Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” (Likums) sagatavoti grozījumi ar mērķi nodrošināt taisnīgu un samērīgu nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) apmēru, paredzot speciālo vērtību piemērot arī tām lauku zemes vienībām, kuras nepārsniedz 3 hektārus, un pagarināt speciālās vērtības piemērošanu lauku zemēm līdz 2027. gadam.

Saskaņā ar Likuma  3. panta 12. daļu zemes vienībām (to daļām), kuras atrodas administratīvajās teritorijās ārpus pilsētām un kuru platība pārsniedz 3 hektārus, un vismaz viens no noteiktajiem lietošanas mērķiem ir no lietošanas mērķu grupas "Lauksaimniecības zeme", "Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu" vai "Ūdens objektu zeme", NĪN līdz 2025. taksācijas gadam aprēķina no speciālās vērtības, ko nosaka īpaši nodokļa aprēķinam. Minētā panta 13. daļā noteikts, ka speciālā vērtība tiek noteikta, pamatojoties uz lauku zemes kadastrālo vērtību, ikgadēji taksācijas gada lauku zemes speciālās vērtības pieaugums gadā var sasniegt 10% no iepriekšējam taksācijas gadam noteiktās lauku zemes speciālās vērtības. Savukārt minētā panta 14. daļā noteikts, ka speciālo vērtību pēc stāvokļa taksācijas gada 1. janvārī nosaka, salīdzinot pirmstaksācijas gada speciālo vērtību ar kadastrālo vērtību, kas noteikta taksācijas gada 1. janvārī.

Speciālā vērtība tika ieviesta 2016. gadā ar mērķi nodrošināt samērīgu NĪN pieaugumu. Tas bija nepieciešams tādēļ, ka ar 2016. gadu tika ieviestas jaunas kadastrālo vērtību bāzes, kas izstrādātas atbilstoši nekustamā īpašuma tirgus situācijai 2012.–2013. gadā, teikts likuma grozījumu anotācijā.

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā noteikts, ka kadastrālo vērtību bāzi 2022.–2025. gadam izstrādā atbilstoši situācijai nekustamā īpašuma tirgū, kāda tā bija 2019. gada 1. jūlijā. Sakarā ar to, ka pēdējos gados ir būtiski pieaugušas lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgus darījumu vērtības, ir paredzams, ka būtiski palielināsies arī jaunās kadastrālo vērtību bāzes, kā rezultātā sākot ar 2022. gadu vēl būtiskāk pieaugs NĪN maksājumi. Saskaņā ar tīmekļa vietnē kadastrs.lv publiski pieejamo informāciju, paredzams, ka lauku zemēm kadastrālās vērtības pieaugums būs no 200 līdz 400%, norādīts anotācijā.

Ņemot vērā, ka līdz 2025. gadam lauku zemes vienībām, kuru platība pārsniedz 3 hektāriem piemēro 10% speciālās vērtības pieauguma ierobežojumu, bet lauku zemes vienībām, kuru platība ir līdz 3 hektāriem, nepiemēro speciālās vērtības pieauguma ierobežojumu, ir paredzams, ka visnepasargātākie būs tie lauku zemju īpašnieki, kuru lauku zemes vienības nepārsniedz 3 hektārus. Tāpēc, lai pasargātu arī šos lauku zemes īpašniekus no nesamērīgi augsta NĪN sloga, grozījumos paredzēts, ka arī lauku zemes vienībām līdz 3 hektāriem, NĪN aprēķinam izmanto speciālo vērtību.

Šobrīd Likums nosaka, ka NĪN aprēķina no speciālās vērtības līdz 2025. taksācijas gadam, taču kopējās lauksaimniecības politikas plānošanas periods sākas ar 2021. gadu un būs līdz 2027. gadam, tāpēc plānots attiecīgi pagarināt speciālās vērtības piemērošanu lauku zemēm līdz 2027. gadam.

Grozījumi šī gada 13. augustā izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē.