Ņemot vērā, ka no nākamā gada 1.janvāra nodokļu reformas ietvaros stāsies spēkā jauns Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums (UIN likums), kurā paredzēts atšķirīgs uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) aprēķināšanas modelis, Ministru kabinetā (MK) otrdien, 14.novembrī, izskatīts MK noteikumu projekts "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi".

Noteikumu projektā skaidrots jaunais UIN aprēķina modelis, UIN likumā lietotie termini, kā arī ar nodokli apliekamās bāzes ierobežojumi un citi nosacījumi, kas var ietekmēt nodokļa bāzes apmēru. Tāpat noteikumu projektā pārņemta šobrīd spēkā esošā nodokļu piemērošanas nerezidentiem kārtība, pārskata forma un iesniegšanas kārtība par nerezidentu gūto ienākumu, kā arī paredzēta iespēja veikt pārrēķinu, ja ieturētais nodoklis ir lielāks, nekā tas būtu, ja attiecīgu ienākumu gūtu rezidents.

Noteikumu projektā pārņemtas arī šobrīd noteiktās procedūras, lai maksājumus, ko Latvijas iekšzemes uzņēmums vai nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība izmaksā personai, kas atrodas, ir izveidota vai nodibināta zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās, atbrīvotu no nodokļa ieturēšanas. Tāpat iekļauti īpaši nosacījumi ar nodokli apliekamā objekta noteikšanai nerezidenta pastāvīgajai pārstāvniecībai, vienlaikus paredzot administratīvā sloga samazināšanu. Noteikumu projektā iekļautas arī darījuma tirgus cenas noteikšanai izmantojamās metodes un piemērojamā kārtība, ja darījums noticis starp saistītām personām.

Tāpat noteikumu projekts papildināts ar jaunu informācijas par ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu saņemtajām dividendēm vai dividendēm pielīdzinātu ienākumu sniegšanas kārtību. Noteikta arī kārtība, kad kredītiestāde ar UIN apliekamajā bāzē neietver aizdevumus, ko tā izsniedz, pamatojoties uz vispārējiem kreditēšanas nosacījumiem, vai kas izriet no kredītiestāžu darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Noteikumi papildināti ar jaunu skaidrojumu par reprezentācijas izdevumiem un darbinieku ilgtspējas pasākumu izdevumiem, kā arī tajos regulēta jauno atvieglojumu piemērošana.