Ministru kabinetā apstiprināti grozījumi Iepakojuma likumā un Dabas resursu nodokļa likumā, kas veikti, lai Latvija varētu nodrošināt Eiropas Savienības (ES) izvirzīto mērķu izpildi saistībā ar iepakojuma apsaimniekošanu un atkritumu pārstrādi.

Jaunie mērķi paredz, ka būtiski jāattīsta un jāpaplašina dalītā atkritumu vākšanas sistēma, padarot to pieejamu iedzīvotājiem visā valsts teritorijā. Prioritārais mērķis ir novērst izlietotā iepakojuma rašanos un samazināt atkritumu apjomu, veicinot iepakojuma atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju. Ar šiem grozījumiem tiek noteiktas stingrākas prasības izlietotā iepakojuma apsaimniekotājiem un preču ražotājiem, tāpat arī ražotāju atbildības sistēmām tiks noteiktas stingrākas prasības gan attiecībā uz iepakojuma apsaimniekošanas mērķiem, gan arī uz sabiedrībai sniedzamo informāciju. Vienlaikus tiks uzlabota un pilnveidota izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas kontroles un uzraudzības sistēma. 

Iepakojuma likumā ir ietvertas prasības iepakojuma un izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas organizēšanai, lai nodrošinātu minēto mērķu sasniegšanu attiecībā uz dažādu iepakojuma materiālu savākšanu un pārstrādi laika posmā līdz 2030. gadam.

Lai mazinātu iepakojuma ietekmi uz vidi un stimulētu atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas piemērošanu, grozījumi Iepakojuma likumā​ paredz ieviest izmaiņas ražotāja paplašinātās atbildības sistēmās, ko attiecina uz iepakotājiem un piemēro visam iepakojumam. Tas mudinās samazināt izlietotā iepakojuma rašanos un uzlabos tā dalītu savākšanu un pārstrādi. 

Grozījumi Dabas resursu nodokļu likumā paredz ​noteikt precīzākas ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas vispārīgās minimālās prasības, kas būs vienotas visā ES, tajā skaitā uzdevumi un atbildība būs skaidri noteikta visām iesaistītajām pusēm, tajā skaitā iepakotājiem, apsaimniekotājiem, pašvaldībām, balstoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2018/851 par atkritumiem prasībām. Grozījumi precizēs ražotāja palašinātās atbildības sistēmas piemērošanu, precizēs valsts un pašvaldību institūciju kompetenci, izlietotā iepakojuma apsaimniekotājam un preces ražotājam izvirzītās prasības, kā arī noteiks prasības ārvalstu personai dalībai ražotāja paplašinātās atbildības sistēmā. Minimālās prasības ražotāja paplašinātās atbildības sistēmām ir vienotas visā ES un izriet no minētajām direktīvām.

Izstrādātie grozījumi nodrošinātu, ka Latvijas normatīvajos aktos līdz 5. jūlijam tiek pārņemtas Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2018/852 par iepakojumu un izlietoto iepakojumu un direktīvas 2018/851 prasības jaunajiem mērķiem attiecībā uz izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas mērķiem un par prasībām attiecībā uz ražotāju paplašinātās atbildības sistēmām. Jaunās prasības Latvijai ir jāpārņem līdz š.g. jūlijam, un tās praksē jāsāk piemērot no 2022. gada.