Pagājušā gada nogalē veikti grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā (Likums), ieviešot vairākas būtiskas izmaiņas, galvenokārt transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa (TEN) piemērošanā, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID). Grozījumi stājās spēkā 01.01.2017.

TEN maksātāji

Likuma 3.pants ir izteikts jaunā redakcijā, paredzot, ka TEN maksātājs ir transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā norādītais turētājs vai, ja turētājs nav norādīts, – transportlīdzekļa īpašnieks (valdītājs), kam Latvijā ir reģistrēts vai tiek reģistrēts Likuma 2.pantā minētais ar nodokli apliekamais transportlīdzeklis vai kura īpašumā, turējumā vai valdījumā esošajam Likuma 2.pantā minētajam ar nodokli apliekamajam transportlīdzeklim Latvijā tiek izsniegtas tranzīta numura zīmes, vai persona, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā un kura dalībai ceļu satiksmē izmanto ārvalstī reģistrētu M1 un N1 kategorijas automobili.

M1 un N1 transportlīdzekļu kategorijas klasificētas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai:

  • N1 kategorijas transportlīdzekļi ir mehāniskie transportlīdzekļi, kas projektēti un būvēti galvenokārt kravu pārvadāšanai, kuru maksimālā masa nepārsniedz 3,5 tonnas;
  • M1 kategorijas transportlīdzekļi ir mehāniskie transportlīdzekļi, kas projektēti un būvēti galvenokārt cilvēku un viņu bagāžas pārvadāšanai, kuros papildus transportlīdzekļa vadītāja sēdvietai ir ne vairāk kā 8 sēdvietas un nav vietas stāvošu pasažieru pārvadāšanai. Sēdvietu skaits var būt ierobežots līdz 1 (t.i., transportlīdzekļa vadītāja) sēdvietai.

TEN aprēķināšana

Likumā noteikts TEN likmi piemērot atkarībā no automobiļa radītā oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzuma.

Paredzēts ieviest kārtību, ka TEN par vieglo automobili, kas ir aprīkots ar iekšdedzes dzinēju vai pēc savas konstrukcijas ir aprīkots ar iekšdedzes dzinēju un kā mehānisku dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātas elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas (piemēram, akumulators, kondensators, spararats vai ģenerators u.c.), maksā, piemērojot nodokļa likmi atkarībā no automobiļa radītā oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzuma uz 1 kilometru, tādējādi veicinot videi kaitīgu transportlīdzekļu lietošanas ierobežošanu, pārejot uz videi draudzīgākiem transportlīdzekļiem.

Lai transportlīdzekļu lietotājiem nodrošinātu laiku pārejai uz videi draudzīgākiem transportlīdzekļiem, paredzēts pārejas periods, un Likuma 4.panta 2.1daļā noteiktās TEN likmes un Likuma 4.panta 2.2 un 2.3daļā noteiktā TEN aprēķināšanas kārtība stāsies spēkā 01.01.2019.

TEN likmes

Ar 01.01.2017. palielinātas TEN likmes, ievērojot Centrālās statistikas pārvaldes aprēķinātā patēriņa cenu indeksa izmaiņas 2016.gadā salīdzinājumā ar 2011.gadu, rezultātu noapaļojot līdz veseliem eiro.

Ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekļu izmantošana Latvijā

Likums papildināts ar jaunu II1nodaļu "Ārvalstī reģistrētu transportlīdzekļu izmantošana Latvijā", kurā regulēta ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa TEN maksāšanas kārtība.

Likumā noteikts, ka personai, kas ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis, kā personai, kas ir saņēmusi Latvijā izdotu reģistrācijas apliecību, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai uzturēšanās atļauju, lai piedalītos ceļu satiksmē Latvijas teritorijā ar ārvalstīs pastāvīgi reģistrētu M1 un N1 kategorijas automobili, ir jāmaksā TEN atbilstoši automobiļa izmantošanas laika periodam:

  • par dienu – 10 EUR;
  • par mēnesi – 250 EUR;
  • par 6 mēnešiem – 600 EUR;
  • par gadu – 1000 EUR.

TEN maksā, izmantojot Ceļu satiksmes drošības direkcijas uzturēto elektronisko pakalpojumu sistēmu transportlīdzekļa un tā vadītāja identificēšanai.

TEN nemaksā par transportlīdzekli, kas ir vai tiek reģistrēts diplomātiskās, konsulārās vai starptautiskās organizācijas pārstāvniecības vai tādas personas īpašumā, turējumā vai valdījumā, kurai ir diplomātiskās vai konsulārās privilēģijas, un Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku amatpersonas (darbinieka) vai karavīra īpašumā, valdījumā vai turējumā esošo ārvalstī reģistrētu automobili, ja tas reģistrēts valstī, kurā šī persona pilda dienesta vai darba pienākumus.

Jauns atbrīvojums no TEN maksāšanas

Ar grozījumiem noteikts, ka atbrīvojums no TEN maksāšanas ir par 1 transportlīdzekli Sabiedroto spēku štāba loceklim vai viņa apgādājamam, ja šī persona nav Latvijas pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs.

Jauns TEN atvieglojums

Par transportlīdzekļiem, ar kuriem fiziskā vai juridiskā persona, kas iekļauta Lauku atbalsta dienesta maksājumu saņēmēju datubāzē, veic kravas pašpārvadājumus, TEN maksā 25% apmērā, ievērojot Likuma 7.panta 4.1daļā minētos nosacījumus.

Likums "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli" - zaudējis spēku

Lai īstenotu vieglo automobiļu un motociklu reģistrācijas nodokļa reformu, pieņemot grozījumus Likumā un Ceļu satiksmes likumā, Saeima atzinusi par spēku zaudējušu likumu "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli". Minētais likums spēku zaudēja ar 01.01.2017.

Atbrīvojumi no UVTN

Tāpat, nosakot atbrīvojumus no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa, veikti grozījumi Likuma 14.panta 1.daļas 4. un 6.punktā.