Pirmdien, 9. jūnijā, Ministru kabineta sēdē tika izskatīti un apstiprināti Finanšu ministrijas sagatavotie grozījumi MK noteikumos Nr.495 Likuma Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība (MK noteikumi Nr.495), kuros precizēts regulējums par nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpām un NĪN atbrīvojumi valstij piekritīgam nekustamajam īpašumam.

06.11.2013. Saeimā ir pieņemti grozījumi likumā Par nekustamā īpašuma nodokli (likums par NĪN), tāpēc nepieciešams precizēt likuma piemērošanas noteikumu normas atbilstoši pieņemtajiem grozījumiem likumā, kā arī precizēt vai papildināt skaidrojumu par atsevišķu likuma normu piemērošanu, ņemot vērā pašvaldību ieteikumus, tādējādi nodrošinot vienādu izpratni par likuma normu piemērošanas kārtību visās pašvaldībās.

MK noteikumos Nr.495 veikti šādi grozījumi:

  • precizēts regulējums par situācijām, kad nekustamais īpašums ir piekritīgs valstij (MK noteikumu Nr.495 15.punkts), piemēram, ar NĪN neapliek nekustamo īpašumu, kas nav ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības vārda un nav nodots lietošanā, bet kas piekrīt valstij kā bezīpašnieka manta;
  • svītrots MK noteikumu Nr.495 23.punkts, kurā dots skaidrojums nodokļa maksātāja noteikšanai par valsts un pašvaldību nekustamo īpašumu, jo no 2014.gada šī kārtība ir mainījusies un nodokļa maksātājs par valstij un pašvaldībām piederošo un piekritīgo nekustamo īpašumu ir noteikts likumā;
  • svītrots MK noteikumu Nr.495 17.punkts, ņemot vērā, ka ar 01.01.2015. tiks atcelts atbrīvojums no NĪN samaksas saimnieciskās darbības veikšanai paredzētām uzceltajām vai rekonstruētajām ēkām gadu pēc to nodošanas ekspluatācijā;
  • svītrots MK noteikumu Nr.495 19.punkts, kas nosaka ēkas un inženierbūves, kuras uzskata par izmantojamām vides aizsardzības vajadzībām, jo 2014.gadam minēto ēku un inženierbūvju neaplikšanas kārtība ir noteikta likuma pārejas noteikumos, bet ar 2015.gadu stāsies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā ar nodokli neapliek vides aizsardzības vajadzībām izmantojamas ēkas un inženierbūves;
  • precizēts MK noteikumu Nr.495 23.1punkts, kurš nosaka attiecīgās NĪN likmes piemērošanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpām, jo saskaņā ar likuma par NĪN grozījumiem komersantu īpašumā esošām dzīvojamām mājām vai to daļām (telpu grupām) dzīvojamām mājām noteiktā NĪN likme tiks piemērota tikai tad, ja tās būs izīrētas un īres līgums reģistrēts zemesgrāmatā. Savukārt komersantu tiesiskajā valdījumā esošām dzīvojamām mājām vai telpu grupām atbilstoši likuma par NĪN 3.panta 1.8 daļai jebkurā gadījumā tiks piemērota 1,5% nodokļa likme.

Tāpat veikti arī citi grozījumi un redakcionāli precizējumi.