67280693 info@iZurnali.lv
Autorizēties
Komercdarbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās veidlapas komercdarbības reģistrēšanai, kā arī dažādu normatīvajos aktos noteikto izmaiņu veikšanai.
SIA pamatkapitāla daļu denominācija uz eiro (1 dalībnieks) (3)
Kapitālsabiedrības pamatkapitāla denominācija veicama saskaņā ar "Euro ieviešanas kārtības likuma" 22.pantu un Komerclikuma (KL) noteikumiem. SIA pamatkapitāla daļu nominālvērtību izsaka veselos eiro. Atlikusī vērtība pēc pamatkapitāla denominācijas uz eiro izmaksājama dalībniekam vai pārskaitāma kapitālsabiedrības rezervēs. Šajā veidlapu sadaļā iekļauts paraugs SIA pamatkapitāla 2000 Ls apmērā denominācijai uz eiro (paraugs atkarībā no faktiskās situācijas jāpielāgo attiecīgajam pamatkapitāla apmēram un jāveic attiecīgs pārrēķins), iesniedzot Uzņēmumu reģistrā (UR). Papildus zemāk minētajiem dokumentiem UR iesniedzami arī sabiedrības statūti jaunā redakcijā un pieteikums izmaiņām (18.veidlapa – pieejama UR mājas lapā). Atbilstoši KL Pārejas noteikumu 45.punktam gadījumā, ja pieteikums par statūtu grozījumiem un dalībnieku reģistra pēdējais nodalījums komercreģistra iestādei iesniegts laikā no 01.01.2014. līdz 30.06.2016. un dalībnieka lēmumā par statūtu grozījumiem, pilnā statūtu teksta jaunajā redakcijā un dalībnieku reģistra pēdējā nodalījumā ir paredzēta vienīgi pamatkapitāla un pamatkapitāla daļas nominālvērtības denominācija no latiem uz eiro: 1) paraksts uz dalībnieka lēmuma, pilnās statūtu teksta jaunās redakcijas un dalībnieku reģistra pēdējā nodalījuma nav jāapliecina notariāli; 2) sabiedrība ir atbrīvota no valsts nodevas par statūtu grozījumu un dalībnieku reģistra pēdējā nodalījuma reģistrāciju komercreģistrā; 3) sabiedrība ir atbrīvota no maksas par sludinājumu oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis.
Piekrišana juridiskās adreses reģistrēšanai

Lai sabiedrības, individuālais komersants un filiāles reģistrētu juridisko adresi, pieteikumam jāpievieno ēkas vai dzīvokļa īpašnieka izsniegta piekrišana. Ja pieteikumu paraksta persona, kurai pieder norādītais nekustamais īpašums, šāda piekrišana nav jāiesniedz. Tas noteikts Komerclikuma 23., 25., 75., 78., 139., 149. pantā.
Publiskas personas akciju sabiedrības tipveida statūti (ar padomi)

MK noteikumu Nr.453 Noteikumi par publiskas personas akciju sabiedrības tipveida statūtiem 2.pielikums. Tādas publiskas personas akciju sabiedrības tipveida statūti, kurai ir padome. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (Kapitālsabiedrību likums) 46.panta 1.daļu publiskas personas kapitālsabiedrība darbojas, pamatojoties uz statūtiem, kurus izstrādā saskaņā ar publiskas personas kapitālsabiedrības tipveida statūtiem. Kapitālsabiedrību likuma regulējums ir attiecināms uz visu publisku personu (valsts, pašvaldību un citu atvasinātu publisku personu) pārvaldītām kapitālsabiedrībām. Saskaņā ar Kapitālsabiedrību likuma Pārejas noteikumu 8.punktu ar 01.01.2016. publiskas personas kapitālsabiedrībā un publiski privātajā kapitālsabiedrībā varēs veidot padomi, ja kapitālsabiedrība atbildīs Kapitālsabiedrību likumā noteiktajiem kritērijiem.
Publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūti (ar padomi)

MK noteikumu Nr.454 Noteikumi par publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem 2.pielikums.Tādas publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūti, kurai ir padome. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (Kapitālsabiedrību likums) 46.panta 1.daļu publiskas personas kapitālsabiedrība darbojas, pamatojoties uz statūtiem, kurus izstrādā saskaņā ar publiskas personas kapitālsabiedrības tipveida statūtiem. Kapitālsabiedrību likuma regulējums ir attiecināms uz visu publisku personu (valsts, pašvaldību un citu atvasinātu publisku personu) pārvaldītām kapitālsabiedrībām. Saskaņā ar Kapitālsabiedrību likuma Pārejas noteikumu 8.punktu ar 01.01.2016. publiskas personas kapitālsabiedrībā un publiski privātajā kapitālsabiedrībā varēs veidot padomi, ja kapitālsabiedrība atbildīs Kapitālsabiedrību likumā noteiktajiem kritērijiem.
Publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūti (bez padomes)

MK noteikumu Nr.454 "Noteikumi par publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem" 1.pielikums "Tādas publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūti, kurai nav padomes". Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (Kapitālsabiedrību likums) 46.panta 1.daļu publiskas personas kapitālsabiedrība darbojas, pamatojoties uz statūtiem, kurus izstrādā saskaņā ar publiskas personas kapitālsabiedrības tipveida statūtiem. Kapitālsabiedrību likuma regulējums ir attiecināms uz visu publisku personu (valsts, pašvaldību un citu atvasinātu publisku personu) pārvaldītām kapitālsabiedrībām.
Publiskas personas akciju sabiedrības tipveida statūti (bez padomes)

MK noteikumu Nr.453 "Noteikumi par publiskas personas akciju sabiedrības tipveida statūtiem" 1.pielikums "Tādas publiskas personas akciju sabiedrības tipveida statūti, kurai nav padomes". Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (Kapitālsabiedrību likums) 46.panta 1.daļu publiskas personas kapitālsabiedrība darbojas, pamatojoties uz statūtiem, kurus izstrādā saskaņā ar publiskas personas kapitālsabiedrības tipveida statūtiem. Kapitālsabiedrību likuma regulējums ir attiecināms uz visu publisku personu (valsts, pašvaldību un citu atvasinātu publisku personu) pārvaldītām kapitālsabiedrībām.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?