6.martā Saeima ir pieņēmusi grozījumus likumā Par nekustamā īpašuma nodokli, kas paredz izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) piemērošanā daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kas pieder valstij vai pašvaldībai, kā arī ar NĪN neapliekamo objektu kategorijās.

Ar grozījumiem precizētas likuma 1.panta 2.daļā iekļauto NĪN neapliekamo objektu kategorijas – ar NĪN netiks apliktas ēkas vai to daļas (telpu grupas) un inženierbūves, kuras izmanto vides aizsardzības vajadzībām, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem un kārtībai. Grozījumi Pārejas noteikumos nosaka, ka minētie noteikumi tiks izdoti līdz 01.10.2014., un tie būs piemērojami ar 2015. taksācijas gadu.

Tiek precizēts arī regulējums, kas nosaka pašvaldības tiesības noteikt NĪN maksāšanas kārtību: Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību, vai personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā), vai šā panta septītajā daļā noteiktie nodokļa maksātāji, ja pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim, ir noteikusi šādu maksāšanas kārtību.

Grozījumi likumā stājas spēkā 03.04.2014.