Š.g. 17.jūlijā spēkā stājās grozījumi MK noteikumos Nr.188 Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, kas nosaka mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājiem ieviest jaunu saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāla formu.

Turpmāk persona, kas ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātāja, ierakstiem izmanto IIN maksātāja saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālu (noteikumu 1.pielikums), bet persona, kura ir MUN maksātāja, ierakstiem izmanto MUN maksātāju žurnālu (noteikumu 2.pielikums)

Līdz ar to noteikumi ir papildināti ar jaunu nodaļa - II1. Īpaši noteikumi mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaitei, kurā skaidrotas atšķirīgās prasības žurnāla aizpildīšanas kārtībā.

MUN maksātājs jaunieviestās žurnāla ailes aizpilda šādā kārtībā:

14.ailē Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi norāda ieņēmumus no pārējās saimnieciskās darbības (izņemot lauksaimniecisko ražošanu, iekšējo ūdeņu zivsaimniecību un lauku tūrismu):

  • ieņēmumus no preču ražošanas, darbu izpildes, tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas;
  • ieņēmumus no īpašuma un telpu iznomāšanas vai izīrēšanas;
  • summas, kas saņemtas soda naudas veidā;
  • summas, kas saņemtas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai;
  • pamatlīdzekļu atsavināšanas ieņēmumus;
  • citus ieņēmumus, kas attiecināmi uz apgrozījumu.

15.ailē Apgrozījums (13. - 14.aile) norāda saimnieciskās darbības ieņēmumu kopsummu, no kuras aprēķina MUN (13.aile + 14.aile).

16.ailē Ieņēmumi, kas nav attiecināmi uz apgrozījumu norāda saņemto aizņēmumu summas, personiskos ieguldījumus un citus personas ieņēmumus, kas nav attiecināmi uz apgrozījumu. Ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliekamā persona šajā ailē norāda aprēķinātās, kā arī no valsts budžeta atmaksātās PVN summas.

17.ailē Kopā (15. - 16.aile) norāda ieņēmumu kopsummu (15.aile + 16.aile).

18.ailē Darba alga un tai pielīdzināmie izdevumi norāda:

  • par darbinieku - izmaksāto darba algu un ar darba algu tieši nesaistītos maksājumus vai labumus, ko darbinieks tieši vai netieši gūst naudā vai citās lietās no darba devēja par darbu mikrouzņēmumā, ja Mikrouzņēmumu nodokļa likumā nav noteikts citādi;
  • par mikrouzņēmuma īpašnieku - ienākumu (personīgajam patēriņam no mikrouzņēmuma izņemtos līdzekļus un naudā, pakalpojumu vai citā veidā gūtos ienākumus no mikrouzņēmuma).

19.ailē Samaksātais mikrouzņēmumu nodoklis norāda samaksātās MUN summas.

20.ailē Citi izdevumi, kas saistīti ar saimniecisko darbību norāda citus izdevumus, kas saistīti ar saimnieciskās darbības ieņēmumu gūšanu (piemēram, samaksātās summas piegādātājiem saistībā ar krājumu iegādi vai pakalpojumu sniedzējiem par saņemtajiem pakalpojumiem). Šajā ailē norāda arī:

  • izdevumus, kas saistīti ar saimnieciskajā darbībā izmantoto nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegādi (izdevumi, kurus ietver pirkta pamatlīdzekļa vai nemateriālā ieguldījuma sākotnējā vērtībā) un saimnieciskajā darbībā izmantoto pamatlīdzekļu izveidošanu (izdevumi, kurus ietver personas pašas izveidota pamatlīdzekļa sākotnējā vērtībā);
  • avansa maksājumus, kas neattiecas uz pārskata (taksācijas) gada ieņēmumiem.

21.ailē Ar ieņēmumu gūšanu nesaistītie izdevumi norāda izdevumus, kas nav saistīti ar saimnieciskās darbības ieņēmumu (apgrozījumu) gūšanu (piemēram, atdotās aizņēmumu summas, samaksātās soda un kavējumu naudas) un kas nav pielīdzināmi mikrouzņēmuma darbinieka ienākumam no mikrouzņēmuma saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likumu. Ar PVN apliekamā persona šajā ailē norāda PVN priekšnodokļa summas un valsts budžetā samaksātās PVN summas.

22.ailē Kopā (18. - 21.aile) norāda izdevumu kopsummu (18.aile + 19.aile + 20.aile + 21.aile).

MUN maksātājs nepiemēro šo noteikumu 21.punktu, kas nosaka saimnieciskajā darbībā izmantojamo pamatlīdzekļu (ja tādi ir) un nemateriālo ieguldījumu (ja tādi ir) uzskaites un to nolietojuma aprēķināšanas un veidlapu aizpildīšanas kārtību. Taču, ja nodokļu maksātājs maina izvēlēto MUN maksātāja statusu un kļūst par personu, kas ir IIN maksātāja, tas uzskaita datus par tā saimnieciskajā darbībā izmantojamiem pamatlīdzekļiem un nemateriālajiem ieguldījumiem un aprēķina nolietojumu šo noteikumu 21.punktā minētajā kārtībā, lai varētu noteikt attiecīgi pamatlīdzekļa vai nemateriālā ieguldījuma atlikušo vērtību.

MUN maksātāju saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls excel formātā ir pieejams iVeidlapu sadaļā Pašnodarbinātais / Grāmatvedība.