5.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.662 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību” (MK noteikumi), ar kuriem mēģināts padarīt saprotamākas normas, kas attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Aplūkosim būtiskākās izmaiņas!

Mainīts neapliekamo ienākumu apmērs

Šobrīd MK noteikumu 13. un 40.punktā noteikts, ka nodokļa maksātājs aizpilda gada ienākumu deklarāciju, ja ir guvis ar nodokli neapliekamus ienākumus, kuru kopējā summa pārsniedz 4000 eiro. Savukārt likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (Likums) 20.panta 1.daļā noteikts, ka maksātājs var neiesniegt deklarāciju, ja ir saņēmis 9.panta 1.daļā minētos ar nodokli neapliekamos ienākumus, kuru kopējā summa nepārsniedz 10 000 eiro. Likuma pārejas noteikumi paredz maksātājam tiesības neiesniegt gada ienākumu deklarāciju par gūtajiem ar nodokli neapliekamajiem ienākumiem, sākot no 2019.gada 1.janvāra, ja neapliekamo ienākumu apjoms nepārsniedz 10 000 eiro (iepriekš – 4000 eiro). Lai saskaņotu Likuma normas, noteikumu projekts paredz aizstāt MK noteikumu 13. un 40.punktā neapliekamo ienākumu apmēru 4000 eiro ar 10 000 eiro.

Jānorāda ienākumu izmaksātājs

Lai administrētu nodokļus, Valsts ieņēmumu dienestam (VID) ir nepieciešama informācija ne tikai par ienākumu saņēmēju, bet arī par ienākumu izmaksātāju, piemēram, vērtējot naudas līdzekļu izcelsmi. Tādēļ noteikumu projektā paredzēts, ka gada ienākumu deklarācijas pielikuma D1 1.ailē norāda ienākumu izmaksātāja nosaukumu, ja izmaksātājs ir juridiska persona, vai vārdu un uzvārdu, ja ienākumu izmaksātājs ir fiziska persona, kā arī nodokļa maksātāja reģistrācijas numuru vai personas kodu, kas ļautu identificēt konkrēto personu, kas izmaksāja ienākumu. Ņemot to vērā, noteikumu projekts paredz papildināt MK noteikumu 12.1. un 17.1.apakšpunktu, kā arī deklarācijas pielikumus D1, D11, D2 un D2ar informāciju, kas jānorāda, identificējot ienākumu izmaksātājus.

Precizējumi solidaritātes nodokļa maksātājiem

Ņemot vērā, ka pastāv situācijas, kad fiziskas personas solidaritātes nodokļa objektā ir arī objekts, kas nav attiecināms uz gada ienākumu deklarācijā deklarējamo ienākumu, jo nav apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, precizēta gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas kārtība solidaritātes nodokļa maksātājiem. Tādējādi noteikumu projekts paredz papildināt MK noteikumu 39.5. un 39.17.6.apakšpunktu.

Izmaiņas lauksaimniekiem

Pašlaik spēkā esošajā gada ienākumu deklarācijas D31 pielikumā noteiktā saņemtā valsts atbalsta maksājuma lauksaimniecībai deklarēšana un iekļaušana šajā pielikumā nav korekta, tas ir, aizpildot pielikumu un ievērojot visas Likumā noteiktās normas, D31 pielikuma aprēķins (gala rezultāts) nav atbilstošs faktiskajai situācijai. Lai risinātu minēto nepilnību, noteikumu projekts paredz gada ienākumu deklarācijas D31 pielikuma veidlapas 1.rindā neiekļaut ieņēmumus no atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai, 1.1.rindu izveidot kā neatkarīgu 1.1.rindu, 8.rindā izmantot formulu "(1. x 20 %) – (1.1. x 80 %)", 9. rindā izmantot formulu "(1. – 2.1. – 6.1.)".

Nošķirs apliekamā ienākuma palielinājuma deklarēšanu

VID var nodrošināt automātisko apliekamā ienākuma palielinājumu, kas veidojas no privātā pensiju fonda veikto izmaksu summas un uzkrāto pensiju kapitāla starpības, savukārt apliekamā ienākuma palielinājumu par iepriekšējā taksācijas gadā attaisnotajos izdevumos iekļauto izdevumu par izglītības iegūšanu daļu, kuru taksācijas gada laikā ir atmaksājusi izglītības iestāde, var noteikt tikai pats nodokļa maksātājs. Tādējādi ir nepieciešams nošķirt šo apliekamā ienākuma palielinājuma deklarēšanu. Ņemot vērā minēto, noteikumu projekts paredz papildināt MK  noteikumu gada ienākumu deklarācijā D pielikumu ar jaunu aili “2.1” un papildināt deklarācijas D un deklarācijas D pielikuma D1 aizpildīšanas kārtību.

Kapitāla pieauguma aprēķini

Precizēta nodokļa aprēķināšanas kārtība kapitāla pieaugumam attiecībā uz izdevumu attiecināšanu, ja ienākumu no kapitāla saņem vairākos periodos, tas ir, ja sākotnēji saņemtā rokas nauda tiek ieskaitīta kā avansa maksājums, tad izdevumu daļu, kas būtu attiecināma uz minēto maksājumu, novirza nākamajam maksājumam un ja rodas izdevumu pārsniegums, to attiecina uz turpmākajiem maksājumiem.

Neapliekamo minimumu var prognozēt pats

Grozījumi avansa maksājumu precizēšanas kārtībā paredz, ka nodokļa maksātājs var norādīt ne tikai VID prognozēto neapliekamo minimumu, bet arī paša nodokļa maksātāja prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, kā arī noteikta kārtība, kā nodokļa maksātājs precizē avansa aprēķinu pēc 15.novembra.