Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka 01.01.2014. stāsies spēkā grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā (likums), kas paredz alkohola mazumtirgotājiem ievērot virkni jaunu prasību attiecībā alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību.

Plašāk prasības, kas stāsies spēkā 01.01.2014., ir aprakstītas turpinājumā VID Akcīzes pārvaldes sagatavotajā informatīvajā materiālā Informatīvais materiāls par 2013.gada 20.jūnija grozījumiem Alkoholisko dzērienu aprites likumā.

Saskaņā ar Saeimā 20.06.2013. pieņemtajiem grozījumiem likumā, no 01.01.2014. papildus likuma 6.panta 1. daļā jau noteiktajiem alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības ierobežojumiem vienlaikus būs jāievēro šādi nosacījumi:

  1. Alkoholiskie dzērieni, izņemot alu, kurā absolūtais spirta daudzums nepārsniedz 5,8 tilpumprocentus, izvietojami nodalītā tirdzniecības zāles pašapkalpošanās zonā vai alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība organizējama, individuāli apkalpojot katru pircēju (6.panta 1.1daļas 1. un 3.punkts).

Šīs tiesību normas mērķis ir mazināt vieglu pieejamību alkoholiskajiem dzērieniem nepilngadīgām personām un jauniešiem, kuru sākotnējais veikala apmeklējuma mērķis bija iegādāties citas preces. Likumdevējs nav noteicis konkrētus tirdzniecības zāles nodalīšanas kritērijus. Par nodalītu tirdzniecības zāles pašapkalpošanās zonu šīs tiesību normas izpratnē var uzskatīt jebkādā veidā nodalītu tirdzniecības zāles pašapkalpošanās zonu, kurā alkoholiskie dzērieni izvietoti vienuviet un norobežoti no pārējām tirdzniecības zālē izvietotajām precēm, tai skaitā arī, ja pircējs šo zonu var šķērsot. Tāpat grozījumi paredz, ka kopā ar alkoholiskajiem dzērieniem šajā zonā atļauts novietot arī tabakas izstrādājumus un to piederumus, kā arī tādas preces, kas saistītas ar alkoholiskajiem dzērieniem (piemēram, dzērienu taras atvēršanas ierīces, dzērienu lietošanai paredzēti trauki).

  1. Alkoholisko dzērienu, izņemot alu, kurā absolūtais spirta daudzums nepārsniedz 5,8 tilpumprocentus, tirdzniecības zāles pašapkalpošanās zonā un pircēju individuālās apkalpošanas vietā nodrošināma nepārtraukta videonovērošana, videoieraksta veikšana reālā laika režīmā un tā saglabāšana vismaz septiņas dienas pēc ierakstīšanas (6.panta 1.1daļas 2.punkts).

Ievērojot tiesību normas jēgu un mērķi, nepārtrauktas videonovērošanas veikšana attiecas tikai uz tādām alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vietām, kur alkoholiskie dzērieni tiek realizēti promnešanai (piemēram, veikaliem un veikaliem-kafejnīcām), bet neattiecas uz tām alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vietām, kur alkoholiskie dzērieni tiek realizēti tikai patērēšanai uz vietas (piemēram, kafejnīcām, restorāniem u.tml.). Videonovērošanas iekārtām ir jābūt tādai kvalitātei (izšķirtspējai), lai kontrolējošās iestādes, pārbaudot videoierakstus, varētu konstatēt noteikto prasību ievērošanu attiecībā uz alkoholisko dzērienu realizācijas aizliegumu nepilngadīgām personām. Videonovērošanas iekārtām ir jābūt vērstām gan uz tām vietām, kur notiek pircēju individuālā apkalpošana, gan uz nodalīto tirdzniecības zāles pašapkalpošanās zonu.

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu videonovērošana ir personas datu apstrāde, tādēļ uzņēmumiem šāda personas datu apstrāde ir jāreģistrē Datu valsts inspekcijā. Detalizētu informāciju (t.sk. rekomendāciju par videonovērošanas veikšanu, kā arī reģistrācijas iesnieguma veidlapu un vadlīnijas šī iesnieguma aizpildīšanai) lūdzam skatīt Datu valsts inspekcijas interneta mājas lapā - http://www.dvi.gov.lv/izmainas/.

  1. Aizliegts piedāvāt alkoholiskos dzērienus degustācijai ārpus nodalītās tirdzniecības zāles pašapkalpošanās zonas, kurā tiek izvietoti tikai alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi un to piederumi, kā arī tādas preces, kas saistītas ar alkoholiskajiem dzērieniem (6.panta 3.1daļa; spēkā no 19.07.2013.).

Ievērojot tiesību normas jēgu un mērķi, šis aizliegums alkoholisko dzērienu degustāciju veikt ārpus nodalītās tirdzniecības zāles pašapkalpošanās zonas attiecas tikai uz tādām alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vietām, kurās atbilstoši likuma 6.panta 1.1daļas nosacījumiem ir izveidota nodalīta tirdzniecības zāles pašapkalpošanās zona vai arī ir nepieciešams šādu zonu izveidot.