67280693 info@iZurnali.lv
Autorizēties
Ar nodarbināto drošību un veselību saistītas veidlapas
Obligāto veselības pārbaužu reģistrs

Darbinieku veikto un plānoto obligāto veselības pārbaužu uzskaitei darba devējs var iekārtot obligāto veselības pārbaužu reģistru, atvieglojot sekošanu MK noteikumu Nr. 219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude" prasību izpildei.
Rīkojums par veselības pārbaudes veikšanu

Darba devējs norīko pretendentu veikt obligāto veselības pārbaudi pirms pieņemšanas darbā vai darbinieku periodiski vai ārpuskārtas MK noteikumu Nr. 219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude" noteiktajos termiņos un gadījumos. Veselības pārbaužu veikšanu regulē MK noteikumi Nr. 219, Darba likuma 36. un 82. pants, 74. panta 1. daļas 1. apakšpunkts un 138. panta 4. daļa, kā arī Darba aizsardzības likuma 15. pants, 17. panta 9. daļa un 30. pants.
Darba vietas vai darba veida pārbaude un tajā esošo darba vides faktoru noteikšana un novērtēšana

Kārtību, kādā veicama darba vides iekšējā uzraudzība (tai skaitā darba vides riska novērtēšana), nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 660 "Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība". Darba vides uzraudzību veic, lai uzlabotu darba apstākļus un efektivitāti uzņēmumā, kā arī lai savlaicīgi atklātu darba vietās pastāvošos riskus un veiktu pasākumus to novēršanai. Darba vides iekšējo uzraudzību jāplāno ne retāk kā reizi gadā.
Obligātās veselības pārbaudes karte

Darbinieku obligātās veselības pārbaudes veikšanas kārtība un tai pakļautās personas / darbinieki ir noteikta MK noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude". Saskaņā ar noteikumu 20. punktu, nosūtot uz veselības pārbaudi, darba devējs izsniedz nodarbinātajam un personai pirms darba tiesisko attiecību vai valsts civildienesta tiesisko attiecību uzsākšanas veselības pārbaudes karti (noteikumu 3. pielikums) divos eksemplāros, iepriekš aizpildot veselības pārbaudes kartes I sadaļu “Norīkojums uz obligāto veselības pārbaudi”.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?