16.06.2016. Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" (likums par NN), kas paredz izmaiņas attiecībā uz nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu, nokavējuma naudas samazināšanu un nokavējuma naudas aprēķināšanas apturēšanu.

Kā norādīts likumprojekta anotācijā, grozījumi izstrādāti ar mērķi vairāk atbalstīt nodokļu maksātājus, kas godprātīgi pilda nodokļu saistības un sadarbojas ar nodokļu administrāciju.

Grozījumi likumā par NN paredz turpmāk aplūkotās izmaiņas.

Nodokļu samaksas termiņa pagarinājums jāpieprasa laicīgi

Likums par NN paredz, ka nodokļu maksātājs var iesniegt motivētu iesniegumu nodokļa samaksas termiņa pagarinājumam. Šobrīd likuma par NN 24.panta 1.daļas 1.punktā iesnieguma iesniegšanas termiņš ir noteikts ne vēlāk kā mēneša laikā pēc maksāšanas termiņa iestāšanās.

Lai efektivizētu iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas procedūru, plānots precizēt minētā iesnieguma iesniegšanas termiņu, nosakot, ka tas ir jāiesniedz 3 dienu laikā pēc nodokļa maksāšanas termiņa iestāšanās.

Šāds termiņš noteikts, jo nodokļu maksātājam būtu jāpārzina savas finansiālās spējas un laicīgi jāplāno un jāsaprot, vai tas spēs izpildīt savas nodokļu saistības. Jau iesniedzot konkrētā nodokļa deklarāciju, nodokļu maksātājam jābūt skaidram priekšstatam par nodokļa samaksas iespējamību vai neiespējamību normatīvajā regulējumā noteiktajā termiņā un nepieciešamības gadījumā nevilcinoties jālūdz nodokļu samaksas termiņa pagarinājums, jau savlaicīgi risinot radušās finanšu grūtības.

Līdz ar to 3 dienu termiņa pēc nodokļa maksāšanas termiņa iestāšanās noteikšana ir pietiekams laika posms, lai nodokļu maksātājs sagatavotu iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestā (VID) par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu, uzsvērts likumprojekta anotācijā.

Tāpat likuma par NN 24.panta 1.daļā papildināts gadījumu skaits, kad VID ir tiesības piešķirt nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu. Proti, nodokļu maksātājiem, kas paši veic precizējumus iesniegtajās nodokļu deklarācijās, pirms ir saņemts nodokļu administrācijas paziņojums par nodokļu revīzijas (audita) uzsākšanu (saskaņā ar likuma par NN 33.2pantu), paredzēts dot iespēju sadalīt termiņos uz laiku līdz 1 gadam nodokļu samaksu, kas ir izveidojusies precizēto deklarāciju rezultātā.

Grozījumos uz šādiem gadījumiem paredzēts attiecināt samazinātu nokavējuma naudu – no laikā nesamaksātā pamatparāda 0,0125% apmērā par katru nokavēto dienu iepriekš minētajā gadījumā, kad nodokļu maksātājs veic precizējumus iesniegtajās nodokļu deklarācijās, pirms ir saņemts nodokļu administrācijas paziņojums par nodokļu revīzijas (audita) uzsākšanu. Samazinātā nokavējuma nauda rēķināma no lēmuma par nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu pieņemšanas.

Tiek samazināta nokavējuma nauda

Likuma par NN 26.panta 11.daļā noteiktajos gadījumos, kad uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata nodokļu administrācija ir pieņēmusi lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, lai veicinātu labprātīgu nokavēto nodokļu maksājumu samaksu, kuri tiek piedzīti ar lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, šobrīd piemēro nokavējuma naudas likmi vispārējā kārtībā - 0,05% no laikā nesamaksātā pamatparāda par katru nokavēto dienu.

Lai motivētu nodokļu maksātāju godprātīgi pildīt likumā noteikto pienākumu paredzētajā termiņā un pilnā apmērā samaksāt nodokļus (nodevas), vienlaikus veicinot sadarbību starp nodokļu administrāciju un nodokļu maksātājiem, kas godprātīgi pilda nodokļu saistības, paredzēts noteikt samazinātu nokavējuma naudu – 0,025% apmērā gadījumos, kad nodokļu administrācija ir pieņēmusi lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi.

Paredzēts, ka šādā veidā tiktu uzlabota nodokļu maksātāja maksātspēja, mazinot iespējamo zaudējumu rašanos gadījumos, kad nodokļu maksātājs ir nonācis īslaicīgās finansiālās grūtībās, ļaujot tās pārvarēt un turpināt veiksmīgu uzņēmējdarbību.

Ierobežo nokavējuma naudas aprēķināšanas periodu

Likumprojekta anotācijā norādīts, ka vairumā gadījumu, kad nodokļu parāds netiek samaksāts vai piedzīts 1-2 gadu laikā no tā rašanās brīža, tas vispār netiek samaksāts (nodokļu maksātājiem šajā laika posmā tiek uzsākts maksātnespējas vai likvidācijas process). Līdz ar to nav lietderīgi nokavējuma naudu aprēķināt, līdz tā sasniedz nodokļa pamatparāda apmēru, kā to šobrīd paredz likuma par NN 29.panta 7.daļa. Pamatparāda apmērs šobrīd tiek sasniegts aptuveni 5,5 gadu laikā.

Tā kā vairumā gadījumu nokavējuma nauda pilda nodokļu samaksas stimula funkciju tikai pirmos 2 gadus pēc nodokļu parāda rašanās, likumprojektā iekļautais regulējums paredz ierobežot nokavējuma naudas aprēķināšanas periodu, līdz nokavējuma naudas summa sasniedz noteiktu pamatparāda apmēru – 2/5 (40%) no nokavētā maksājuma (pamatparāda) apmēra. Tāpat paredzēts, ka šajā periodā VID pilnvērtīgi un operatīvi jāveic nokavēto nodokļu maksājumu piedziņa.