Piektdien, 5.decembrī, valdība izskatīja un atbalstīja grozījumus likumā Par nodokļiem un nodevām (likums par NN). Izmaiņas nosaka negodprātīgu nodokļu maksātāju valdes locekļa atbildību par nodokļu parādiem, kā arī citas būtiskas izmaiņas, paaugstinot nodokļu iekasēšanas un administrēšanas efektivitāti, informē Finanšu ministrija.

Grozījumi paaugstinās juridisko personu esošo vai bijušo valdes locekļu atbildības līmeni attiecībā uz juridiskās personas nodokļu un citu obligāto maksājumu samaksu valsts vai pašvaldību budžetā un citu tai normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi.

Ieviešot šīs izmaiņas, tiks radīts mehānisms, kādā veidā Valsts ieņēmumu dienests (VID) būs tiesīgs pieprasīt valdes loceklim segt juridiskās personas nokavēto nodokļu maksājumu saistības.

Valdes loceklim noteiktos gadījumos tiek noteikta personiskā atbildība par juridiskās personas nokavētajiem nodokļu maksājumiem.

VID varēs izvērtēt valdes locekļa pienākumu atlīdzināt juridiskās personas nokavētos nodokļu maksājumus tikai gadījumā, ja juridiskai personai nebūs pasludināts maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process.

Lai uzsāktu procesu par juridiskās personas nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanu no valdes locekļa, VID būs pienākums konstatēt, ka ir izpildīti visi tālāk minētie kritēriji:

  1. nokavēto nodokļu maksājumu summa pārsniedz 50 Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu;
  2. lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir paziņots juridiskai personai;
  3. ir konstatēts, ka pēc nodokļu parāda izveidošanās juridiskā persona ir atsavinājusi aktīvus tādai personai, kura attiecībā pret valdes locekli atbilst ieinteresētās personas jēdzienam Maksātnespējas likumā izpratnē;
  4. ir sastādīts akts par piedziņas neiespējamību;
  5. juridiskā persona nav izpildījusi Maksātnespējas likumā noteikto pienākumu iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu.

Trīs mēnešu laikā no akta par piedziņas neiespējamību sastādīšanas dienas VID brīdinās juridisko personu un valdes locekli par procesa uzsākšanu. 

Valdes loceklim likumā noteiktajā termiņā būs iespēja iesniegt pierādījumus tam, ka tas ir rīkojies kā krietns un rūpīgs saimniecisks attiecībā uz nodokļu parāda nomaksu, kā arī iespēja sniegt pierādījumus, ka pastāv objektīvi iemesli maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšanai. Likumprojektā detalizēti uzskaitīts, kāda informācija ir jāsniedz valdes loceklim nodokļu administrācijai.

Izmaiņas uzlabos nodokļu administrēšanu kopumā, kā arī veicinās komercdarbības vides sakārtošanu, izslēdzot no tās parādniekus, negodprātīgus nodokļu maksātājus, kuri faktiski neveic komercdarbību un ar savu darbību vai bezdarbību maldina citus tirgus dalībniekus.

Grozījumi paredz, ka gadījumā, kad juridiskai personai būs vairāki valdes locekļi, tiem būs pienākums atlīdzināt juridiskās personas nokavētos nodokļu maksājumus solidāri, tādējādi VID būs tiesīgs prasīt nokavētos nodokļu maksājumus atlīdzināt gan visām atbildīgajām amatpersonām kopā, gan no katras atsevišķi gan pilnā apmērā, gan daļēji. 

Nokavēto nodokļu maksājumu saistību pāreja no juridiskās personas uz lēmuma adresātu (valdes locekli) pāriet brīdī, kad lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanu kļuvis neapstrīdams vai tas ir nepārsūdzams. 

Gadījumā, ja persona, attiecībā uz kuru ir pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanu, neveiks lēmumā norādīto nokavēto nodokļu maksājumu samaksu viena mēneša laikā no lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanu saņemšanas dienas, VID ir noteikts pienākums tos piedzīt saskaņā ar likumu par NN.

Tāpat grozījumos noteikta jauna informatīvā deklarācija, nosakot pienākumu nodokļu maksātājiem, kas sniedz līzinga un kreditēšanas pakalpojumus, vienu reizi gadā līdz sekojošā gada 1.februārim Ministru kabineta noteiktā kārtībā sniegt ziņas par fiziskās personas – Latvijas Republikas rezidenta veiktajiem līzinga, kredīta un ar to saistīto procentu maksājumiem, kuru summa mēnesī pārsniedz 360 eiro vai šādu iemaksu kopsumma kalendārā gada laikā pārsniedz 4320 eiro. Deklarācijā iekļauj personu kodu sarakstu (nenorādot maksājumu summas) par tām personām, kuru veiktie līzinga un/vai kredīta un ar to saistīto procentu maksājumi pārsniedz 360 eiro mēnesī vai šādu iemaksu kopsumma kalendārā gada laikā pārsniedz 4320 eiro.

VID uzturēs jaunu publisku reģistru, kurā vienreiz gadā publicēs informāciju par nodokļu maksātāju (juridisku personu) iepriekšējā taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu (nodevu) apmēra kopsummu un vidējo nodarbināto personu skaitu.

Likums papildināts ar aizliegumu nodokļu maksātājam, kuram atbilstoši šajā pantā noteiktajam ir nosūtīts inkasācijas uzdevums, no inkasācijas uzdevuma nosūtīšanas dienas ir pagājušas 30 dienas un tas nav izpildīts, veikt skaidrā naudā darījumus.