Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka Saeima 06.11.2013. pieņēma likumu Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām", kas uzliek pienākumu VID ar 01.01.2014. uzturēt riska personu reģistru un nodrošināt informācijas par riska personu reģistrā reģistrētajām riska personām nodošanu Uzņēmumu reģistram.

Riska persona ir fiziska persona, kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

  • persona ir piekritusi ieņemt komercsabiedrības valdes locekļa amatu bez nolūka veikt komercdarbību;
  • personas deklarētās dzīvesvietas adrese atbilst terminam riska adrese;
  • persona ir vai ir bijusi amatpersona komercsabiedrībā un tās amata pienākumu pildīšanas laikā ir iestājušies apstākļi, kas bija par pamatu komercsabiedrības saimnieciskās darbības apturēšanai, un no dienas, kad VID ir pieņēmis lēmumu par komercsabiedrības saimnieciskās darbības apturēšanu nav pagājuši divi gadi.
  • persona, kurai saimnieciskās darbības veikšanas rezultātā ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas pārsniedz EUR 7000, ja to samaksas termiņš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav pagarināts vai nav iesniegts maksātnespējas procesa pieteikums tiesā, VID rīcībā ir tiesiski apstiprināts akts par piedziņas neiespējamību un nav pagājuši trīs gadi no nodokļu samaksas termiņa dienas (kritēriji, kas ir saistīti ar nodokļu parādu esamību, stājas spēkā ar 01.07.2014.);
  • persona ir vai ir bijusi amatpersona komercsabiedrībā, un tās amata pienākumu pildīšanas laikā komercsabiedrībai ir izveidojušies nokavētie nodokļu maksājumi, kas pārsniedz EUR 15 000, ja to samaksas termiņš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav pagarināts vai komercsabiedrība nav iesniegusi maksātnespējas procesa pieteikumu tiesā, VID rīcībā ir tiesiski apstiprināts akts par piedziņas neiespējamību un nav pagājuši trīs gadi no nodokļu samaksas termiņa dienas (kritēriji, kas ir saistīti ar nodokļu parādu esamību, stājas spēkā ar 01.07.2014.).

VID piecu darbdienu laikā pēc minēto kritēriju konstatācijas ir tiesības pieņemt lēmumu par personas iekļaušanu riska personu sarakstā. Lēmums par personas iekļaušanu riska personu sarakstā stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

VID nodrošinās informācijas par riska personu sarakstā iekļautajām riska personām nodošanu Uzņēmumu reģistram. Uzņēmumu reģistrs, konstatējot, ka pieteikumā par uzņēmuma vai komersanta reģistrāciju, izmaiņām reģistrācijas lietā vai pārreģistrāciju norādītā informācija ietverta VID uzturētajā riska personu sarakstā, atliks vai atteiks uzņēmuma, komersanta reģistrāciju vai pārreģistrāciju.

Persona riska personu sarakstā tiek iekļauta uz trim gadiem, izņemot gadījumus, kad:

  • ir konstatēta personas deklarētās dzīvesvietas adreses atbilstība riska adreses definīcijai;
  • zudis pamats personas iekļaušanai riska personu sarakstā, t.i. persona ir novērsusi atbilstību attiecīgajam kritērijam un par to paziņojusi VID.

Ja persona ir novērsusi atbilstību attiecīgajam kritērijam un par to paziņojusi VID, VID pēc izvērtēšanas vienas darbdienas laikā lemj par personas izslēgšanu no riska personu saraksta. Lēmums par personas izslēgšanu no riska personu saraksta stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.