Autorizēties
Darba algas uzskaites un darba laika uzskaites veidlapas
Darba samaksas aprēķins (no 2021.gada; izsniedzams darbiniekam)

Darba likuma 71.pants nosaka, ka izmaksājot darba samaksu, darba devējs izsniedz darba samaksas aprēķinu, kurā norādīta izmaksātā darba samaksa, ieturētie nodokļi un veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī nostrādātās stundas, tajā skaitā virsstundas, nakts laikā un svētku dienās nostrādātās stundas. Pēc darbinieka pieprasījuma darba devējam ir pienākums šo aprēķinu izskaidrot.
Algu aprēķina un izmaksu saraksts (no 2021. gada)

Saskaņā ar Darba likuma 70.pantu darba samaksa aprēķināma un izmaksājama skaidrā naudā. Darba devējam ir tiesības izmaksāt darba samaksu bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu tikai tad, ja darbinieks un darba devējs par to ir noteikti vienojušies. Saskaņā ar grozījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" no 01.01.2018. algām tiek piemērota diferencētā IIN likme, kā arī diferencētais neapliekamais minimums. Veidlapā ir 2 darba lapas: 1. darba algas aprēķinam darbiniekiem, kuriem darba vietā ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, 2. darbiniekiem, kuriem darba vietā nav iesniegta algas nodokļa grāmatiņa.
Autoratlīdzības (honorāra) aprēķina saraksts (spēkā līdz 01.07.2021.)

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 58.punktu ienākuma izmaksātājs taksācijas gada laikā, aprēķinot no fiziskajai personai izmaksājamās autoratlīdzības (honorāra) summas izmaksas brīdī ieturamo nodokli, ņem vērā ar šā ienākuma gūšanu saistītos izdevumus (izdevumu apmērs noteikts šo noteikumu 57.punktā).
Vienošanās par virsstundu darbu

Darbs, kuru darbinieks veic virs pārskata periodā noteiktā normālā darba laika, uzskatāms par virsstundu darbu. Darba devējs un darbinieks vienojas par virsstundu darbu atbilstoši Darba likuma 68. un 136. pantam. Arī tad, kad rakstiska vienošanās nav noslēgta, uz faktiski nostrādāto virsstundu darbu attiecas tie paši noteikumi. Slēdzot vienošanos, nepieciešams ņemt vērā maksimālo pieļaujamo virsstundu darbu - vidēji astoņas stundas septiņu dienu periodā, ko aprēķina pārskata periodā, kas nepārsniedz četrus mēnešus.
Iesniegums par VID prognozētā neapliekamā minimuma nepiemērošanu darba vietā

No 01.01.2018. algām piemērojams Valsts ieņēmumu dienesta prognozētais neapliekamais minimums, kas tiek aprēķināts, ņemot vērā fiziskās personas iepriekšējā gada ienākumus noteiktā laika periodā. Šāda kārtība var novest pie iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) pārmaksas un tāpat arī pie nodokļa parāda, kas būs valstij jāsamaksā nākamajā gadā. Tāpēc, ja darbinieks nevēlas, lai, veicot IIN aprēķinu, darba vietā, kurā iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, šis neapliekamais minimums tiktu piemērots, darbiniekam ir jāiesniedz rakstisks iesniegums savam darba devējam.
Iesniegums par darbinieka prognozētā mēneša neapliekamā minimuma piemērošanu darba vietā

Atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12. panta 1.8prim daļai, pamatojoties uz darbinieka rakstveida iesniegumu un vienošanos ar ienākuma izmaksātāju, darba devējs taksācijas gada laikā piemēro darbinieka prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, kas nepārsniedz darbiniekam noteikto Valsts ieņēmumu dienesta prognozētā mēneša neapliekamā minimuma apmēru.
Iesniegums par 23% IIN likmes piemērošanu

Atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 15. panta 23. daļai, pamatojoties uz maksātāja rakstveida iesniegumu, ienākuma izmaksātājs taksācijas gada laikā ietur nodokļa likmi 23% apmērā arī no ienākumiem, kuriem saskaņā ar šā panta 2., 3. vai 18. daļu piemērojama nodokļa likme 20% apmērā.
Atvaļinājumu grafiks

Vispārējā gadījumā personāla speciālists sagatavo veidni (tabulu), kurā atzīmē, par kādu periodu pienākas ikgadējais atvaļinājums, šo tabulu nosūta struktūrvienībām un darbinieki aizpilda to. Personāla speciālists apkopo informāciju, pārbauda to un nodod vadītājam apstiprināšanai. Katrs darbinieks parakstās pretī savam ieplānotajam atvaļinājumam. Atvaļinājumu grafiks nav obligāts dokuments, taču tas ļauj plānot organizācijas finanšu līdzekļus, noteikt darbinieku slodzi, veikt darbu izpildes plānošanu un nodrošināt vienlīdzības principu.
Izziņa par darbu

Atbilstoši Darba likuma 129.pantam darba devējam ir pienākums pēc darbinieka rakstveida pieprasījuma vai valsts vai pašvaldības institūcijas pieprasījuma tās likumīgo funkciju veikšanai 3 darba dienu laikā izsniegt rakstveida izziņu par darba devēja un darbinieka darba tiesisko attiecību ilgumu, darbinieka veikto darbu, dienas un mēneša vidējo izpeļņu, ieturētajiem nodokļiem, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu un darba tiesisko attiecību izbeigšanas pamatu.
Atvaļinājumu saraksts

Saskaņā ar Darba likuma 150.pantu ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu piešķir katru gadu noteiktā laikā saskaņā ar darbinieka un darba devēja vienošanos vai atvaļinājumu grafiku, ko sastāda darba devējs pēc konsultēšanās ar darbinieku pārstāvjiem. Ar atvaļinājumu grafiku un tā grozījumiem iepazīstināmi visi darbinieki, un tam jābūt pieejamam ikvienam darbiniekam.
Darba laika uzskaites tabele

Saskaņā ar Darba likuma 137.panta 1.daļu: Darba devējam ir pienākums precīzi uzskaitīt katra darbinieka nostrādātās stundas kopumā, kā arī atsevišķi virsstundas, darbu nakts laikā, nedēļas atpūtas laikā un svētku dienās nostrādātās stundas.
Izziņa par darba samaksu

Saskaņā ar Darba likuma 64.pantu darba devējs pēc darbinieka rakstveida pieprasījuma piecu darba dienu laikā izsniedz šim darbiniekam izziņu par viņa darba samaksu, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu, darba tiesisko attiecību ilgumu un profesiju.
Piesakies jaunumu e-pastam!
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?