Darba devējam ir pienākums 3 darbdienu laikā reģistrēt Valsts ieņēmumu dienestā darba ņēmējus, kuriem ir piešķirts vai beidzies atvaļinājums sakarā ar ārpusģimenes aprūpē esoša bērna vecumā līdz 3 gadiem adopciju, iesniedzot ziņas par darba ņēmējiem un uzrādot ziņu kodu 91 vai 92.

Tas paredzēts grozījumos Ministru kabineta noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli", kas stājās spēkā 03.02.2017.

Ziņas par darba ņēmējiem jāiesniedz saskaņā ar minēto noteikumu 1.pielikumu