Lai precizētu reliģisko organizāciju gada pārskatu struktūru, apjomu un saturu, kā arī kārtību, kādā reliģiskās organizācijas kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta struktūrā, pieņemti un 1.jūlijā spēkā stājušies Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.380 "Noteikumi par reliģisko organizāciju un to iestāžu gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā", informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Stājoties spēkā MK noteikumiem Nr.380, spēku zaudē MK noteikumi Nr.928 "Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem"

MK noteikumos Nr.380 paredzēta:

  • kārtība, kādā reliģiskās organizācijas kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā;
  • reliģisko organizāciju gada pārskatu struktūra, apjoms un saturs;
  • pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība.

Iespēja izvēlēties vienkāršā ieraksta sistēmu

Lai gan saglabāts MK noteikumos Nr.928 noteiktais princips, ka vispārējā gadījumā reliģiskā organizācija grāmatvedību kārto divkāršā ieraksta sistēmā, tomēr, izpildoties attiecīgiem apgrozījuma (ieņēmumu) kritērijiem, reliģiskajai organizācijai ir tiesības izvēlēties grāmatvedību kārtot vienkāršā ieraksta sistēmā.