17.02.2014. spēkā stājas grozījumi Komerclikumā, ieviešot jaunu 161.1 pantu, saskaņā ar kuru dividendes var noteikt un aprēķināt arī no peļņas, kas gūta periodā pēc iepriekšējā pārskata gada beigām, – tā sauktās ārkārtas dividendes.

Lai izmaksātu ārkārtas dividendes, sabiedrības statūtos paredz nosacījumu vai termiņu, kuram iestājoties, nosakāms termiņš, kādā valde sasauc dalībnieku sapulci, lai pieņemtu lēmumu par ārkārtas dividenžu noteikšanu.

Valde sagatavo un iesniedz dalībnieku sapulcei sabiedrības saimnieciskās darbības pārskatu par periodu, par kuru tiek noteiktas ārkārtas dividendes, un priekšlikumu par ārkārtas dividendēs izmaksājamo peļņas daļu. Sabiedrības saimnieciskās darbības pārskats sagatavojams saskaņā ar likuma prasībām par gada pārskata sastādīšanu. Valde nesasauc dalībnieku sapulci, ja saskaņā ar saimnieciskās darbības pārskatu, kas sagatavots par ārkārtas dividenžu izmaksas periodu, sabiedrībai nav peļņas.

Sabiedrība varēs izmaksāt ārkārtas dividendēs ne vairāk kā 85 % no peļņas, kas gūta periodā, par kuru ārkārtas dividendes noteiktas.

Dalībnieku sapulce lēmumu par ārkārtas dividenžu noteikšanu varēs pieņem:

  • ne agrāk kā 3 mēnešus pēc tam, kad pieņemts iepriekšējais dalībnieku sapulces lēmums par dividenžu noteikšanu;
  • ne vēlāk kā 3 mēnešus pēc tā pārskata perioda beigām, par kuru sagatavots sabiedrības saimnieciskās darbības pārskats.

Dalībnieku sapulcē valde apliecina, ka:

  • sabiedrības finansiālais stāvoklis līdz dalībnieku sapulces dienai nav būtiski pasliktinājies;
  • ārkārtas dividenžu izmaksa nerada risku sabiedrības saistību izpildei atlikušajos pārskata gada mēnešos.

Ārkārtas dividendes varēs noteikt un izmaksāt, ja dalībnieku sapulces lēmuma pieņemšanas dienā:

  • sabiedrībai nav nodokļu parādu;
  • sabiedrībai nav atliktu vai termiņos sadalītu nodokļu maksājumu un sabiedrības veicamie nodokļu avansa maksājumi nav samazināti.

Jaunais pants stājas spēkā š.g. 1.jūlijā.

Tāpat Komerclikuma grozījumos noteikts, ka Ministru kabinetam līdz 01.03.2014. ir jāsagatavo un jāiesniedz Saeimai nepieciešamie grozījumi nodokļus un grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos saistībā ar ārkārtas dividenžu noteikšanas, aprēķināšanas un izmaksāšanas kārtību.