs:

20% (gada ienākumam līdz 20 004 EUR)

 

23% (gada ienākuma daļai no 20 004 līdz 78 100 EUR)

 

31% (gada ienākuma daļai virs 78 100 EUR)

IIN no autoratlīdzības nerezidentiem

Likuma par IIN 15.panta 18.daļa

23% vai 5% atkarībā no veida

Saimnieciskās darbības veicējam, ja taksācijas gadā nav gūts ar nodokli apliekams ienākums no saimnieciskās darbības vai ja aprēķinātā nodokļa summa no saimnieciskās darbības apliekamā ienākuma nepārsniedz 50 EUR un nav maksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)

Likuma par IIN 19.panta 2.1daļa

50 EUR

IIN no kapitāla

Likuma par IIN 15.panta 5.daļa

20%

IIN no kapitāla pieauguma

Likuma par IIN 15.panta 5.daļa

20%

IIN nerezidenta ienākumam no Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanas un citu
kapitāla aktīvu atsavināšanas ienākumam

Likuma par IIN 15.panta 7.daļa

3%, ieturot izmaksas brīdī

Patentmaksa mēnesī

Likuma par IIN 15.panta 9.daļa

50 – 100 EUR

nepiemēro

Samazinātā patentmaksa pensionāriem un 1. un 2. grupas invalīdiem

Likuma par IIN  11.10panta 10.daļa

17 EUR gadā 
vai 

9 EUR pusgadā

Ienākumi no fiziskās personas – rezidenta un nerezidenta – īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas, kā arī atbalsta summas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem meža īpašniekiem, kuriem meža apsaimniekošana nav saimnieciskās darbības veids

Likuma par IIN 15.panta 10.daļa

10%

Ienākumi no metāllūžņu pārdošanas

Likuma par IIN 15.panta 10.daļa

10%

Ienākums no īpašuma īres vai nomas, ja iesniegts līgums VID

Likuma par IIN 15.panta 10.daļa

10%

Aizdevumam pielīdzināms ienākums

Likuma par IIN 15.panta 
2. un 11.daļa

20%*

23%**

31,4%***

papildlikme 22%

20%* 

23%** 

31%*** 

papildlikme 22%

Samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radītais ienākums

Likuma par IIN 15.panta 2.daļa

20%*

 23%**

 31,4%***

20%*

 23%**

 31%***

Iznomāta personāla ienākums vai tam pielīdzināts ienākums

Likuma par IIN 15.panta 2.daļa

20%*

23%** 

31,4%***

20%*

23%** 

31%***

Ienākums nerezidentiem no zemu nodokļu un beznodokļu valstīm, no valstīm, ar kurām nav noslēgta nodokļu konvencija

Likuma par IIN 17.panta 17.daļa

 23%

Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis

Likuma par IIN 15.panta 12.daļa

15%, bet ne mazāk kā 0,70 EUR
1 darba dienā

* Gada ienākumam līdz 20 004 EUR.

** Gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 20 004 EUR.

*** Gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 78 100 EUR 2022. gadā (62 800 EUR 2020., 2021.gadā).

 

Mikrouzņēmumu nodoklis (MUN)

Apraksts

Normatīvais akts

Likmes 2020.gadā

Likmes 2021.gadā

Likmes 2022.gadā

Likmes 2023.gadā

Likmes 2024.gadā

Apgrozījums

Mikrouzņēmumu nodokļa likuma (MUN likums) 1.panta 1.daļas 1.punkta b) apakšpunkts

 40 000 EUR

 Nav noteikts, bet nevar būt reģistrēts PVN maksātājs

MUN no apgrozījuma

MUN likuma 6.panta 1.daļa

15%

25% apgrozījumam līdz 25 000 EUR gadā

25%

MUN apgrozījuma pārsniegumam

MUN likuma 6.panta 3.daļa

20%

40% apgrozījumam virs 25 000 EUR gadā

25%

 

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN)

Apraksts

Normatīvais akts

Likmes 2020.gadā

Likmes 2021.gadā

Likmes 2022.gadā

Likmes 2023.gadā

Likmes 2024.gadā

PVN standartlikme

Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 41.panta 
1.daļas 1.punkts

 21%

PVN samazinātā likme (42. pants)

PVN likuma 41.panta 1.daļas 2.punkts

5%* 

12%*

PVN 0% likme (preču piegāde ES, eksports, pakalpojumi par importu, tranzītu, darījumi muitas noliktavās, SEZ, BEZ)

PVN likuma 41.panta 1.daļas 3.punkts

 0%

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumu saskaņā ar pārvaldīšanas līgumā iekļautajiem maksājumiem. Apsaimniekošanas izdevumi

PVN likuma 52.panta 1.daļas 25.punkts un 41.panta 
1.daļas 1.punkts

 21%

PVN komerciālā nolūkā importētām precēm

PVN likuma 53.panta 5.daļa 

Neapliek zem 22 EUR

Preču sūtījumi (EK), kas atbrīvoti no muitas nodokļa

PVN likuma 53.panta 4.daļa

Neapliek zem 22 EUR

Fiskālā pārstāvja preču iegāde ES

PVN likuma 44.pants

0%

* Samazinātā likme Latvijai raksturīgiem dārzeņiem, ogām un augļiem, preses izdevumiem, abonentizdevumiem u. c.

 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)

Apraksts

Normatīvais akts

Likmes 2020.gadā

Likmes 2021.gadā

Likmes 2022.gadā

Likmes 2023.gadā

Likmes 2024.gadā

VSAOI darba devēja likme

Likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (likums par VSA) 18.panta 1.daļa

24,09%

23,59%

Darba ņēmēja likme

11%

10,5%

VSAOI pensiju apdrošināšanai no autoratlīdzības

Likuma par VSA 23.1panta 1.daļa

5%

5%

 

No 01.07.:

10% (no starpības starp ienākumu un minimālo algu)

10% (no starpības starp ienākumu un minimālo algu)

VSAOI pensiju apdrošināšanai pašnodarbinātajiem

Likuma par VSA 23.2panta 1.daļa

5% (no starpības starp ienākumu un minimālo algu)

 

Ienākumam zem 50 EUR – 0 EUR

5% (no starpības starp ienākumu un minimālo algu)

 

Ienākumam zem 50 EUR

 

No 01.07.:

10% (no starpības starp ienākumu un minimālo algu)

10% (no starpības starp ienākumu un minimālo algu)

Darba ņēmēja – pensionāra darba devēja likme

MK noteikumi Nr.786 
"Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem"

21,31%

20,77%

Darba ņēmēja – pensionāra darba ņēmēja likme

9,56%

9,25%

Izdienas pensionāra vai valsts speciālās pensijas saņēmēja – darba devēja likme

22,52%

21,94%

Izdienas pensionāra vai valsts speciālās pensijas saņēmēja – darba ņēmēja likme

10,12%

9,76%

Darba devēja likme brīvības atņemšanas laikā

20,40%

19,93%

Darba ņēmēja likme brīvības atņemšanas laikā

9,17%

8,87%

Pensionāra – darba devēja likme brīvības atņemšanas laikā

17,59%

17,24%

Pensionāra – darba ņēmēja likme brīvības atņemšanas laikā

7,91%

7,67%

Kapitālsabiedrības valdes loceklis, kurš atbilst likuma par VSA 1. panta 2. punkta m) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem

27,73%

27,20%

Kapitālsabiedrības valdes loceklis, kurš atbilst likuma par VSA 1. panta 2. punkta m) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem un ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi)

25,50%

24,91%

Pašnodarbinātais

32,15%

31,07%

Pašnodarbinātais – pensionārs

30,34%

29,36%

Reģistrējies saimnieciskās darbības veicējs – nekustamā īpašuma apsaimniekotājs

27,27%

26,59%

Persona, kuru nodarbina darba devējs – ārvalsts nodokļu maksātājs, ja tās dzīvesvieta nav Latvija

32,72%

31,83%

Persona, kuru nodarbina darba devējs – ārvalsts nodokļu maksātājs (ES, Eiropas Ekonomikas zona, Šveice), ja tās dzīvesvieta ir Latvija

35,09%

34,09%

Iekšzemes darba ņēmējs – pensionārs pie darba devēja ārvalstnieka

30,87%

30,02%

Iekšzemes darba ņēmējs – izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs pie darba devēja ārvalstnieka

32,64%

31,70%

Brīvprātīgā likme pensijai

24,50%

23,91%

Brīvprātīgā likme pensijai, invaliditātes, maternitātes pabalsta, slimības, vecāku apdrošināšanai

31,72%

30,06%

Brīvprātīgā likme MUN maksātāja darbiniekam

34,09%

Līdz 30.06.:

34,09%

­–

Brīvprātīgā likme MUN maksātāja darbiniekam – pensionāram

29,87%

Līdz 30.06.:

29,87%

Brīvprātīgā likme MUN maksātāja darbiniekam – izdienas pensijas saņēmējam vai invalīdam – speciālās pensijas saņēmējam

31,64%

Līdz 30.06.:

31,64%


Uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN)

Apraksts

Normatīvais akts

Likmes 2020.gadā

Likmes 2021.gadā

Likmes 2022.gadā

Likmes 2023.gadā

Likmes 2024.gadā

Apliekamais objekts

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (UIN likums) 3.panta 1.daļa, 4.panta 9.daļa

20%, apliekamo bāzi dala ar 0,8

Ārvalsts pastāvīgās pārstāvniecības ienākums

UIN likuma 3.panta 1.daļa, 4.panta 9.daļa

20%, apliekamo bāzi dala ar 0,8

Dividendes nerezidentiem

UIN likuma 5.panta 6.daļa, 11.daļa

20%, izņemot dividendes no peļņas, kas gūta līdz 31.12.2017.

Nerezidenta sniegtie konsultatīvie pakalpojumi

UIN likuma 5.panta 1.daļas 1.punkts

20% vai 0%, ja piemēro konvencijās paredzēto atbrīvojumu

Procentu maksājumi nerezidentam zemu nodokļu/beznodokļu valstī

UIN likuma 5.panta 8.daļa

20%

Procentu maksājumi nerezidentam, ja to maksātājs un saņēmējs ir saistīti uzņēmumi vai personas

 

Procentu maksājumi, ko Latvijā reģistrētās komercbankas izmaksā ar tām

 

Procentu maksājumi, ko kapitālsabiedrība, kas ir Latvijas rezidents, izmaksā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu saistītai sabiedrībai vai tās pastāvīgajai pārstāvniecībai, kas atrodas citā ES dalībvalstī

 

Samaksa nerezidentam par intelektuālo īpašumu, izņemot samaksu par intelektuālo īpašumu, ko Latvijas sabiedrība izmaksā ES dalībvalstu saistītai sabiedrībai vai tās pastāvīgajai pārstāvniecībai, kas atrodas citā ES dalībvalstī:

  • maksājumi par autortiesībām (ieskaitot blakustiesības) vai tiesībām izmantot autortiesības (ieskaitot blakustiesības) uz literāru vai mākslas darbu, ieskaitot filmas un fonogrammas

UIN likuma 5.panta 8.daļas 2.punkts

20% (zemu nodokļu/beznodokļu valsts)

  • maksājumi par pārējiem intelektuālā īpašuma veidiem

 20%

Atlīdzība nerezidentam par Latvijā esoša īpašuma izmantošanu

UIN likuma 5.panta 6.daļa

– 

20% (zemu nodokļu/ beznodokļu valsts)

5%

20% (zemu nodokļu/ beznodokļu valsts)

Atlīdzība nerezidentam par Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanu

UIN likuma 5.panta 1.daļas 2.punkts, 5.panta 6.daļa

3% 

20% (zemu nodokļu/ beznodokļu valsts))

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis (UVTN)

Apraksts

Normatīvais akts

Likmes 2020.gadā

Likmes 2021.gadā

Likmes 2022.gadā

Likmes 2023.gadā

UVTN mēnesī motora tilpumam līdz 2000 cm3

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 12.pants

29 EUR

31 EUR

Līdz 30.06.

31 EUR

UVTN mēnesī motora tilpumam no 2001 līdz 2500 cm3

46 EUR

49 EUR

Līdz 30.06.

49 EUR

UVTN mēnesī motora tilpumam virs 2500 cm3

62 EUR

66 EUR

Līdz 30.06.

66 EUR

UVTN mēnesī motora tilpumam virs 3000 cm3

62 EUR

82 EUR

Līdz 30.06.

82 EUR

UVTN elektroauto (mēnesī)

10 EUR

Līdz 30.06.

10 EUR

UVTN citam transportam (mēnesī)

46 EUR

49 EUR

Līdz 30.06.

49 EUR

 

Apraksts

Normatīvais akts

Likmes 2023.gadā

Likmes 2024.gadā

UVTN mēnesī motora jaudai līdz 110 kW

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 12.panta 1.daļa

No 01.07.

33 EUR

33 EUR

UVTN mēnesī motora jaudai no 111 kW  līdz 130 kW

No 01.07.

0,30 EUR par katru kW mēnesī

0,30 EUR par katru kW mēnesī

UVTN mēnesī motora jaudai no 131 kW līdz 150 kW

No 01.07.

0,35 EUR par katru kW mēnesī

0,35 EUR par katru kW mēnesī

UVTN mēnesī motora jaudai no 151 kW līdz 200 kW

No 01.07.

0,50 EUR par katru kW mēnesī

0,50 EUR par katru kW mēnesī

UVTN mēnesī motora jaudai virs 200 kW

No 01.07.

0,70 EUR par katru kW mēnesī

0,70 EUR par katru kW mēnesī

UVTN mēnesī elektroauto

No 01.07.

15 EUR

15 EUR

UVTN mēnesī plug-in hibrīdauto

No 01.07.

25 EUR

25 EUR

UVTN mēnesī automašīnām, kas reģistrētas pirms 2009. gada 1. janvāra vai tai nav norādīta maksimālā jauda

No 01.07.

60 EUR

60 EUR

 

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

Apraksts

Normatīvais akts

Likme 2020.gadā

Likme 2021.gadā

Likme 2022.gadā

Likmes 2023.gadā

Likmes 2024.gadā

Nodeva par 1 darbinieku

MK noteikumi "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu" attiecīgajā gadā

0,36 EUR

 

Piesakies jaunumu e-pastam!
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?