Latvijas Bankas padome, turpinot Latvijas finanšu sistēmas noturības stiprināšanu, ir pieņēmusi noteikumus Nr.252 "Kritisko finanšu pakalpojumu pārvaldības noteikumus", kas izdoti, pamatojoties uz Nacionālās drošības likumā ietverto deleģējumu un ir spēkā no 2023.gada 1.novembra, atsevišķiem pasākumiem nosakot ilgāku pārejas periodu.

Pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas integrācijas būtiski pieauga Latvijas Bankas (LB) loma kritisko finanšu pakalpojumu pieejamības nodrošināšanas koordinēšanā, apvienojot kompetenci, kas katrai institūcijai šajā jautājumā bija līdz 2022.gada beigām.

Kritisko finanšu pakalpojumu pārvaldības regulējums aktualizēts, lai veicinātu finanšu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem valsts apdraudējuma gadījumā. Papildus tam konstatēta nepieciešamība pilnveidot LB noteikumu līmenī regulējamās kritisko finanšu pakalpojumu nodrošināšanas prasības un kārtību, citstarp ņemot vērā aktuālās norises:

  • ģeopolitiskās pārmaiņas līdz ar Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu, kā arī secinājumus, kas izdarīti, veicot Ukrainas situācijas analīzi;
  • aktuālos scenārijus valsts apdraudējuma gadījumā, kas tika saskaņoti ar pakalpojumu sniedzējiem un kompetentajām valsts iestādēm;
  • uzkrāto pieredzi kritisko finanšu pakalpojumu sniegšanas jomā, t. sk. gatavojot darbības nepārtrauktības risinājumus un veicot to testēšanu.

Noteikumi nosaka:

  • kritērijus to Latvijā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēto kredītiestāžu noteikšanai, kuras izstrādā darbības nepārtrauktības plānu kritisko finanšu pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai un nodrošina kritisko finanšu pakalpojumu pieejamību valsts apdraudējuma gadījumā;
  • kritisko finanšu pakalpojumu apjomu valsts apdraudējuma gadījumā;
  • kredītiestāžu darbības nepārtrauktības plānu izstrādes prasības;
  • kārtību, kādā tiek koordinēta kritisko finanšu pakalpojumu sniegšana valsts apdraudējuma gadījumā.