01.01.2017. stājās spēkā grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (likums par VSA), nosakot maksāt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) avansu 130 EUR apmērā kalendāra mēnesī par katru vieglo taksometru, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Minētais VSAOI avanss jāmaksā Autopārvadājumu likuma 35.pantā minētajam pārvadātājam par katru vieglo taksometru, ar kuru tiek veikti pārvadājumi, īpaši šim mērķim paredzētajā kontā.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.468 "Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem" 10.punktam pašvaldība, kas izsniegusi speciālo atļauju (licenci) un pieņēmusi lēmumu par licences kartītes izsniegšanu taksometram, izsniedz licences kartīti tikai tad, ja par taksometru ir veikts VSAOI avansa maksājums.

VID nodokļu uzskaites sistēmā automātiski samazina pārvadātāja ikmēneša VSAOI, kas aprēķinātas darba devēja ziņojumā, par samaksāto avansu, tiklīdz ziņojums ir reģistrēts sistēmā. Samaksātais VSAOI avanss tiek ieskaitīts nodokļu maksātāja (darba devēja) veicamo VSAOI kopsummā par visiem konkrētā pārvadātāja darba ņēmējiem, tostarp arī darba ņēmējiem, kas nevada transportlīdzekli pasažieru komercpārvadājumos ar vieglo taksometru.

Darba devēja – pārvadātāja pārmaksātās VSAOI VID nenovirza citu nodokļu parādu segšanai un neatmaksā situācijās, kad pārvadātāja darba devēja ziņojumos aprēķinātās VSAOI ir mazākas par samaksāto avansa maksājumu.

Darba ņēmējs ir persona, kas vada transportlīdzekli pasažieru komercpārvadājumos ar vieglo taksometru. Tas nozīmē, ka arī individuālais komersants, kas ir Autopārvadājumu likuma 35.pantā minētais pārvadātājs un pats vada transportlīdzekli pasažieru komercpārvadājumos ar vieglo taksometru, turpmāk likuma par VSA izpratnē ir darba ņēmējs un obligātās iemaksas par sevi veic darba ņēmējam noteiktajā kārtībā un deklarē tās darba devēja ziņojumā.

VSAOI avansu jāieskaita kontā LV25TREL813005611100B. Veicot maksājumu, nodokļu maksātājam jānorāda:

  • nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;
  • nodokļu maksātāja pilns nosaukums;
  • saņēmēja nosaukums – Valsts ieņēmumu dienests;
  • saņēmēja reģistrācijas numurs – 90000069281;
  • saņēmēja budžeta konta kods – TRELLV22.