06.02.2015. stājās spēkā Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.57 "Muitas noliktavu darbības noteikumi" (MK noteikumi Nr.57), kuru 42. un 43.punktā noteikta preču valdītāja rīcība gadījumos, ja izvešanai noformētās Savienības (Kopienas) preces tiek novietotas muitas noliktavā, lai sagatavotu tās izvešanai uz trešajām valstīm, informē Valsts ieņēmumu dienests.

MK noteikumu Nr.57 42.punkts: "Preču valdītājs informē Valsts ieņēmumu dienestu, ja muitas noliktavā tiek novietotas Savienības preces, kurām ir piemērota muitas procedūra – izvešana un kuras tiks izvestas saskaņā ar muitas procedūru –  tranzīts vai ar vienoto transporta dokumentu preču izvešanai no Eiropas Savienības muitas teritorijas, kad preces pārņem dzelzceļa, avio, pasta vai kuģošanas sabiedrības. Preču valdītājs informē Valsts ieņēmumu dienestu, iesniedzot paziņojumu Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas Eksporta kontroles sistēmas izvešanas muitas iestādes sadaļā "Ierašanās paziņojums"."

MK noteikumu Nr.57 43.punkts: "Šo noteikumu 42.punktā minētajā gadījumā pirms preču izvešanas preču valdītājs aizpilda un iesniedz paziņojumu "Manifests" Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas Eksporta kontroles sistēmas izvešanas muitas iestādes sadaļā "Saistītā informācija"."

Tas nozīmē, ka izvešanas procedūra tiek noslēgta muitas noliktavas uzraudzības muitas iestādē, pamatojoties uz noformēto tranzīta deklarāciju, TIR procedūru vai vienoto transporta dokumentu preču izvešanai no Savienības muitas teritorijas.

Pamatnosacījumi:

 • izvešanai noformētās Savienības (Kopienas) preces novietot tikai muitas uzraudzībā esošās vietās – muitas noliktavās, kuru darbībai atļaujā ietverta norāde par šādu preču uzglabāšanu; citās vietās, izņemot brīvās zonas, šādas preces novietot (t.sk. veikt preču konsolidāciju) nedrīkst;
 • noteikumos noteiktās darbības veic preču valdītājs vai persona, kurai ir tiesības rīkoties ar precēm (preču ekspeditors, pārvadātājs, muitas noliktavas turētājs u.c.) un kuras rīcībā ir nepieciešamā informācija par precēm, un kura pēc muitas amatpersonas pieprasījuma dokumentāri pierāda tiesības rīkoties ar precēm (piemēram, ar norādi transporta dokumentos, pilnvaru, līgumu u.c.);
 • MK noteikumu Nr.57 42. un 43.punktā minētā kārtība piemērojama gadījumos, ja izvešanai noformētās preces tiek novietotas muitas noliktavā vai ja tās pārkrauj muitas noliktavā;
 • izvešanai noformētās Savienības (Kopienas) preces, kas tiek novietotas muitas noliktavā vai pārkrautas, tiek uzskaitītas atbilstoši MK noteikumu Nr.57 40.3.apakšpunktā un 2.pielikumā minētajam;
 • līdz brīdim, kad tiek noslēgta izvešanas procedūra vai apstiprināta izvedamā kravas daļa, transportlīdzeklis ar precēm atrodas muitas noliktavas teritorijā;
 • gadījumā, ja secīgo – tranzīta procedūru, ar kuru preces tiks izvestas no Savienības muitas teritorijas, uzsāk atzītais nosūtītājs vai pilnvarotais nosūtītājs TIR procedūrā, izvešanas procedūra tiek noslēgta attālināti, preču valdītājam uzraudzības muitas iestādē nav jāierodas. Līdz brīdim, kad sistēma nodrošinās automātisku pazīmi par manifesta iesniegšanu, komersants informē uzraudzības muitas iestādi par iesniegto manifestu, nosūtot e-pastu, kurā norāda izvešanas deklarācijas MRN.

1. Ierašanās paziņojuma iesniegšana

Preču valdītājs vai tā pārstāvis Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) Eksporta kontroles sistēmas (EKS) funkcionalitātē "Izvešanas muitas iestāde"

 • izvēlas izvēlni "Izveidot ierašanās paziņojumu" un jaunatvērtās formas sadaļā "Apstrādes režīms" norāda izvešanas deklarācijas numuru (MRN), ko apstiprina ar pogu "Pievienot";
 • ierašanās paziņojuma formā ir iespējams vienlaicīgi reģistrēt vairāk nekā vienu izvešanas deklarācijas MRN (gadījumā, ja kravai ir vairākas izvešanas deklarācijas);
 • sadaļā "Kravas ierašanās detaļas" izvēlas aili "Novietot noliktavā", kurā veic atzīmi par novietošanu muitas noliktavā, un ailē "Noliktavas identifikācijas numurs" no klasifikatora izvēlas attiecīgās noliktavas numuru; sistēma automātiski norāda attiecīgās muitas noliktavas uzraudzības muitas iestādi, kuru labot nedrīkst;
 • ierašanās paziņojuma iesniegšanas procesa noslēgumā, nospiežot pogu "Iesniegt", iesniedz ievadīto informāciju. Sistēma automātiski reģistrē ierašanās paziņojuma iesniegšanu, izvešanas deklarācija nonāk statusā "Preces uzrādītas izvešanas muitas iestādē".

Pārbaude

EMDAS EKS funkcionalitātes "Izvešanas muitas iestāde" šķirklī "Ierašanās paziņojumi" atrodami iesniegtie ierašanās paziņojumi un to statuss – "pieņemts" vai "noraidīts". Noraidīšanas gadījumā iespējams uzzināt noraidīšanas iemeslu, atverot iesniegto ierašanās paziņojumu.

Ja statuss ir "noraidīts", jāpārbauda, vai veikta atzīme ailē "Novietot noliktavā". Kļūdu labo, atkārtoti iesniedzot ierašanās paziņojumu konkrētajai izvešanas deklarācijai.

2. Manifesta iesniegšana

Neatkarīgi no tā, vai tiek izvestas visas preces vai daļa no tām, manifests jāiesniedz par katru izvešanas reizi – izvedamo preču daļu, norādot preču daudzumu.

Manifesta aizpildīšana jāveic pārdomāti un atbildīgi – iesniegto manifestu nevar labot vai anulēt – komersants ir atbildīgs par sniegtajām ziņām.

Preču valdītājs vai tā pārstāvis, lai norādītu izvedamo preču daudzumu EMDAS EKS funkcionalitātes "Izvešanas muitas iestāde",

 • šķirkļa "Manifesti" sadaļā "Manifesti" ar pogu "Jauns" vai izvēlnē "Izveidot manifestu" atver manifesta aizpildīšanas formu;
 • sadaļas "Apstrādes režīms" ailē "MRN" izvēlas no saraksta konkrētās izvešanas deklarācijas numuru, kam aizpildīs manifestu, un atzīmē to (manifestu var aizpildīt tikai tām izvešanas deklarācijām, kurām ierašanās paziņojumā bija veikta pazīme "novietots noliktavā" un deklarācijas statuss ir "Preces novietotas noliktavā"). Minēto darbību var veikt arī sadaļā "Apstrādes režīms", atverot izvešanas deklarācijas MRN (pieejama pilna deklarācijas datu kopa) un izvēloties izvēlni "Ievadīt manifestu", atvērtajai manifesta formai būs pieejama tā pati funkcionalitāte;
 • sadaļā "Nākošās procedūras / dokuments" no saraksta izvēlas un pievieno nākošās procedūras dokumenta tipu un numuru (tranzīta deklarācijas, TIR karnetes vai vienotā transporta dokumenta numuru);
 • sadaļā "Preces", nospiežot pogu "Pievienot", pievieno informāciju par precēm:
  • no saraksta izvēlas preces kodu (nenorādīt kodu manuāli!);
  • izvēlas vienu no svara veidiem – bruto vai neto un norāda informāciju par izvedamās preces svaru (preces izvedot pa daļām, visos nākošajos manifestos varēs norādīt tikai to svaru veidu, kas izvēlēts pirmajā manifestā);
  • aizpilda pārējo informāciju par izvedamo preci;
  • gadījumā, ja ar attiecīgo manifestu tiek izvesta visa prece, ieliek atzīmi ailē "Visas preces izvestas";
  • gadījumā, ja veikta tikai kravas pārkraušana, ieliek atzīmi ailē "Krava pārkrauta";
  • nospiežot pogu "Turpināt", pievieno aizpildīto informāciju;
 • sadaļā "Manifests", nospiežot pogu "Iesniegt", iesniedz aizpildīto manifestu.

Gadījumā, ja komersants konstatē kļūdu manifestā, pirms muitas iestāde to ir pieņēmusi, viņš nekavējoties sazinās ar uzraudzības muitas iestādi, lai manifestu noraidītu.

Manifesta savlaicīga sagatavošana

Manifestu iespējams sagatavot iepriekš un iesniegt tad, kad plānota kravas izvešana un tiek noformēts tranzīts / TIR procedūra vai vienotais transporta dokuments. Pirms manifests tiek iesniegts, tas atrodas statusā "Jauns". Iepriekš sagatavotu manifestu ir iespēja saglabāt, izmantojot izvēlni "Saglabāt", un atgriezties pie tā iesniegšanas vēlāk.

Atkāpšanās režīms

Gadījumā, ja nestrādā EMDAS EKS funkcionalitāte un ir noteikts atkāpšanās režīms, ierašanās paziņojums jāiesniedz pēc sistēmas darbības atjaunošanas, savukārt formalitātes, kas saistītas ar izvešanas procedūras noslēgšanu vai izvedamās kravas daļas apstiprināšanu, veicamas klātienē uzraudzības muitas iestādē.