No 2021. gada 1. jūlija tiek ieviestas minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI), to paredz grozījumi  likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Minimālais VSAOI objekts ceturksnī ir trīs Ministru kabineta (MK) noteiktās minimālās mēneša darba algas – 1500 eiro.

Ja alga ir mazāka par MK noteikto minimālo algu 500 eiro mēnesī vai 1500 eiro ceturksnī, darba devējam (t.sk. pašnodarbinātajam un mikrouzņēmuma nodokļa maksātājam (MUN)) par darba ņēmējiem jāmaksā minimālās VSAOI, skaidro Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Personai, kura ir nodarbināta pie vairākiem darba devējiem vai vienlaikus ir darba ņēmēja un pašnodarbinātā, ienākumus summē, lai noteiktu, vai tie ir minimālajā apmērā.

Minimālās VSAOI neveic par:

 • notiesāto, kas tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā;
 • personu, kura ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai ir piešķirta valsts vecuma pensija (t.sk. priekšlaicīgi);
 • personu ar 1. un 2. grupas invaliditāti;
 • personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēts bērns, kas nav sasniedzis triju gadu vecumu;
 • personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēti trīs vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par septiņiem gadiem, kamēr bērns turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu;
 • personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēts nepilngadīgs bērns, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzīts par personu ar invaliditāti;
 • personu līdz 24 gadu vecumam, kura mācās vispārējās, profesionālās, augstākās (pilna laika studijās) vai speciālās izglītības iestādē, izņemot laiku, kad attiecīgā persona ir pārtraukusi mācības vai studijas;
 • personu, kuru nodarbina darba devējs, kas reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā;
 • personu, kura ir pakļauta sociālās atstumtības riskam un kuru nodarbina darba devējs, kam piešķirts sociālā uzņēmuma statuss;
 • personu, kura sniedz valsts finansētu pavadoņa (bērnam līdz 18 gadu vecumam) vai asistenta pakalpojumu vai pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam, vai Eiropas Savienības politiku instrumentu projekta ietvaros finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam;
 • laiku, kurā pašnodarbinātajam ir pārtraukta saimnieciskā darbība;
 • sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju, iekšzemes darba ņēmēju pie darba devēja ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmēju pie darba devēja ārvalstnieka.

Minimālās VSAOI, kas papildus jāveic darba devējam un pašnodarbinātajam, aprēķina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) triju mēnešu laikā pēc ceturkšņa beigām un līdz trešā mēneša 20. datumam paziņo par šīm iemaksām VID.

VSAA triju mēnešu laikā pēc kalendāra gada beigām veic minimālo VSAOI pārrēķinu, ņemot vērā minimālo VSAOI objektu gadam, un informē VID par darba devēja un pašnodarbinātā pārmaksātajām minimālajām VSAOI.

VID vienas darbdienas laikā informē darba devēju un pašnodarbināto elektroniskās deklarēšanas sistēmā par aprēķinātajām minimālajām VSAOI.

Darba devējam ir pienākums līdz trešā mēneša 23. datumam no paziņojuma saņemšanas dienas veikt minimālās VSAOI par darba ņēmējiem.

Pašnodarbinātajam ir tiesības līdz trešā mēneša 23. datumam no paziņojuma saņemšanas dienas veikt minimālo VSAOI avansa maksājumu.

Ja pašnodarbinātais (arī autoratlīdzības saņēmējs un (MUN)), kurš nav vienlaikus darba ņēmējs, prognozē, ka viņa ienākums no saimnieciskās darbības nesasniegs 1500 eiro ceturksnī, viņš iesniedz VID apliecinājumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem līdz:

 • 2021. gada 15. jūlijam par 2021. gada trešo ceturksni;
 • 2021. gada 15. oktobrim par 2021. gada ceturto ceturksni.

VID apliecinājumu nodos VSAA, un tā, ņemot vērā pašnodarbinātā prognozes, VSAOI par konkrēto ceturksni neaprēķinās.

Pašnodarbinātais, kurš ieguvis radošās personas statusu atbilstoši Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likuma 12. pantam un kura VSAOI objekts gadā ir mazāks par 6000 eiro, minimālo VSAOI veikšanai ir tiesīgs lūgt finanšu atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda Radošo personu atbalsta pasākumu programmā. Valsts kultūrkapitāla fonds minimālās VSAOI par pašnodarbināto veic valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā.