Autorizēties
Sadaļā izvietoti pakalpojumu līgumu paraugi, piemēram, grāmatvedības, konsultāciju, mārketinga, u.c. pakalpojumu sniegšanai.
Paziņojums par radušos parādu

Ar pievienoto paziņojumu viena puse (kreditors) brīdina otru pusi (parādnieku) par radušos parādu, kas izriet no pušu starpā noslēgtā līguma, un lūdz veikt tā apmaksu. No Civillikuma 1587. panta izriet vispārējs pienākums pildīt noslēgtos līgumus, tostarp veikt samaksu saskaņā ar līguma noteikumiem.
Pakalpojumu līgums

Ar pievienoto pakalpojumu līgumu viena puse (izpildītājs) uzņemas sniegt otrai pusei (pasūtītājam) regulārus pakalpojumus (piemēram, grāmatvedības, konsultāciju, mārketinga, u.c.) par noteiktu atlīdzību. Pakalpojumu līguma noslēgšanai un izpildei piemērojami Civillikuma 2212. līdz 2229. pantu noteikumi par uzņēmuma līgumu. Atsevišķiem pakalpojumu veidiem Komerclikumā ir paredzēts speciālais regulējums (piemēram, ekspedīcija, komerciālais glabājums). Līguma paraugā pieņemts, ka pakalpojuma līgums tiek slēgts starp divām komercsabiedrībām, tādēļ nodokļa sekas apspriežamas saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu. Praksē ir iespējams, ka viena no pusēm ir individuālais komersants vai fiziska persona, kas reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs – tādā gadījumā līgumslēdzēja rekvizīti attiecīgi jāmodificē, bet nodokļa piemērošanas ziņā situācija ir analoga kā uzņēmuma līguma gadījumā. Līguma paraugā paredzēta iespēja rēķinu elektroniskai apmaiņai.
Līgums par grāmatvedības apkalpošanu

Līgums par grāmatvedības apkalpošanu regulē tiesiskās attiecības starp grāmatvedi vai grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju un klientu. Būtiskākais līgumā ir definēt, kas katrā konkrētā gadījumā tiek saprasts ar grāmatvedības pakalpojumiem, lai abām pusēm būtu skaidrs pakalpojuma apmērs. Tā kā mūsdienās grāmatvedības kārtošana notiek elektroniskā formā, risks, ka pakalpojumu sniedzējs var pieļaut kļūdas, nav tik būtisks kā agrāk. Līgums satur abu pušu atbildības klauzulu. Turklāt grāmatvežiem ir ieteicama civiltiesiskā apdrošināšana. No 01.07.2017. ārpakalpojuma grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem ir obligāta civiltiesiskā atbildība. Līguma noslēgšanai un izpildei piemērojami Civillikuma 2212.-2229.panta noteikumi par uzņēmuma līgumu. Līguma paraugā pieņemts, ka līgums slēgts starp 2 komercsabiedrībām, tādēļ nodokļu sekas nosakāmas saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu. Praksē ir iespējams, ka viena no pusēm ir individuālais komersants vai fiziskā persona, kas reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs – šādā gadījumā līgumslēdzēja rekvizīti attiecīgi jāmodificē, bet attiecībā uz nodokļu piemērošanu situācija ir analoga kā uzņēmuma līguma gadījumā.
Vienošanās par parāda atmaksu

Ar pievienoto vienošanos par parāda atmaksu viena puse (parādnieks) apņemas vienošanās noteiktajā kārtībā atmaksāt otrai pusei (kreditoram) noteiktu naudas summu, kas parādniekam uz kāda tiesiska pamata ir jāmaksā kreditoram (kreditoram ir prasījuma tiesības pret parādnieku). Tiesiskais pamats, no kā ceļas kreditora prasījums pret parādnieku, var būt tiesisks darījums (piemēram, preču piegādes līgums, no kura ceļas piegādātāja prasījums par preču piegādes apmaksu, vai aizdevuma līgums, no kura ceļas aizdevēja prasījums par izsniegtā un neatmaksātā aizdevuma atmaksu, vai tml.), neatļauta darbība (piemēram, parādnieks ir nodarījis kreditora īpašumam bojājumus, kas radījis zaudējumus noteiktas summas apmērā) vai arī likums. Civillikumā nav iekļautas speciālas normas, kas regulē vienošanos par parāda atmaksu, tomēr tā ir radniecīga aizdevuma līgumam (Civillikuma 1934. – 1946.panti) daļā par aizdevuma (naudas līdzekļu) atmaksu. Bez tam vienošanai par parāda atmaksu ir piemērojamas arī vispārīgās Civillikuma normas par līgumiem (1511. – 1592.panti), kā arī atsevišķas normas par procentu maksājumiem, līgumsodu, u.c., ja puses ir iekļāvušas šādus noteikumus.
Preču piegādes līgums

Ar pievienoto preču piegādes līgumu viena puse (piegādātājs) piegādā otrai pusei (pasūtītājam) līgumā noteiktas preces. Līguma noslēgšanu un izpildi regulē Civillikuma 2107. līdz 2111. pants, kā arī Civillikuma 2002. līdz 2072. panta noteikumi par pirkuma līguma noslēgšanu un izpildi. Tas ir tādēļ, ka piegādes līgums Civillikuma izpratnē ir pirkuma līgums, kurā pārdevējs uzņemas papildu saistību – piegādāt pārdodamo lietu (preci). Praksē piegādātājs var preci pasūtītājam nepiegādāt pats, bet šim nolūkam piesaistīt transporta pakalpojumu sniedzēju, taču atbildību pret pasūtītāju par savlaicīgu un kvalitatīvu piegādi saglabā pats piegādātājs.
Piesakies jaunumu e-pastam!
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?