Otrdien, 2.decembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē izskatīti un apstiprināti grozījumi MK noteikumos Nr.928 Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem (MK noteikumi Nr.928) un MK noteikumos Nr.808 Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem (MK noteikumi Nr.808). Abu noteikumu projektu mērķis ir saskaņot noteikumus ar likuma Par grāmatvedību 9.panta 2.daļu un noteikt informāciju, kuru reliģiskā organizācija, biedrība, nodibinājums un arodbiedrība sniedz par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem.

18.04.2013. Saeimā pieņemtie grozījumi likuma Par grāmatvedību 9.panta 2.daļā paredz, ka reliģiskās organizācijas, biedrības, nodibinājumi un arodbiedrības, kuru apgrozījums no saimnieciskajiem darījumiem gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 40 000 EUR, var kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, līdz ar to jāveic arī attiecīgie grozījumi MK noteikumos Nr.928 un MK noteikumos Nr.808

Noteikumu projektu anotācijās norādīts, ka grozījumi nepieciešami arī tāpēc, ka saskaņā ar līdzšinējo kārtību nav pietiekoši caurskatāms finanšu līdzekļu izlietojums un pastāv riski attiecībā uz tām organizācijām, kurām ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas (SLO) statuss, kas vistiešākā mērā ir saistīts ar nodokļu atlaižu piemērošanu.

Līdz ar to noteikumu grozījumi paredz prasību Ziedojumu un dāvinājumu pārskatā sniegt detalizētu informāciju par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem un gada pārskata ziņojumā sniegt informāciju par

  • ziedotajiem un dāvinātajiem pamatlīdzekļiem un krājumiem;
  • debitoru sastāvā esošajiem biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības veiktajiem ziedojumiem un dāvinājumiem (prasība attiecas uz tām organizācijām, kas grāmatvedību kārto divkāršā ieraksta sistēmā). 

Noteikumos tiks svītrota prasība SLO organizācijām sagatavot no vispārējiem ziedojumiem veikto administratīvo izdevumu pārskatu. Tāpat tiks noteikts, kas ir reliģisko organizāciju, biedrību un nodibinājumu, kuri ir ieguvuši SLO statusu, administratīvie izdevumi. 

Noteikumos paredzēti arī vairāki redakcionāli precizējumi. 

Grozījumi stājas spēkā 01.01.2015. un piemērojami gada pārskatiem par 2015.gadu un nākamajiem pārskata gadiem.