Atbilstoši nodokļu reformas ietvaros veiktajām izmaiņām no 01.01.2018. paredzēta konceptuāli jauna uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksāšanas kārtība. Turpmāk UIN likme būs 20%, un tā būs jāmaksā tikai no peļņas daļas, kas tiks sadalīta vai izmaksāta dividendēs, vai arī izlietota mērķiem, kas nav tieši saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību, savukārt reinvestētajai peļņai UIN vairs netiks piemērots.

Tāpat turpmāk vairs nebūs jāveic arī UIN avansa maksājumi. Tie būs jāveic tikai pārejas posmā par periodu no 01.01.2018. līdz 30.06.2018.

Nodokļa likme

No 01.01.2018. UIN likme būs 20%. Reinvestētajai peļņai tiks piemērota 0% likme. Nosakot ar UIN apliekamo bāzi, ar nodokli apliekamo objektu vērtību dala ar koeficientu 0,8.

Nodokļa samaksas un deklarācijas iesniegšanas kārtība

No 2018.gada UIN piemērošana ir pārcelta no peļņas gūšanas brīža uz peļņas sadales brīdi. Tas nozīmē, ka 2018.gadā UIN maksājums tiek atlikts līdz brīdim, kad uzņēmuma peļņa tiek sadalīta vai citā veidā novirzīta izdevumiem, kas nenodrošina nodokļa maksātāja turpmāku attīstību. Ar UIN apliekamo bāzi veido sadalītā peļņa un nosacīti sadalītā peļņa.

Nākamgad mainīsies arī taksācijas periods – turpmāk tas būs kalendārais mēnesis, bet atsevišķiem nodokļu maksātājiem – ceturksnis. Tas nozīmē, ka par periodu no 2018.gada janvāra līdz jūnijam nodokļu maksātājam jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā 1 UIN deklarācija un nodokļa maksājums jāveic līdz 20.07.2018. Savukārt pārējos 2018.gada mēnešos UIN deklarācija jāiesniedz katru mēnesi (ja uzņēmumam veidojas ar nodokli apliekams objekts konkrētajā mēnesī) un nodoklis jāsamaksā līdz nākamā mēneša 20.datumam. Ja nodokļa maksātājam neveidojas ar nodokli apliekams objekts konkrētajā mēnesī, tam ir tiesības deklarāciju neiesniegt (izņemot deklarāciju par pārskata gada pēdējo mēnesi).

Nodokļa piemērošana dividendēm

Ja no uzņēmuma peļņas, kas gūta no 01.01.2018., tiks aprēķinātas dividendes, uzņēmumam būs jāsamaksā UIN 20% apmērā. Savukārt fiziskajai personai – dividenžu saņēmējam no šīm dividendēm nebūs jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

UIN atvieglojumi par uzņēmuma veiktajiem ziedojumiem

Turpmāk uzņēmums par pārskata gada laikā veiktajiem ziedojumiem varēs piemērot UIN atvieglojumu vienā no 3 veidiem:

  • uzņēmums var neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, taču ne vairāk kā 5% apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;
  • uzņēmums var neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, taču ne vairāk kā 2% no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi;
  • uzņēmums var samazināt nodokļa summu, kura aprēķināta par dividendēm. Šajā gadījumā atvieglojuma summa ir 75% no ziedotās summas (bet ne vairāk kā 20% no nodokļa summas, kas aprēķināta par dividendēm). Uzņēmums varēs piemērot atvieglojumu ziedotājiem, ja tas pārskata gada laikā ziedos sabiedriskā labuma organizācijām, budžeta iestādēm vai valsts kapitālsabiedrībām, kuras veic Kultūras ministrijas deleģētās funkcijas.