Valsts sekretāru sanāksmē 18.jūlijā izsludināti grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” (noteikumi Nr.969), kuru mērķis ir paaugstināt komandējumu pa Latviju dienas naudas, viesnīcu un izdevumu kompensāciju apmērus, lai tie atbilstu mūsdienu preču un pakalpojumu izmaksām.

2002.gada 28.maija MK noteikumos Nr.219 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi”, kas zaudēja spēku, pieņemot noteikumus Nr.969, dienas naudas apmērs komandējumiem pa Latviju bija četri lati jeb 5,69 eiro. 2013.gada 29.oktobrī tika pieņemti grozījumi noteikumos Nr.969, noapaļojot dienas naudu līdz sešiem eiro par katru komandējuma dienu, kas ir spēkā joprojām. Tādējādi secināms, ka 17 gadu laikā Latvijā komandējuma dienas naudas apmērs ir pieaudzis par 31 centu, kas ir aptuveni 5% pieaugums.

Spriežot pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, inflācija šajā periodā bijusi aptuveni 80% apmērā. Ņemot vērā cenu kāpumu no 2002.gada līdz 2019.gadam, var konstatēt, ka šo gadu laikā dažādu pakalpojumu izmaksas ievērojami cēlušās (tajā skaitā, ēdināšanas pakalpojumu izmaksas) un nav iespējams ar gandrīz tādu pašu dienas naudas apmēru kā 2002.gadā saņemt līdzvērtīgas preces un pakalpojumus. Grozījumi paredz komandējuma dienas naudas palielināšanu no sešiem eiro dienā līdz 16 eiro dienā.

Atbilstoši noteikumu Nr.969 8.10.apakšpunktam darbinieka braukšanas izdevumus Latvijas teritorijā sabiedriskajā transportā (arī taksometros) atlīdzina par summu, kas nepārsniedz 30% no visām komandējuma dienām noteiktās dienas naudas kopsummas, ja ir iesniegti attiecīgos izdevumus apliecinoši attaisnojuma dokumenti. Tā kā vairākās Latvijas pilsētās ievērojami paaugstinājusies maksa par braukšanu sabiedriskajā transportā (arī taksometros), Finanšu ministrijas ieskatā nepieciešams paaugstināt arī braukšanas izdevumu apmēru komandējumiem pa Latviju no 30% līdz 50% no dienas naudas apmēra.

Grozījumi noteikumos Nr.969 paredz arī paaugstināt komandējuma izdevumu kompensācijas normas komandējumiem gan pa Latviju, gan uz ārvalstīm. Komandējumu un darba braucienu diennakts normu apmērs ir pārskatīts un pietuvināts komandējumu diennakts normu apmēriem, ko kompensē citas Baltijas valstis. Izdevumu diennakts normas komandējumiem (darba braucieniem) uz ārvalstīm ir pārskatītas, ņemot vērā Ārlietu ministrijas (Latvijas pārstāvniecību) priekšlikumus, kura regulāri sūta darbiniekus pildīt darba vai dienesta uzdevumus uz ārvalstīm, līdz ar to visciešāk saskaras ar dažādu pakalpojumu, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumu cenu izmaiņām citās valstīs.

Tāpat arī grozījumos precizēts noteikumu Nr.969 12.2.apakšpunkts, aizstājot vārdus “iesniegtajiem dokumentiem” ar “naudas izdevumus apliecinošiem dokumentiem”, jo grāmatvedībā darbinieks var iesniegt naudas izdevumus apliecinošus dokumentu oriģinālus vai elektroniskas kopijas (skenētu dokumentu vai digitālu fotoattēlu veidā) institūcijas vadītāja noteiktā kārtībā.