04.09.2018. valdība atbalstīja jaunos Ministru kabineta (MK) noteikumus "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība", kas ļaus samazināt, piemēram, kopējamo datu apjomu, dublējot vien dokumentu daļas, kas satur nepieciešamo informāciju, informē Valsts kanceleja.

Tieslietu ministrija (TM), pārskatot līdz šim spēkā esošo tiesisko regulējumu dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā, secināja, ka tas ir pārāk detalizēts un sīkumains, jo paredz virkni prasību, kas nerada tiesiskās sekas, ja attiecīgās prasības netiek pildītas.

Piemēram, turpmāk nevajadzēs kopēt visu dokumentu, bet gan tikai dokumenta oriģināla daļu, kas satur nepieciešamo informāciju. Šāds regulējums atvieglos, piemēram, personu apliecinoša dokumenta – pases kopēšanu, jo nebūs jākopē visa pase, bet gan tikai pases datu lapu. Papildus ir pārskatīts regulējums dokumenta rekvizītu noformēšanai. Piemēram, svītrota prasība, ka dokumentā var būt tikai viens apstiprinājuma uzraksts. Būtiskas izmaiņas paredzētas pārvaldes dokumentiem, jo ir svītrots regulējums, kas nerada tiesiskās sekas.

Papildus TM plāno sagatavot dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijas, lai skaidrotu jaunajos MK noteikumos noteiktās prasības dokumentu izstrādāšanai un noformēšanai, sniedzot uzskatāmus piemērus šo prasību piemērošanai. Vadlīnijas varēs izmatot kā palīglīdzekli dokumentu noformēšanā.

No projektā ietvertā regulējuma jaunas administratīvās izmaksas neveidosies.

Minētais noteikumu projekts stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Ar noteikumu projektu var iepazīties MK mājaslapā.