Lai atvieglotu ziņošanu par noziedzīgiem nodarījumiem, tapis jauns Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts "Noteikumi par ziņojuma veidlapu par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā".

29.jūnijā stājās spēkā grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, kas cita starpā nosaka – lai atvieglotu ziņošanu par šā likuma pārkāpumiem, Ministru kabinets apstiprina ziņojuma veidlapas paraugu un nosaka tajā norādāmo informāciju. 

Jāatgādina – lai novērstu gadījumus, kad personas, kuras ir ziņojušas par aizdomām par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanas jomā, tiktu pakļautas draudiem vai kaitnieciskām darbībām,  kā arī, lai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēma darbotos efektīvi, likums aizliedz sodīt personu vai citādi tieši vai netieši radīt tai nelabvēlīgas sekas sakarā ar to, ka šī persona ir ziņojusi par pārkāpumu uzraudzības un kontroles institūcijai. Nepieciešams novērst situācijas, kad draudi vai kaitējums varētu tikt vērsts pret personu, kura sniegusi ziņas par iespējamo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu, tādēļ šādām personām paredzēta aizsardzība, jo īpaši, attiecībā uz to tiesībām uz savu personas datu aizsardzību un to tiesībām uz efektīvu tiesisko aizsardzību un pārstāvību tiesā.

Noteikumu projekts vēl jāapstiprina valdībai.