Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība”. Grozījumi izstrādāti, lai precizētu prasības elektronisko ierīču un iekārtu apkalpojošo dienestu reģistrācijai un uzraudzībai, kā arī pārskatītu atbrīvojumus no elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas, norādīts grozījumu anotācijā.

Būtiskākās izmaiņas, ko paredz grozījumi MK noteikumos ir uzskaitītas turpinājumā.

Izvērtējot MK noteikumos ietvertās prasības iesniegt telpu īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinošus dokumentus lietderību un samērojamību ar nodokļu maksātājam uzlikto administratīvo slogu, secināts, ka ir iespējams atteikties no minētās prasības, to aizstājot ar prasību iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam (VID) informāciju par pastāvīgajām darbības vietām (struktūrvienībām), kurās apkalpojošais dienests  veiks apkalpošanu. Informācijas iesniegšanu plānots īstenot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

Viens no kritērijiem, kādos gadījumos VID atsaka personu reģistrēt kā apkalpojošo dienestu, ir nodokļu parādu esamība. Tomēr, ja apkalpojošam dienestam rodas nodokļu parādi pēc tā reģistrācijas VID vienotajā datubāzē, nodokļu parādu esamība atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam neliedz tam pildīt apkalpojošā dienesta pienākumus. Noteikumu projektā paredzēts precizēt kārtību, ka VID atkārtotu apkalpojošā dienesta atbilstības izvērtēšanu veic līdz katram ceturksnim sekojošā mēneša beigām.

Lai uzlabotu atbilstības pārbaužu institūciju darbības uzraudzību, noteikumu grozījumos ir iekļauta prasība nodokļu maksātājam, reģistrējoties VID kā atbilstības pārbaudes institūcijai, iesniegt arī speciālistu, kas veiks elektronisko ierīču un iekārtu atbilstības pārbaudes, sarakstu un izglītības dokumentu kopijas un informāciju par pastāvīgajām darbības vietām (struktūrvienībām), kurās veiks atbilstības pārbaudes.

Grozījumos mainīti nosacījumi atbrīvojuma no elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas piemērošanai ārpus pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības) tirgos un ielu tirdzniecības vietās, nosakot, ka turpmāk nodokļu maksātāji, saņemot samaksu par darījumiem skaidrā naudā vai ar maksājumu kartēm, vai izmantojot mobilās lietotnes, nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai var nelietot elektroniskās ierīces vai iekārtas, darījumu apliecinot ar noteiktā kārtībā noformētu VID reģistrēto kvīti pēc darījuma partnera pieprasījuma par ārpus pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības), tirgū (izņemot tirgus teritorijā reģistrētās struktūrvienības) un ielu tirdzniecības vietās pārdotajām pašu iegūtām vai ražotām precēm mazumtirdzniecībā.

Lietotājs mācību režīmu drīkst izmantot tikai pirms elektroniskās ierīces vai iekārtas reģistrācijas VID vienotajā datubāzē.

Lai samazinātu administratīvo slogu nodokļu maksātājiem, sniedzot informāciju VID, noteikumu projektā paredzēts svītrot prasību saskaņot ar VID papildu naudas kastes lietošanu.

Grozījumos paredzēts svītrot punktu, kurš noteica, ka elektroniskās ierīces vai iekārtas drīkst pārdot tikai kopā ar tehnisko pasi.

Lai samazinātu administratīvo slogu elektronisko ierīču un iekārtu lietotājiem, noteikumu projekts nosaka atvieglotu kārtību elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas pārtraukšanai vismaz uz 30 dienām.