03.01.2018. stājas spēkā grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā (GPL), paredzot vairākas būtiskas izmaiņas likuma normu piemērošanā, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Ar grozījumiem paplašināts sabiedrību loks, kurām atļauts sagatavot finanšu pārskatus saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem (SGS). Līdz grozījumiem šo iespēju varēja izmantot tikai lielās valsts kapitālsabiedrības, savukārt saskaņā ar GPL grozījumiem sagatavot finanšu pārskatus atbilstoši SGS varēs visas lielās kapitālsabiedrības.

Precizēts likumā lietotā termina "koncerna meitas sabiedrība" skaidrojums, nosakot, ka arī citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai trešajā valstī reģistrēta komercsabiedrība, kuru likumā noteiktajā kārtībā kontrolē tās mātes sabiedrība, var būt koncerna meitas sabiedrība.

Veikti grozījumi GPL 5.pantā, saprotami paskaidrojot, ka noteikums par 2 pārskata gadiem pēc kārtas attiecībā uz sabiedrību kategorijām noteikto kritēriju robežvērtību ievērošanu attiecas gan uz likumā noteikto atbrīvojumu un atvieglojumu izmantošanu, gan likumā paredzēto prasību kopuma ievērošanu par noteikta informācijas daudzuma sniegšanu gada pārskatā.

GPL noteikti šādi atvieglojumi un atbrīvojumi:

  • vidējai sabiedrībai saskaņā ar GPL 53.panta 2.daļu atļauts norādīt mazāk informācijas par darījumiem ar saistītajām pusēm, nekā tas pieprasīts minētā panta 1.daļas 14.punktā (prasība attiecināma uz vidēju un lielu sabiedrību);
  • mazai un vidējai sabiedrībai saskaņā ar GPL 55.panta 4.daļu atļauts vadības ziņojumā nesniegt nefinanšu informāciju (piemēram, par vides aizsardzības prasību ievērošanu vai uz darbiniekiem);
  • mikrosabiedrībai saskaņā ar GPL 56. un 57.pantu atļauts nesagatavot vadības ziņojumu un atļauts sagatavot saīsinātu finanšu pārskata pielikumu, bet, ja mikrosabiedrība atbilstoši likuma 58.pantā noteiktajiem kritērijiem ir ļoti maza, tai arī atļauts nesagatavot finanšu pārskata pielikumu.

GPL noteiktas prasības attiecībā uz finanšu pārskata sastāvu un finanšu pārskata pielikumā sniedzamās informācijas apjomu:

  • GPL 9.pantā noteikts finanšu pārskata sastāvs mazai, vidējai un lielai sabiedrībai;
  • GPL 52.53. un 54.pantā noteikta pielikumā sniedzamā informācija mazai, vidējai un lielai sabiedrībai

Ja sabiedrības rādītāji pa gadiem būtiski mainās un vienu gadu atbilst zemākai sabiedrību kategorijai, bet otru gadu – augstākai sabiedrību kategorijai, tad sabiedrībai savā gada pārskatā jāsniedz informācijas kopums, kas noteikts augstākai sabiedrību kategorijai, un tai ir tiesības piemērot šai augstākai sabiedrību kategorijai paredzētos atvieglojumus vai atbrīvojumus.

Tāpat veikti precizējumi GPL 97.panta 1.daļā:

  • turpmāk sabiedrība VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) varēs iesniegt ne tikai gada pārskata atvasinājumu elektroniskā formā — elektronisku norakstu, bet arī tā elektronisku kopiju (ja tas noteikts normatīvajos aktos par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu iesniegšanai VID EDS)
  • paskaidrojumam, ko VID EDS iesniedz kopā ar gada pārskatu, nebūs jābūt apstiprinātam dalībnieku sapulcē.

GPL 11.pants papildināts ar 3.daļu, kurā noteikts, ka sabiedrības būs tiesīgas ar arābu cipariem apzīmētos gada pārskata posteņus sadalīt sīkāk vai pievienot jaunu attiecīgi ar arābu ciparu vai ar burtu apzīmētu posteni, ja tas paredzēts konkrētā SGS vai nepieciešams skaidra un patiesa priekšstata sniegšanai. Šo normu varēs sākt piemērot, sagatavojot gada pārskatus par 2018.gadu.