Autorizēties
 • 04.07.2019
  Populārās latviešu filmas "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" Mirtas tantes teikto "У меня все документы в порядке" (man visi dokumenti ir kārtībā) var attiecināt uz jebkuru jomu, tostarp uz lietvedību. Ikdienā nereti saskaramies ar jautājumiem, kur nav īstas skaidrības, kā pareizāk rīkoties, kā pareizāk noformēt dokumentus konkrētā situācijā. Seminārs sniegs padziļinātas zināšanas par dažādu personāla vadības procesu dokumentēšanu, tās nepieciešamību, dokumentu satura ietekmi uz darba tiesiskajām attiecībām un darbinieka karjeras gaitu.
 • 18.06.2019
  Seminārā tiks aplūkotas būtiskākās izmaiņas saistībā ar grozījumiem Publisko iepirkumu likumā. Aplūkosim, kā Sankciju likums ietekmēs publisko iepirkumu norisi, kādas ir atlases prasības, piedaloties publiskajos iepirkumos, kā notiek piedāvājumu izvērtēšana, kādi ir izslēgšanas noteikumi, kā arī apspriedīsim jaunumus tiesiskajā regulējumā, aktuālo praksē un atziņas publisko iepirkumu jomā.
 • 14.06.2019
  Cik vienkārši vai sarežģīti ir piemērot darba tiesību normas? Kā tās izprast un kāda ir robeža starp pušu tiesībām un pienākumiem? Seminārā runāsim par ikgadējā atvaļinājuma izmantošanu, darbinieka uzteikumu, darba devēja rīcību pārkāpumu gadījumā un par to, kā darbinieks var sevi pasargāt darba devēja uzteikuma gadījumā, kā arī tiks sniegti ieteikumi vairāku personāla dokumentu satura sagatavošanā.
 • 12.06.2019
  Seminārā tiks apskatīti būtiskākie jautājumi par valdes locekļa nodarbināšanu un atbrīvošanu no amata, kā arī kas un par ko var prasīt no valdes locekļa atbildību, kas to regulē un kā valdes loceklis šādos gadījumos var sevi pasargāt. Tiks piedāvāti praktiski piemēri un būtiskākās tiesu prakses atziņas. Vēršam uzmanību, ka šajā seminārā netiks apskatīti jautājumi par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu nodarbināšanu un atbildību.
 • 04.06.2019
  2019.gada 1.maijā stāsies spēkā jaunais Trauksmes celšanas likums. Likums paredz, ka uzņēmumiem, kuri nodarbina vairāk nekā 50 cilvēkus, ir nepieciešams izveidot iekšējo trauksmes celšanas sistēmu. Tajā pašā laikā, lai nodrošinātos pret riskiem, šī mehānisma ieviešanu vajadzētu apsvērt jebkuram uzņēmumam. Ko nosaka likums par iekšējo trauksmes celšanu uzņēmumā? Kādas ir trauksmes cēlēja tiesības? Kad celt trauksmi un kā rīkoties, ja saņemts trauksmes cēlēja ziņojums? Kāds ir minimālais pasākumu kopums, kas jāievieš uzņēmumiem, lai tiktu ievērotas Trauksmes celšanas likuma prasības?
 • 31.05.2019
  Tikai īstais cilvēks īstajā vietā spēj radoši un produktīvi strādāt, realizējot organizācijas stratēģiju un mērķus. Mūsdienu apstākļos ir grūti atrast piemērotu darbinieku, tāpēc nereti nākas pieņemt “labāko no sliktajiem”, kuru drīz vien nepieciešams atbrīvot no amata. Kā atrisināt šo dilemmu, lai labi būtu gan organizācijai, gan darbiniekam? Seminārā runāsim par izmaiņām darba tirgū un to ietekmi uz atlases procesiem, par kandidātu izvērtēšanas metodēm un kā, lai saprot, vai konkrētais cilvēks der organizācijai. Izskatīsim jautājumu teorētiskos aspektus, kurus papildinās praktiski piemēri, diskusijas, darbs grupās praktisko iemaņu apgūšanai.
 • 28.05.2019
  Virknei privātu uzņēmumu, uzsākot darījuma attiecības ar jaunu klientu vai veicot jaunus darījumus ar jau esošajiem klientiem, jāievēro vairākas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NIILTFN) likuma prasības. 1.maijā stāsies spēkā NIILTFN prasība, ka iekšējās kontroles sistēmā jābūt nodaļai par sankciju ievērošanu, un par šādas procedūras neesamību draud sods līdz vienam miljonam eiro. Seminārā uzzināsiet par NIILTFN pamatjautājumiem un prasībām uzņēmumiem, sankciju būtību, mērķi un kur tās atrast, kā arī par pasaules praksi iekšējo procedūru ieviešanā. Seminārs šoreiz nebūs piemērots kredītiestāžu darbiniekiem, kuru labo praksi iekļausim semināra saturā.
 • 22.05.2019
  Ja starptautiskai uzņēmumu grupai ir ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekami darījumi Latvijā, tad savstarpējos, kontrolētos darījumos piemērotās transfertcenas var tieši ietekmēt saistīto personu peļņas vai zaudējumu noteikšanu, un ir svarīgi sniegt informāciju par to, kā šīs transfertcenas tiek noteiktas praksē. Pārskatītais transfertcenu dokumentācijas standarts (piemērojams darījumiem, kas veikti pārskata periodā no 2018.gada) ietver jaunas transfertcenu dokumentāciju regulējošās tiesību normas un nosaka īpašu subjektu loku – nodokļu maksātājus, kam noteiktos gadījumos ir pienākums sagatavot dokumentāciju, lai pamatotu kontrolēto darījumu cenas (vērtības) atbilstību tirgus cenai (vērtībai).
 • 15.05.2019
  Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) ir tik daudzveidīgs, ka jautājumi par tā piemērošanu preču piegāžu darījumos, sniedzot un saņemot pakalpojumus rodas ik dienas, tāpēc pārrunāsim tos seminārā "PVN starptautiskos darījumos". Runāsim par PVN piemērošanu starptautiskos preču un pakalpojumu darījumos, kur iesaistītas vairākas valstis, riskiem, kas jāņem vērā pārrobežu tirdzniecībā, kā arī par "Brexit" ietekmi un gaidāmajām izmaiņām PVN piemērošanā Latvijā un Eiropā – PVN galīgās sistēmas būtību un tās ieviešanas posmiem.
 • 15.05.2019
  Kas jāņem vērā, organizējot darba laiku 2019.gadā? Kā izstrādāt darba laika grafikus, ja darbiniekam ir noteikts maiņu vai summētais darba laiks? Kā atbilstoši Darba likuma normām un noteiktajam darba laikam jāaprēķina ikgadējais atvaļinājums, papildu atvaļinājums, atvaļinājuma kompensācija? Šos un citus ar darba laika uzskaiti saistītus jautājumus seminārā ar piemēriem skaidros iecienītais rakstu autors Māris Linga.
 • 14.05.2019
  No 25.05.2018. uzņēmumiem jāpiemēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības par fizisko personu datu apstrādi, kas būtiski palielina arī uzņēmumu atbildību nelikumīgas datu apstrādes gadījumos. Kas ir personas dati un kādas prasības jāievēro datu aizsardzībai? Uz kuriem uzņēmumiem tās attiecas? Vai ir obligāts datu aizsardzības speciālists? Kā nodrošināt jauno prasību ievērošanu uzņēmumos?
 • 08.05.2019
  Labi jaunumi! 2019.gads ir atnācis ar jaunām iespējām efektīvai e-dokumentu pārvaldībai. Seminārā runāsim par jaunāko tehnoloģiju izmantošanu darbā ar e-dokumentiem, elektroniskiem parakstiem un adresēm, to glabāšanas un arhivēšanas principiem, kā arī sniegsim ieskatu mūsdienīgos rīkos, kas izmantojami, strādājot ar informāciju un dokumentiem gan latviešu, gan citās valodās.
 • 24.04.2019
  2019.gada 1.maijā stāsies spēkā jaunais Trauksmes celšanas likums. Likums paredz, ka uzņēmumiem, kuri nodarbina vairāk nekā 50 cilvēkus, ir nepieciešams izveidot iekšējo trauksmes celšanas sistēmu. Tajā pašā laikā, lai nodrošinātos pret riskiem, šī mehānisma ieviešanu vajadzētu apsvērt jebkuram uzņēmumam. Ko nosaka likums par iekšējo trauksmes celšanu uzņēmumā? Kādas ir trauksmes cēlēja tiesības? Kad celt trauksmi un kā rīkoties, ja saņemts trauksmes cēlēja ziņojums? Kāds ir minimālais pasākumu kopums, kas jāievieš uzņēmumiem, lai tiktu ievērotas Trauksmes celšanas likuma prasības?
 • 17.04.2019
  Pieaugot starptautiskajai preču apritei, palielinās nepieciešamība pēc ātrākas un ērtākas preču plūsmas apkalpošanas. Kādu muitas procedūru piemērot precēm? Kā un kas var noformēt muitas deklarāciju? Kādi preču pavaddokumenti iesniedzami muitā un kā noteikt muitas vērtību un aprēķināt piemērojamos nodokļus? Šos un citus aktuālos muitas jautājumus pārrunāsim kopā ar muitas un nodokļu konsultanti Elīnu Lapsu.
 • 12.04.2019
  “Facebook” ir populārākais komunikāciju kanāls Latvijā ar nu jau vairāk nekā miljons ikmēneša aktīvajiem lietotājiem, kas ir daudzu uzņēmumu mērķauditorija. Taču tas nav vienīgais instruments zīmolu komunikācijā. Šajā seminārā apskatīsim, kādas ir vismaz septiņas citas digitālā mārketinga taktikas, kā arī iegūsim praktiskus ieteikumus, kā labāk izmantot katru no tām. Jūs gaida daudz vērtīgu un iedvesmojošu ideju un piemēru no citu zīmolu veiksmīgas, kā arī neveiksmīgas komunikācijas digitālajā vidē Latvijā, gan arī citviet pasaulē. Pievērsiet uzmanību digitālā mārketinga eksperta Artūra Medņa ieteikumiem, lai no jauna izvērtētu savu komunikāciju gan “Facebook”, gan citos sociālajos tīklos.
 • 12.04.2019
  Strauji tuvojoties gada pārskatu iesniegšanas termiņam, atgādināsim un skaidrosim, kādas normatīvo aktu izmaiņas jāņem vērā, sagatavojot 2018.gada pārskatu, pastāstīsim, kā aizpildīt EDS strukturēto pielikumu, kā arī runāsim par gada pārskata sagatavošanas aktuālajiem jautājumiem.
 • 02.04.2019
  2018.gada pieņemti grozījumi Darba likumā. Daļa no šiem grozījumiem ikdienā skar ikvienu uzņēmēju. Seminārā tiks skaidroti vairāki ar darba tiesībām saistīti problēmjautājumi, komercnoslēpuma aizsardzības pasākumi, kā arī tiks skaidrots par darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu atlīdzināšanu. Noslēgumā izvērtēsim darba līgumos biežāk pieļautās kļūdas un sniegsim ieteikumus, kā no tām izvairīties.
 • 27.03.2019
  Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) ir tik daudzveidīgs, ka nereti rodas jautājumi par tā piemērošanu, tāpēc pārrunāsim to seminārā "PVN starptautiskos darījumos". Runāsim par PVN atgūšanu pēc "Brexit" - darījumiem ar Apvienoto Karalisti, kā arī par PVN galīgo sistēmu, nodokļa piemērošanas nākotni, un citām nozīmīgām tēmām.
 • 22.03.2019
  2018.gada otrajā pusē ir izdarīti būtiski grozījumi gan arhivēšanu, gan dokumentu noformēšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos. Seminārā runāsim par dokumentu noformēšanu, pārvaldību un glabāšanas iespējām, kā arī apspriedīsim citus aktuālus lietvedības jautājumus.
 • 08.03.2019
  Tuvojoties gada pārskatu iesniegšanas termiņam, atgādināsim, kādas normatīvo aktu izmaiņas jāņem vērā, sagatavojot 2018.gada pārskatu, pastāstīsim, kā aizpildīt EDS strukturēto pielikumu, kā arī runāsim par gada pārskata sagatavošanas aktuālajiem jautājumiem.
 • 15.02.2019
  Šajā seminārā analizēsim dažādas problēmsituācijas uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) piemērošanā, piemēram, jautājumos par debitoriem, nerezidentiem, peļņas sadali, personāla ilgtspējas pasākumiem un reprezentāciju u.c., kā arī meklēsim risinājumus kopā ar sertificētu nodokļu konsultanti Jadvigu Neilandi.
 • 25.01.2019
  Kas jāņem vērā, organizējot darba laiku 2019.gadā? Kā izstrādāt darba laika grafikus, ja darbiniekam ir noteikts maiņu vai summētais darba laiks? Kā atbilstoši Darba likuma normām un noteiktajam darba laikam jāaprēķina ikgadējais atvaļinājums, papildu atvaļinājums, atvaļinājuma kompensācija? Šos un citus ar darba laika uzskaiti saistītus jautājumus seminārā ar piemēriem skaidros iecienītais rakstu autors Māris Linga.
 • 22.01.2019
  Ar grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām" no 2018.gada plānots būtiski mainīt transfertcenu subjektus un transfertcenu regulējošās normas. Šajā seminārā runāsim par svarīgāko, kā arī pastāstīsim par transfertcenu risku izvērtēšanu un novēršanu.
 • 17.01.2019
  Kā ik gadu, arī šogad žurnāls "iFinanses" sadarbībā ar Latvijas nodokļu maksātāju tiesību asociāciju aicina uz gada vērienīgāko nodokļu konferenci, lai laikus sagatavotos jaunajam gadam.
 • 10.01.2019
  Gada pēdējā uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācija ir obligāta visiem! Tāpēc aicinām uz praktisku semināru, kurā kopā ar lektori Jadvigu Neilandi apskatīsim katru UIN deklarācijas aili un skaidrosim, ko tajā rakstīt. Katram dalībniekam tiks izsniegta jaunā UIN deklarācijas forma. Izskatīsim dažādus aprēķināšanas piemērus un atbildēsim uz neskaidrajiem jautājumiem.
 • 08.01.2019
  No 2019.gada tiek būtiski mainīta grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēm. Izmaiņas mēdz radīt nedrošības sajūtu, bet mēs varam to mainīt – izprast izmaiņas, izprast, kā tās ietekmē tieši mūsu iestādi, un izstrādāt laika grafiku, kā to paveikt. Kas ir mainījies grāmatvedības uzskaitē un informācijas atklāšanā? Kuri darbi ir noteikti jāpaveic šogad, bet kuriem ir noteikts garāks pārejas periods?
 • 11.12.2018
  Gada pēdējā uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācija ir obligāta visiem! Tāpēc aicinām uz praktisku semināru, kurā kopā ar lektori Jadvigu Neilandi apskatīsim katru UIN deklarācijas aili un skaidrosim, ko tajā rakstīt. Katram dalībniekam tiks izsniegta jaunā UIN deklarācijas forma. Izskatīsim dažādus aprēķināšanas piemērus un atbildēsim uz neskaidrajiem jautājumiem.
 • 06.12.2018
  Populārās latviešu filmas "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" Mirtas tantes teikto "У меня все документы в порядке" (man visi dokumenti ir kārtībā) var attiecināt uz jebkuru jomu, tostarp uz lietvedību. Ikdienā nereti saskaramies ar jautājumiem, kur nav īstas skaidrības, kā pareizāk rīkoties, kā pareizāk noformēt dokumentus konkrētā situācijā. Seminārs sniegs padziļinātas zināšanas par dažādu personāla vadības procesu dokumentēšanu, tās nepieciešamību, dokumentu satura ietekmi uz darba tiesiskajām attiecībām un darbinieka karjeras gaitu.
 • 30.11.2018
  Kas jāņem vērā, organizējot darba laiku 2019.gadā? Kā izstrādāt darba laika grafikus, ja darbiniekam ir noteikts maiņu vai summētais darba laiks? Kā atbilstoši Darba likuma normām un noteiktajam darba laikam jāaprēķina ikgadējais atvaļinājums, papildu atvaļinājums, atvaļinājuma kompensācija? Šos un citus ar darba laika uzskaiti saistītus jautājumus seminārā ar piemēriem skaidros iecienītais rakstu autors Māris Linga.
 • 13.11.2018
  PVN piemērošana un deklarāciju aizpildīšana darījumos starp ES dalībvalstīm un trešajām valstīm praksē rada daudz neskaidrību grāmatvežu ikdienā. Šajā seminārā analizēsim praktiskus piemērus par PVN piemērošanu pārrobežu darījumos un smelsimies atziņas no Eiropas Savienības Tiesu prakses.
 • 08.11.2018
  Kādi ir obligātie personāla dokumenti, ko nosaka Darba likums? Kādas ir prasības darba līguma, darba kārtības noteikumu, rīkojumu, vienošanās u.c. personāla dokumentu saturam un kādas sekas var būt neprecīzi noformētiem dokumentiem? Par personāla dokumentu pārvaldības labo praksi uzzināsiet seminārā “Personāla dokumentu pārvaldība - kā saprotamas Darba likuma prasības”.
 • 30.10.2018
  Pirmais gads jaunajā uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) sistēmā tuvojas beigām, taču priekšā vēl atbildīgs darbs - decembra deklarāciju iesniegšana. Seminārā atgādināsim par būtiskākajām niansēm UIN aprēķinos, sniegsim praktiskus ieteikumus deklarācijas sagatavošanai, kā arī izdarīsim pirmos secinājumus un analizēsim potenciālos klupšanas akmeņus.
 • 16.10.2018
  Mūsdienīgam grāmatvedim un finanšu vadītājam vairs nepietiek vien ar “sausu” likumu ievērošanu, nepieciešamas arī zināšanas, kā likuma ietvaros gudri plānot darījumus un veikt nodokļu aprēķinus. “iFinanses” sadarbībā ar auditorfirmu "Baker Tilly Baltics" rīkotajā seminārā skaidrosim, kā izvērtēt nodokļu slogu darījumos ar fiziskajām personām un izvēlēties optimālāko likumā paredzēto risinājumu.
 • 04.10.2018
  Populārās latviešu filmas "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" Mirtas tantes teikto "У меня все документы в порядке" (man visi dokumenti ir kārtībā) var attiecināt uz jebkuru jomu, tostarp uz lietvedību. Ikdienā nereti saskaramies ar jautājumiem, kur nav īstas skaidrības, kā pareizāk rīkoties, kā pareizāk noformēt dokumentus konkrētā situācijā. Seminārs sniegs padziļinātas zināšanas par dažādu personāla vadības procesu dokumentēšanu, tās nepieciešamību, dokumentu satura ietekmi uz darba tiesiskajām attiecībām un darbinieka karjeras gaitu.
 • 28.09.2018
  No 25.05.2018. uzņēmumiem jāpiemēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības par fizisko personu datu apstrādi, kas būtiski palielina arī uzņēmumu atbildību nelikumīgas datu apstrādes gadījumos. Kas ir personas dati un kādas prasības jāievēro datu aizsardzībai? Uz kuriem uzņēmumiem tās attiecas? Vai ir obligāts datu aizsardzības speciālists? Kā nodrošināt jauno prasību ievērošanu uzņēmumos?
 • 21.09.2018
  Būtiskākās šī gada izmaiņas attiecas uz uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN). Stājies spēkā jaunais Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, kas paredz konceptuāli citu UIN aprēķināšanas, maksāšanas režīmu, kā arī deklarēšanas kārtību. Liela daļa uzņēmumu par šī gada 1.pusgadu UIN deklarācijas jau ir iesnieguši, tāpēc ir laiks izdarīt pirmos secinājumus un analizēt potenciālos klupšanas akmeņus!
 • 11.09.2018
  PVN piemērošana un deklarāciju aizpildīšana darījumos starp ES dalībvalstīm un trešajām valstīm praksē rada daudz neskaidrību grāmatvežu ikdienā. Šajā seminārā analizēsim praktiskus piemērus par PVN piemērošanu pārrobežu darījumos un smelsimies atziņas no Eiropas Savienības Tiesu prakses.
 • 28.08.2018
  Aicinām uz praktisku semināru – treniņu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un sociālo iemaksu (VSAOI) piemērošanu dažādās praktiskās situācijās algu aprēķiniem, autorlīgumu un uzņēmuma līgumu atlīdzībām, kā arī pašnodarbināto ienākumiem. Seminārā tiks izskatītas reālas situācijas un piemēri un sniegtas atbildes uz neskaidriem jautājumiem. Aicinām jau laicīgi iesūtīt arī savus jautājumus, kas tiks analizēti semināra laikā!
 • 21.08.2018
  Būtiskākās šī gada izmaiņas attiecas uz uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN). Stājies spēkā jaunais Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, un tas paredz konceptuāli citu UIN aprēķināšanas, maksāšanas režīmu, kā arī deklarēšanas kārtību. Liela daļa uzņēmumu par šī gada 1.pusgadu UIN deklarācijas jau ir iesnieguši, tāpēc ir laiks izdarīt pirmos secinājumus un analizēt potenciālos klupšanas akmeņus!
 • 16.08.2018
  Populārās latviešu filmas "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" Mirtas tantes teikto "У меня все документы в порядке" (man visi dokumenti ir kārtībā) var attiecināt uz jebkuru jomu, tostarp uz lietvedību. Ikdienā nereti saskaramies ar jautājumiem, kur nav īstas skaidrības, kā pareizāk rīkoties, kā pareizāk noformēt dokumentus konkrētā situācijā. Seminārs sniegs padziļinātas zināšanas par dažādu personāla vadības procesu dokumentēšanu, tās nepieciešamību, dokumentu satura ietekmi uz darba tiesiskajām attiecībām un darbinieka karjeras gaitu.
 • 27.07.2018
  No 25.05.2018. uzņēmumiem jāpiemēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības par fizisko personu datu apstrādi, kas būtiski palielina arī uzņēmumu atbildību nelikumīgas datu apstrādes gadījumos. Kas ir personas dati un kādas prasības jāievēro datu aizsardzībai? Uz kuriem uzņēmumiem tās attiecas? Vai ir obligāts datu aizsardzības speciālists? Kā nodrošināt jauno prasību ievērošanu uzņēmumos?
 • 24.07.2018
  PVN piemērošana un deklarāciju aizpildīšana darījumos starp ES dalībvalstīm un trešajām valstīm praksē rada daudz neskaidrību grāmatvežu ikdienā. Šajā seminārā analizēsim praktiskus piemērus par PVN piemērošanu pārrobežu darījumos un smelsimies atziņas no Eiropas Savienības Tiesu prakses.
 • 12.07.2018
  Būtiskākās šī gada izmaiņas attiecas uz uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN). Stājies spēkā jaunais Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, un tas paredz konceptuāli citu UIN aprēķināšanas, maksāšanas režīmu, kā arī deklarēšanas kārtību. Pie tam UIN deklarācija par šī gada 1.pusgadu pēc jaunā likuma jāiesniedz jau līdz 20.jūlijam!
 • 28.06.2018
  Būtiskākās šī gada izmaiņas attiecas uz uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN). Stājies spēkā jaunais Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, un tas paredz konceptuāli citu UIN aprēķināšanas, maksāšanas režīmu, kā arī deklarēšanas kārtību. Pie tam UIN deklarācija par šī gada 1.pusgadu pēc jaunā likuma jāiesniedz jau līdz 20.jūlijam!
 • 21.06.2018
  Kas ir jāievēro, izstrādājot darba laika grafikus, ja darbiniekam ir noteikts maiņu vai summētais darba laiks? Kādus izņēmumus darba laika uzskaitē paredz Darba likuma 148.panta regulējums? Kā atbilstoši Darba likuma normām un noteiktajam darba laikam ir jāaprēķina ikgadējais atvaļinājums, papildu atvaļinājums, atvaļinājuma kompensācija? Dažādus vidējās izpeļņas aprēķināšanas jautājumus seminārā ar piemēriem skaidros iecienītais rakstu autors Māris Linga.
 • 14.06.2018
  Pirmais pusgads ir pagājis jau zem nodokļu reformas karoga, tāpēc “iFinanses” sadarbībā ar Latvijas nodokļu maksātāju tiesību asociāciju aicina konferencē kopā profesionāļus, lai izvērtētu, kā darbojas izmaiņas, vai mērķis ir sasniegts, kādas nepilnības ir konstatētas un kā tās plānots novērst. Kādām izmaiņām jāgatavojas tuvākajā nākotnē?
 • 07.06.2018
  Būtiskākās šī gada izmaiņas attiecas uz uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN). Stājies spēkā jaunais Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, un tas paredz konceptuāli citu UIN aprēķināšanas, maksāšanas režīmu, kā arī deklarēšanas kārtību. Pie tam UIN deklarācija par šī gada 1.pusgadu pēc jaunā likuma jāiesniedz jau līdz 20.jūlijam!
 • 29.05.2018
  Kādi ir obligātie personāla dokumenti, ko nosaka Darba likums? Kādas ir prasības darba līguma, darba kārtības noteikumu, rīkojumu, vienošanās u.c. personāla dokumentu saturam un kādas sekas var būt neprecīzi noformētiem dokumentiem? Par personāla dokumentu pārvaldības labo praksi uzzināsiet seminārā “Personāla dokumentu pārvaldība - kā saprotamas Darba likuma prasības”.
 • 21.05.2018
  Nodokļu piemērošana darījumos ar nerezidentiem uzliek arvien jaunus pienākumus un kompetences uzņēmumu vadītājiem un grāmatvežiem. Šī gada sākumā spēkā stājās jaunais Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, kas paredz izmaiņas arī nerezidentu ienākumam. Kādas ir aktualitātes starptautisko nodokļu jautājumos, kas jāņem vērā, piemērojot uzņēmumu ienākuma vai iedzīvotāju ienākuma nodokli nerezidentu darījumiem Latvijā, kādi ir iespējamie nodokļu riksi u.c. būtiski un aktuāli jautājumi tiks pārrunāti šajā seminārā.
 • 09.05.2018
  No 2018.gada 25.maija uzņēmumiem jābūt gataviem piemērot Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības par fizisko personu datu apstrādi, kas būtiski palielina arī uzņēmumu atbildību nelikumīgas datu apstrādes gadījumos. Kas ir personas dati un kādas prasības jāievēro datu aizsardzībai? Uz kuriem uzņēmumiem tās attiecas? Vai ir obligāts datu aizsardzības speciālists? Kā nodrošināt jauno prasību ievērošanu uzņēmumos?
 • 24.04.2018
  Seminārā pārrunāsim jaunāko PVN likuma grozījumu piemērošanas aspektus, tostarp reģistrāciju VID PVN maksātāju reģistrā, apgriezto PVN maksāšanu jauniem darījuma veidiem, kā arī to uzrādīšanu PVN deklarācijās. Risināsim un pārrunāsim praktiskus piemērus par PVN piemērošanu preču piegādes (arī eksportam un piegādēm Eiropas Savienības teritorijā) un pakalpojumu sniegšanas darījumos, tāpat runāsim par priekšnodokļa atskaitīšanu un tā turpmākajām korekcijām. Tiks sniegtas atbildes uz semināra dalībnieku jautājumiem.
 • 17.04.2018
  No 2018.gada Latvijā ieviestā jaunā uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēma un grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” būtiski mainīs transfertcenu subjektus un transfertcenu regulējošās normas. Ja jums ir svarīgi zināt par vērienīgajām izmaiņām, aicinām apmeklēt semināru, ko vadīs pieredzējuši "PwC" lektori.
 • 12.04.2018
  Kas ir jāievēro, izstrādājot darba laika grafikus, ja darbiniekam ir noteikts maiņu vai summētais darba laiks? Kādus izņēmumus darba laika uzskaitē paredz Darba likuma 148.panta regulējums? Kā atbilstoši Darba likuma normām un noteiktajam darba laikam ir jāaprēķina ikgadējais atvaļinājums, papildus atvaļinājums, atvaļinājuma kompensācija? Dažādus vidējās izpeļņas aprēķināšanas jautājumus seminārā ar piemēriem skaidros iecienītais rakstu autors Māris Linga.
 • 05.04.2018
  No 2018.gada 25.maija uzņēmumiem jābūt gataviem piemērot Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības par fizisko personu datu apstrādi, kas būtiski palielina arī uzņēmumu atbildību nelikumīgas datu apstrādes gadījumos. Kas ir personas dati un kādas prasības jāievēro datu aizsardzībai? Uz kuriem uzņēmumiem tās attiecas? Vai ir obligāts datu aizsardzības speciālists? Kā nodrošināt jauno prasību ievērošanu uzņēmumos? Atbildes uz šiem un citiem svarīgiem jautājumiem saņemsiet seminārā
 • 27.03.2018
  2017.gada pārskata sagatavošanas aktuālos jautājumus un grāmatvedībā veicamās izmaiņas, ieviešot jauno uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas un uzskaites sistēmu, šajā seminārā skaidros zvērināta revidente un izcila lektore Ieva Liepiņa.
 • 20.03.2018
  Būtiskākās šī gada izmaiņas attiecas uz uzņēmumu ienākuma nodokli. Stājies spēkā jaunais Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, un tas paredz konceptuāli citu UIN aprēķināšanas, maksāšanas režīmu, kā arī deklarēšanas kārtību. Pie tam šogad UIN paspēsim aprēķināt gan pēc vecās, gan jaunās kārtības. Sagatavosimies laicīgi, lai pārsteigumu būtu pēc iespējas mazāk!
 • 27.02.2018
  Šogad stājušās spēkā izmaiņas likumā "Par grāmatvedību", nosakot kārtību, kādā grāmatvedības dokumentus pārvērst elektroniskā formā un glabāt elektroniskajā vidē. Vai visus dokumentus var pārvērst elektroniskā formā? Kad un kā to darīt? Vai drīkst iznīcināt pārvērstā dokumenta papīra formu? Kādam jābūt tehniskajam aprīkojumam? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem uzzināsiet seminārā.
 • 01.02.2018
  Kā rēķināsim algas un autoratlīdzības 2018.gadā? Izmaiņas ir veiktas gan iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN), gan sociālo iemaksu (VSAOI) aprēķināšanā un ieturēšanā, un tās ietekmē katru uzņēmumu, kas izmaksā algu vai citu atlīdzību fiziskai personai.
 • 29.01.2018
  Būtiskākās šī gada izmaiņas attiecas uz uzņēmumu ienākuma nodokli. Stājies spēkā jaunais Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, un tas paredz konceptuāli citu UIN aprēķināšanas, maksāšanas režīmu, kā arī deklarēšanas kārtību. Pie tam šogad UIN paspēsim aprēķināt gan pēc vecās, gan jaunās kārtības. Sagatavosimies laicīgi, lai pārsteigumu būtu pēc iespējas mazāk!
 • 23.01.2018
  2017.gadā mēs iesniedzām pirmos gada pārskatus atbilstoši jaunajām normatīvo aktu prasībām. Jau pārskatu sagatavošanas laikā tika veikti vairāki grozījumi normatīvajos aktos, lai atvieglotu grāmatvežu darbu un precizētu neskaidros jautājumus. Tomēr virkne jautājumu palika neatbildēti. 2017.gadā paralēli jaunajai nodokļu reformai daudz runāts un spriests par un ap gada pārskatiem. Vēlamies klausītājiem ar revidentu un grāmatvežu pieredzi piedāvāt izrunāt neskaidros jautājumus un palīdzēt grāmatvežiem strukturēti, korekti un iespējami ērtāk noslēgt 2017.gadu.
 • 11.01.2018
  2018.gads iezīmējas kā nodokļu reformas gads, un izmaiņas ir tiešām nozīmīgas – gan uzņēmumu ienākuma nodokļa, gan iedzīvotāju ienākuma nodokļa un sociālo iemaksu piemērošanā. Tāpat uzņēmumiem jāievieš jaunās datu regulas prasības, un arī grāmatvedības joma nav atstāta bez izmaiņām. Kā ik gadu, arī šogad žurnāls "iFinanses" aicina uz gada vērienīgāko nodokļu konferenci "Izmaiņas nodokļos un grāmatvedībā 2018", lai laikus sagatavotos jaunajam gadam. Lai izdodas!
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?