Š.g. 9.aprīlī spēkā stājas MK noteikumi Nr.95 Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām. MK noteikumi izstrādāti saskaņā ar likuma Par nodokļiem un nodevām 28.1panta 4.daļu un nosaka stingrākas kases aparātu tehniskās prasības.

Kā norādīts noteikumu projekta anotācijā, Valsts ieņēmumu dienesta veiktajās tematiskajās pārbaudēs uzņēmumiem, kuri ieņēmumu reģistrēšanai izmanto kases aparātus, kases sistēmas, specializēto ierīci vai iekārtu (turpmāk EKA), pārkāpumi tiek konstatēti aizvien biežāk. EKA tiek reģistrēti saimnieciskās darbības rezultātā gūtie ieņēmumi, kas ir bāze pievienotās vērtības nodokļa un uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanai. Līdz ar to EKA neizmantošana, darījumu nereģistrēšana EKA, iejaukšanās EKA programmatūrā vai konstrukcijā tiek veikta ar mērķi samazināt budžetā maksājamo nodokļu summu. Iespējas manipulēt ar EKA programmatūru, veicot korekcijas tās datos, esot viegli pieejamas, pateicoties tieši EKA zemajām tehniskajām prasībām, kas nebija mainītas kopš 2003.gada.

Tāpēc noteikumos ir noteiktas stingrākas tehniskās prasības hibrīda kases aparātiem un kases sistēmām, kas turpmāk nodrošinās iespējas realizēto preču daudzumu elektroniski salīdzināt ar noliktavā reģistrētajām precēm, konstatēt iejaukšanos kases sistēmā, atjaunot datus, nodrošināties no iespējamiem datu zudumiem, automatizēt kontroles pasākumus u.tml.

Ar MK noteikumu Nr.95 spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē MK noteikumi Nr.133 Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām.

Tāpat Ministru kabinets ir pieņēmis arī jaunos MK noteikumus Nr.96 Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība, kas stāsies spēkā 01.07.2015. un aizstās MK noteikumus Nr.282 Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība. Noteikumi ir izstrādāti, lai nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanu saskaņotu ar jaunajiem MK noteikumiem Nr.95.

Noteikumu anotācijā teikts, ka kases aparātus atbilstoši pašreizējām prasībām varēs turpināt lietot nodokļu maksātāji, ja veikto preču piegāžu un/vai sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nepārsniedz 200 000 EUR. Ja veikto preču piegāžu un/vai sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā pārsniedz 200 000 EUR, tad 3 mēnešu laikā būs jāuzsāk lietot hibrīda kases aparātu vai kases sistēmu. Savukārt, ja veikto preču piegāžu un/vai sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā pārsniedz 1 500 000 EUR, tad 3 mēnešu laikā būs jāuzsāk lietot kases sistēmu.