Otrdien, 14.11.2017., Ministru kabinetā (MK) izskatīti grozījumi MK noteikumos Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" (MK noteikumi Nr.899). Ar grozījumiem noteikumos iekļauts regulējums, kurā skaidrota jauno likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) normu piemērošana no nākamā gada 1.janvāra.

Nodokļu reformas ietvaros veiktie grozījumi likumā par IIN ietekmēs dažādas jomas, tostarp progresīvo nodokļa likmi, saimnieciskās darbības izdevumos iekļaujamo izdevumu 80% ierobežojumu, pamatlīdzekļu (PL) nolietojuma noteikšanu, izlozes un azartspēles, autoratlīdzību saņēmējiem piemērojamo attaisnoto izdevumu apmērus, apdrošināšanas prēmiju maksājumus, ienākumus no dividendēm u.c.

No 1.janvāra tiks ieviesta progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likme – algām līdz 20 000 EUR gadā IIN būs 20%, algām no 20 000 līdz 55 000 EUR – 23%, savukārt algām, kas gadā pārsniegs 55 000 EUR, – 31,4%. Līdz ar to MK noteikumos Nr.899 iekļauti skaidrojumi un piemēri nodokļa piemērošanas un aprēķināšanas kārtībai atsevišķās iespējamās situācijās. Tāpat skaidrota arī progresīvās likmes piemērošana algota darba ienākumam gan mēneša, gan gada griezumā.

No nākamā gada 1.janvāra saimnieciskās darbības veicējs, aprēķinot ar nodokli apliekamo ienākumu no saimnieciskās darbības, saimnieciskās darbības izdevumos būs tiesīgs iekļaut ar saimniecisko darbību saistītos izdevumus tādā apmērā, kas nepārsniedz 80% no fiziskās personas kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem. MK noteikumos Nr.899 skaidrota normu piemērošanas kārtība dažādās ar to saistītās situācijās.

Atsevišķiem autoratlīdzību saņēmējiem noteikumos iekļauti labvēlīgāki nosacījumi, paredzot, ka turpmāk no autoratlīdzības (honorāra) summas būs atskaitāmi attaisnotie izdevumi 50% apmērā. Izņēmums – no autoratlīdzības (honorāra) summas par literāriem darbiem (tostarp darbiem, kas radīti, izdoti, izpildīti vai citādi izmantoti presē un citos masu informācijas līdzekļos) būs atskaitāmi attaisnotie izdevumi 25% apmērā.

MK noteikumos Nr.899 skaidrota normatīvā regulējuma piemērošana PL nolietojuma noteikšanai, jo no 01.01.2018. likumā par IIN integrēts (no likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli") atsevišķs normatīvais regulējums par PL nolietojuma noteikšanu.

No 1.janvāri ar IIN apliks izložu un azartspēļu laimestus, kuru vērtība pārsniedz 3000 EUR. Līdz ar to MK noteikumos Nr.899 ar piemēriem skaidrotas izložu un azartspēļu laimestiem piemērojamās likmes un nodokļa uzlikšanas kārtība atsevišķās iespējamās situācijās, piemēram, taksācijas gada laikā saņemot gan ar nodokli apliekamus, gan neapliekamus laimestus vai laimestus pie dažādiem izložu un azartspēļu organizētājiem.

Savukārt grozījumos likumā par IIN paredzēts, ka no nākamā gada 1.janvāra dividendes netiek apliktas ar IIN, ja tās ir apliktas ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu. Līdz ar to dividendēm, ko IIN maksātāji saņem no ārvalstīm, tiks piemērots pamatprincips – ja maksātājs var pierādīt, ka par dividendēs sadalāmo peļņu ārvalstī ir samaksāts UIN vai tam pielīdzināms nodoklis vai no dividendēm ieturēts IIN, Latvijā dividendēm IIN vairs nepiemēros. Jāņem vērā, ka minētais princips nav attiecināms uz dividendēm, ko maksātājs saņem no zemu nodokļu un beznodokļu valstīm vai teritorijām. Šajā gadījumā dividendes apliekamas ar IIN likmi 20% apmērā.

Lai saņemtu likumā par IIN noteiktos IIN atvieglojumus apdrošināšanas prēmiju maksājumiem, no nākamā gada 1.janvāra no 5 uz 10 gadiem pagarināts dzīvības apdrošināšanas līguma (ar līdzekļu uzkrāšanu) darbības minimālā termiņa periods.