Š.g. 1.oktobrī spēkā stājas grozījumi MK noteikumos Nr. 17 Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai.

Veikti šādi būtiskākie grozījumi:

1. MK noteikumi ir papildināti ar XI1 nodaļu, nosakot kārtību, kādā PVN maksātāju reģistrē ārpussavienības režīma un savienības režīma reģistrā un vispārīgos gadījumus PVN maksātāja izslēgšanai no šā reģistra. Tiek noteikts, ka

 Šī kārtība stājas spēkā 01.01.2015.

2. Papildinātas MK noteikumu 2., 3. un 4.pielikumā iekļautās iesniegumu veidlapas reģistrācijai VID PVN maksātāju reģistrā. Minētajās veidlapās tiek paredzēta iespēja PVN maksātājam izdarīt atzīmi, ka lēmumu par tā reģistrāciju VID PVN maksātāju reģistrā viņš vēlas saņemt, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

3. Precizēta MK noteikumu 2.pielikumā iekļautā iesnieguma veidlapa reģistrācijai VID PVN maksātāju reģistrā. Minētā veidlapa tiek papildināta ar 4.1punktu, paredzot atzīmes veikšanu, ja PVN maksātājam pasludināts maksātnespējas process. Tāpat iesniegumā būs jāatzīmē, ja persona iepriekš bija izslēgta no VID PVN maksātāju reģistra par PVN likuma 73.panta 1.daļas 4., 5. vai 6.punktā minētajiem pārkāpumiem, kas izdarīti līdz maksātnespējas procesa pasludināšanai.

4. MK noteikumi ir papildināti ar 163.1punktu, kas nosaka - ja preču zudumu vērtība pārsniedz saskaņā ar uzņēmumu ienākuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa normatīvajiem aktiem plānoto zudumu apjomu, reģistrēts PVN maksātājs veic priekšnodokļa korekciju, iesniedzot PVN deklarāciju par kalendāra gada pēdējo taksācijas periodu.

Saistībā ar to, ka PVN likumā ir pārņemts Padomes 12.02.2008. Direktīvas 2008/8/EK, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EEK attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas vietu, regulējums attiecībā uz elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegto pakalpojumu, ja tos sniedz personai, kura nav PVN maksātājs, sniegšanas vietu, un īpašo režīmu piemērošanu elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem, ja tos sniedz personai, kura nav PVN maksātājs, kā arī saistībā ar MK noteikumos veiktajiem grozījumiem ar 01.01.2015. spēku zaudēs MK noteikumi Nr.897 Kārtība, kādā aprēķināms un maksājams pievienotās vērtības nodoklis par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā, kuros šobrīd iekļauts regulējums attiecībā uz elektronisko pakalpojumu sniegšanu ES teritorijā, proti, attiecībā uz

  • kārtību, kādā trešās valsts vai trešās teritorijas PVN maksātājs iesniedz iesniegumu par reģistrāciju VID elektroniski sniegto pakalpojumu sniedzēju reģistrā, un iesnieguma veidlapas paraugu;
  • kārtību, kādā VID reģistrē trešās valsts vai trešās teritorijas PVN maksātāju kā elektroniski sniegto pakalpojumu sniedzēju ES teritorijā, un reģistrācijas termiņus, kā arī kārtību, kādā trešās valsts vai trešās teritorijas PVN maksātāju izslēdz no reģistra;
  • kārtību, kādā trešās valsts vai trešās teritorijas PVN maksātājs, kurš iekšzemē ir reģistrēts elektroniski sniegto pakalpojumu sniegšanai ES teritorijā, iesniedz VID elektroniski sniegto pakalpojumu deklarāciju un iemaksā valsts budžetā PVN summas par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem ES teritorijā personai, kas nav PVN maksātājs, kā arī deklarācijas veidlapas paraugu, tās aizpildīšanas kārtību, deklarācijas iesniegšanas un PVN summu iemaksāšanas termiņus.