Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2017.gada augustā veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu:

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs/skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

 Grozījumi likumā "Par valsts  sociālo apdrošināšanu"

Ar grozījumiem noteikts: ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likme ir 35,09%, no kuriem 24,09% maksā darba devējs un 11% – darba ņēmējs.

Ja pašnodarbinātas personas ienākumi mēnesī sasniedz vai pārsniedz minimālās algas apmēru, papildus VSAOI, ko nosaka līdzšinējā kārtībā, tai reizi ceturksnī ir jāveic VSAOI pensiju apdrošināšanai vismaz 5% apmērā no brīvi izraudzīto obligāto iemaksu objekta un faktisko ienākumu starpības. Ja pašnodarbinātās personas ienākumi mēnesī nesasniedz minimālās algas apmēru, tai ir jāveic VSAOI pensiju apdrošināšanai vismaz 5% apmērā. Iemaksas pensiju apdrošināšanai var neveikt, ja pašnodarbinātā ienākumi taksācijas gadā nesasniedz 50 EUR.

Autoratlīdzību saņēmējam, ja tā ienākumi mēnesī sasniedz vai pārsniedz minimālās algas apmēru, ir jāveic VSAOI kā pašnodarbinātai personai no obligāto iemaksu objekta, kas ir brīvi izraudzīti ienākumi, kuri nav mazāki par minimālo algu. Autoratlīdzības izmaksātājam, izņemot mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijai, ir noteikts pienākums no saviem līdzekļiem maksāt obligātās iemaksas 5% apmērā no autoratlīdzības tās saņēmēja valsts pensiju apdrošināšanai, kā arī iesniegt VID ziņojumu par veiktajām iemaksām pensiju apdrošināšanai no autoratlīdzībām.

27.07.2017.

01.01.2018.

 Grozījumi likumā "Par  izložu un azartspēļu nodevu  un nodokli"

Ar grozījumiem papildināts likuma 1.pants, nosakot, ka izložu un azartspēļu nodokli maksā kapitālsabiedrība, kas īsteno video filmēšanu reālā laikā un vietā izspēlētai azartspēlei, izmantojot azartspēļu aprīkojumu - kāršu, kauliņu spēles un ruletes (cilindriskās spēles) galdus, sniedzot programmēšanas un datu straumēšanas pakalpojumus, nodrošinot video tiešsaisti trešajām personām.

Palielinātas likmes ar azartspēļu nodokli apliekamajiem objektiem, kā arī likuma 3.panta 1.daļa papildināta ar 4.punktu nosakot maksu kāršu, kauliņu spēles un ruletes (cilindriskās spēles) galdam, kas tiek izmantots azartspēļu video tiešsaistei ar trešajām personām, par katru galdu - 11 700 EUR.

27.07.2017.

01.01.2018.

 Grozījumi Pievienotās  vērtības nodokļa likumā

Ar grozījumiem noteikts, ka iekšzemes pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs ir tiesīgs nereģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā, ja tā veikto ar PVN apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav pārsniegusi 40 000 EUR.

Paplašināts likuma 142.pantā minētais būvniecības pakalpojumu loks, kam tiek piemērota PVN apgrieztā jeb reversā maksāšanas kārtība, un noteikts, ka šī kārtība ir piemērojama arī būvizstrādājumu piegādei.

Likums papildināts ar jaunu 143.4pantu, kurā noteikts, ka PVN apgrieztā jeb reversā maksāšanas kārtība piemērojama metālizstrādājumu piegādei un ar to saistītiem pakalpojumiem. To preču piegādes, kuras uzskata par metālizstrādājumiem un ar metālizstrādājumu piegādi saistītos pakalpojumus nosaka Ministru kabinets (MK).

Likums papildināts ar 143.5pantu, kurā noteikts, ka PVN apgrieztā jeb reversā maksāšanas kārtība piemērojama sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādei. Preču piegādes, kurām piemēro minēto kārtību, nosaka MK.

Likuma 143.1panta 2.daļa papildināta ar 4.punktu, nosakot, ka PVN apgrieztā jeb reversā maksāšanas kārtība piemērojama arī spēļu konsoļu piegādēm.

27.07.2017.

01.01.2018.

 Uzņēmumu ienākuma  nodokļa likums (UIN  likums)

Likumā noteikts konceptuāli jauns uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksāšanas režīms. Likumā paredzēts nodokļa maksāšanu atlikt līdz brīdim, kad peļņa tiek sadalīta vai citā veidā novirzīta izdevumiem, kas nenodrošina nodokļa maksātāja turpmāku attīstību, t.i., nodokļa piemērošana ir pārcelta no peļņas gūšanas brīža uz peļņas sadales brīdi. Tādējādi nodoklis būs jāmaksā neatkarīgi no gada laikā gūto ienākumu apmēra tikai tad, ja nodokļa maksātājs sadalīs peļņu dividendēs vai tām pielīdzinātās izmaksās, veiks ar saimniecisko darbību nesaistītus izdevumus, veiks palielinātus procentu maksājumus, sniegs aizdevumus saistītām personām u.tml.

28.07.2017.

01.01.2018.

 Nodokļu maksātājiem  nokavējuma naudas un  soda naudas dzēšanai  paredzētā atbalsta likums

Likuma mērķis: īstenojot 1 reizi veicamu pasākumu, atvieglot nodokļu maksātājiem radušos nodokļu parāda slogu un palielināt budžeta ieņēmumus.  Atbalsts attiecināms uz šādiem nodokļu veidiem:

 • iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN);
 • UIN;
 • PVN;
 • VSAOI;
 • akcīzes nodoklis;
 • muitas nodoklis;
 • dabas resursu nodoklis;
 • izložu un azartspēļu nodoklis;
 • elektroenerģijas nodoklis;
 • mikrouzņēmumu nodoklis (MUN);
 • transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis (TEN);
 • uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis;
 • subsidētās elektroenerģijas nodoklis.

28.07.2017.

22.08.2017.

 Grozījumi likumā "Par  akcīzes nodokli"

Ar grozījumiem palielinātas nodokļa likmes alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un naftas produktiem. Likuma Pārejas noteikumos veikti vairāki precizējumi un papildinājumi, nosakot palielināto likmju piemērošanas kārtību.

28.07.2017.

01.01.2018.

 Grozījumi likumā "Par  iedzīvotāju ienākuma  nodokli"

Nodokļa likme, kas jāmaksā no gada apliekamā ienākuma, ir:

 • 20% – gada ienākumam līdz 20 000 EUR;
 • 23% – gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 20 000 EUR, bet nepārsniedz 55 000 EUR;
 • 31,4% – gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 55 000 EUR.

Algas nodokļa likme, kas jāmaksā no mēneša apliekamā ienākuma, ir: 

 • 20% – mēneša ienākumam līdz 1667 EUR;
 • 23% – mēneša ienākuma daļai, kas pārsniedz 1667 EUR.

Sākot ar 01.07.2018., likumā paredzēts nodokļa maksātājam papildu atvieglojums par nestrādājoša laulātā uzturēšanu, kura apgādībā ir:

 • bērns vecumā līdz 3 gadiem;
 • 3 vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz 1 ir jaunāks par 7 gadiem, kamēr bērns turpina izglītības iegūšanu;
 • 5 bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, kamēr bērns turpina izglītības iegūšanu.

No gada apliekamo ienākumu apmēra drīkst atskaitīt nodokļa maksātāja un viņa ģimenes locekļu attaisnotos izdevumus, nepārsniedzot 50% no nodokļa maksātāja ienākumiem, bet ne vairāk kā 600 EUR. Ja izdevumos iekļauj attaisnotos izdevumus par ģimenes locekļiem, – ne vairāk kā 600 EUR par katru ģimenes locekli. Attaisnotajos izdevumos iekļauj iemaksas privātajos pensiju fondos un apdrošināšanas prēmiju maksājumus atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu), kas kopā nepārsniedz 10% no nodokļa maksātāja apliekamā ienākuma, bet ne vairāk kā 4000 EUR gadā.

No 01.01.2018. ienākumiem no kapitāla, t.sk. no  kapitāla pieauguma, piemēro nodokļa likmi 20% apmērā.

Mainīta nerezidentam piemērojamā likme, ja nodokli no kapitāla aktīvu atsavināšanas ienākuma ietur izmaksas brīdī. Izmaksātājam turpmāk jāietur 3% no izmaksātās atlīdzības. Dividendes (arī nosacītās dividendes un dividendēm pielīdzināmu ienākumu) ar IIN neapliek, ja tās ir apliktas ar 20% UIN saskaņā ar jauno UIN likumu vai ārvalstīs ir samaksāts UIN vai IIN.

Ieviests saimnieciskās darbības izdevumu ierobežojums 80% apmērā no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem, kā arī noteikti saimnieciskās darbības izdevumi, kas iekļaujami  pilnā apmērā.

Samazināto patentmaksu būs tiesīga maksāt arī persona, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzīta par personu ar 1. vai 2.grupas invaliditāti.

Ar IIN apliek izložu un azartspēļu laimestus, kas pārsniedz 3000 EUR, izņemot momentloterijas "Simtgades loterija", preču un pakalpojumu loteriju laimestus.

28.07.2017.

01.01.2018.

 Grozījumi Mikrouzņēmumu  nodokļa likumā

Ar grozījumiem mainīts MUN maksātājiem noteiktais apgrozījuma ierobežojums, nosakot, ka kalendāra gadā pieļaujamais apgrozījums nevar pārsniegt 40 000 EUR.

Likuma Pārejas noteikumos paredzēts, ka 2018. un 2019.taksācijas gadā MUN maksātājs var nepiemērot 20% MUN likmi apgrozījuma ierobežojuma pārsniegumam līdz 52 000 EUR, ja MUN maksātāja pirmstaksācijas gada apgrozījums vai tā gada apgrozījums, kas ir pirms pirmstaksācijas gada, pārsniedza 40 000 EUR.

Fiziskā persona kā MUN maksātāja darbinieks vienlaikus var tikt nodarbināta tikai 1 mikrouzņēmumā. Ja MUN maksātāja darbinieki, kuri 31.12.2017. ir nodarbināti vairākos mikrouzņēmumos vienlaikus, šādā veidā tiks nodarbināti 2019.gadā, tad, aprēķinot MUN, mikrouzņēmums papildus aprēķinātajai 15% MUN likmei pieskaitīs 2 procentpunktus par katru šādu darbinieku un ar 2020.gadu zaudēs MUN maksātāja statusu.

28.07.2017.

01.01.2018.

 Grozījumi likumā "Par  nodokļiem un nodevām"

Ar grozījumiem likuma 18.panta 1.daļa papildināta ar 28., 29. un 30.punktu, nosakot, ka nodokļu administrācijas pienākumi ir nodrošināt publiski pieejamu informāciju:

 • par darba devējiem, kuru darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks;
 • par fiziskajai personai un juridiskās personas amatpersonai uzliktā administratīvā soda par darba samaksas noteikumu pārkāpšanu esību;
 • par nodokļu maksātājiem, kas nav iesnieguši nodokļu administrācijai šajā likumā vai konkrēto nodokļu likumos paredzētās nodokļu deklarācijas, ja nodokļu normatīvajos aktos noteiktais nodokļu deklarācijas iesniegšanas termiņš ir pārkāpts vairāk nekā par 15 dienām.

Likums papildināts ar 22.3pantu, nosakot, ka  kredītiestāde un maksājumu pakalpojumu sniedzējs, kas sniedz ar maksājumu kontu saistītu pakalpojumu, līdz 1.februārim iesniedz VID informāciju par fiziskajām personām – Latvijas Republikas rezidentiem, kuru konta debeta vai kredīta apgrozījums iepriekšējā gadā pārsniedz 15 000 EUR.

Veikti grozījumi likuma 26. un 26.1pantā saistībā ar nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.

Likuma 34.1panta 1.daļa papildināta ar 7.punktu, nosakot, ka VID ir tiesības apturēt nodokļu maksātāja saimniecisko darbību, ja nodokļu maksātājs nav samaksājis nokavētos nodokļu maksājumus, kas tiek piedzīti ar lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, un VID rīcībā ir apstiprināts akts par piedziņas neiespējamību.

28.07.2017.

01.01.2018.

 Grozījumi Solidaritātes  nodokļa likumā

Ar grozījumiem paplašināts likuma mērķis, nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanu un valsts pensiju speciālā budžeta ieņēmumus un atbilstošus uzkrājumus sociāli apdrošināto personu fondētajā pensijas kapitālā vai privātajā pensiju fondā. Solidaritātes nodoklis 1 procentpunkta apmērā tiks novirzīts veselības aprūpes finansēšanai, savukārt 10,5 procentpunktu apmērā - IIN kontā Valsts kasē,  atlikusī daļa - valsts pensiju speciālajā budžetā.

Nodokļa maksātājam - darba ņēmējam vai pašnodarbinātajam - ir pienākums 60 dienu laikā no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) paziņojuma saņemšanas dienas sniegt informāciju VSAA par izraudzīto privāto pensiju fondu, tā reģistrācijas numuru, pensiju plānu un pensiju plāna konta numuru Latvijā. Ja nodokļa maksātājs 6 mēnešu laikā pēc minētās informācijas iesniegšanai noteiktā termiņa savu pienākumu nav izpildījis, iemaksas tiek ieskaitītas valsts pensiju speciālajā budžetā, tās nepersonificējot.

28.07.2017.

01.01.2018.

 Grozījumi Transportlīdzekļa  ekspluatācijas nodokļa un  uzņēmumu vieglo  transportlīdzekļu nodokļa  likumā

01.01.2019. tiks izslēgts likuma Pārejas noteikumu 9.punkts, kurā noteikts termiņš jaunai TEN maksāšanas kārtībai, paredzot nodokļa maksātājam maksāt nodokli par faktisko transportlīdzekļa ekspluatācijas periodu, nevis par pilnu kārtējo kalendāra gadu (pēc būtības avansa veidā), kā tas noteikts pašlaik, tādējādi saglabājot šobrīd esošo TEN maksāšanas kārtību.

28.07.2017.

01.01.2019.

 Grozījumi Autoceļu  lietošanas nodevas likumā

Likuma 2.pants papildināts ar 1. un 2.daļu, nosakot, ka nodokli nemaksā par ceļa posmiem, kuru robežas apzīmētas ar šā likuma 1.1pielikumā noteiktajām ceļa zīmēm.

Likums papildināts ar 6.panta 1.daļas 10. un 11.punktu, nosakot atbrīvojumus nodevas maksāšanai.

Likuma 7.panta 1.daļa papildināta ar 4.punktu, nosakot kārtību, kādā atmaksā samaksāto nodevu, kas nebija jāmaksā.

28.07.2017.

22.08.2017.

 Grozījumi MK noteikumos  Nr.178 "Kārtība, kādā  piemērojami  starptautiskajos līgumos  par nodokļu dubultās  uzlikšanas un nodokļu  nemaksāšanas novēršanu  noteiktie nodokļu  atvieglojumi"

 

Ar grozījumiem noteikts, ka maksājuma saņēmējs, nolūkā iegūt nodokļu atvieglojumu, ir tiesīgs iesniegt savas rezidences valsts kompetentās iestādes apliecinājumu par rezidences statusu attiecīgajā valstī un / vai līdzīgu dokumentu, ja tajos ir iekļauta noteikumu 14.1. un 14.3.apakšpunktā minētā informācija un ja maksājums vai to summa taksācijas gadā nepārsniedz 5000 EUR.

Lai nodrošinātu noteikumu 14.1. un 14.3.apakšpunktā minēto informācijas apjomu, maksājumu saņēmējs papildus var iesniegt aizpildītu atvieglojumu apliecības (1.pielikums) I.-IV.daļu. Šādā gadījumā izmaksātājam atbilstoši noteikumu 5.punktam nav jāiesniedz minētie dokumenti apstiprināšanai VID. Ņemot vērā minēto, noteikumi papildināti ar 9.3 un 9.4punktu, kā arī precizēts noteikumu 3., 5.8. un 10.punkts.

Redakcionāli precizēts noteikumu 9.1, 9.2 un 14.punkts, kā arī svītrots 7.un 15.punkts.

08.08.2017.

11.08.2017.

 Grozījums MK noteikumos  Nr.1354 "Kārtība, kādā  veicama valstij piekritīgās  mantas uzskaite,  novērtēšana, realizācija,  nodošana bez maksas,  iznīcināšana un realizācijas  ieņēmumu ieskaitīšana  valsts budžetā"

Noteikumi papildināti ar 1.1punktu, nosakot, ka tie nav attiecināmi uz precēm, kuras nodotas iznīcināšanai lēmuma saņēmējam saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ar ko nosaka muitas rīcību ar precēm, ar kurām pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības.

08.08.2017.

11.08.2017.

 MK noteikumi  Nr.480 "Noteikumi par  atbrīvojuma piemērošanu  no dabas resursu nodokļa  samaksas par iepakojumu  un vienreiz lietojamiem  galda traukiem un  piederumiem"

Noteikumos regulēta izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku pārstrādes un reģenerācijas apjomu noteikšanas kārtība apsaimniekošanas sistēmu ietvaros.

Precizētas un aktualizētas prasības iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas sistēmu darbībai.

Spēku zaudē MK noteikumi Nr.1293 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem".

16.08.2017.

19.08.2017.

 MK noteikumi  Nr.505 "Noteikumi par  valsts nodevu par  informācijas saņemšanu no  Iedzīvotāju reģistra"

Noteikumos regulēts valsts nodevas apmērs, samaksas kārtība, kā arī atvieglojumi un atbrīvojumi no valsts nodevas maksāšanas par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra.

Spēku zaudē MK noteikumi Nr.391 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra".

29.08.2017.

01.01.2018.

 Grozījums MK noteikumos  Nr.656 "Noteikumi par  minimālās mēneša darba  algas apmēru normālā  darba laika ietvaros un  minimālās stundas tarifa  likmes aprēķināšanu"

Ar grozījumiem paredzēts, ka minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros ir 430 EUR.

29.08.2017.

01.01.2018.