27.09.2016. Ministru kabinets (MK) pieņēmis grozījumus MK noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība" (MK noteikumi Nr.662), ar kuriem ieviesti stingrāki nosacījumi, lai saņemtu speciālo atļauju (licenču) darbībai ar tabakas izstrādājumiem un spirta ražošanai. Grozījumu mērķis ir turpināt cīņu pret akcīzes preču nelikumīgu apriti Latvijā.

Ar grozījumiem papildinātajā akcīzes preču aprites kārtībā, kuras mērķis ir novērst iespēju licencētiem akcīzes preču ražotājiem ražot nelegālu akcīzes produkciju, paredzēti šādi jauni akcīzes preču aprites nosacījumi:

  • dokumentus speciālas atļaujas (licences) komercdarbībai ar akcīzes precēm saņemšanai turpmāk varēs iesniegt tikai elektroniski, kā arī speciālo atļauju (licenci) varēs saņemt tikai elektroniski;
  • speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar akcīzes precēm komersantiem izsniegs tikai uz tādām darbības vietām, kurās reģistrēta nodokļu maksātāja juridiskā adrese vai struktūrvienība, ja atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuros reglamentēta nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrācija Valsts ieņēmumu dienestā (VID), šāda vieta ir reģistrējama kā nodokļu maksātāja struktūrvienība;
  • MK noteikumos Nr.662 noteikts aizliegums iegādāties akcīzes preces no personām, kurām nav atbilstošas speciālas atļaujas (licences) komercdarbībai ar akcīzes precēm, tādējādi novēršot iespēju, ka akcīzes preces tiek iegādātas no starpniekiem, kuriem nav speciālas atļaujas (licences) komercdarbībai ar akcīzes precēm;
  • MK noteikumos Nr.662 noteikta aprites kārtība elektroniskajās cigaretēs izmantojamiem šķidrumiem, jo ar 01.07.2016. elektroniskajās cigaretēs izmantojamie šķidrumi ir apliekami ar akcīzes nodokli (AN) un, ja komersants vēlēsies veikt darbības ar elektroniskajiem šķidrumiem atliktā AN maksāšanas režīmā, tam būs jāsaņem speciāla atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai;
  • komersantiem, kas vēlēsies veikt tabakas izstrādājumu ražošanu, apstrādi, pārstrādi vai fasēšanu, speciālas atļaujas (licences) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai saņemšanai papildus būs jāiesniedz informācija par tabakas ražošanas iekārtām, to maksimālo ražošanas apjomu, plānoto saražojamo tabakas izstrādājumu sortimentu un apjomu gadā, kā arī AN aprēķins atbilstoši plānotajam saražojamajam tabakas izstrādājumu apjomam gadā. Attiecīgi tabakas izstrādājumus atļauts ražot, apstrādāt, pārstrādāt un fasēt, tikai izmantojot iekārtas, kuras norādītas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai iesniegtajos dokumentos. Komersantiem, kuriem jau ir izsniegta šāda licence, informācija un dokumenti par ražošanas iekārtām, ražošanas apjomiem un AN būs jāiesniedz VID līdz 01.11.2016.;
  • lai novērstu situāciju, ka speciālajā atļaujā (licencē) degvielas mazumtirdzniecībai norādītajā vietā atrodas degvielas tvertnes, kuras nav norādītas licencē, bet tiek izmantotas nelegālai komercdarbībai, turpmāk, saņemot licenci, būs jādeklarē visas tvertnes, kuras atrodas komercdarbības vietā, arī tās, kuras netiks izmantotas licencējamai komercdarbībai. Komersantiem, kuriem jau ir izsniegta šāda licence, informācija par komercdarbības vietā esošām tvertnēm, kuras netiek izmantotas licencējamā komercdarbībā, būs jāiesniedz VID līdz 01.11.2016.;
  • komersantiem, kuri akcīzes preču uzskaiti veic datorprogrammā, vairs nebūs katru mēnesi jāizdrukā, jābrošē un jāuzglabā preču uzskaites vietā aktuālā akcīzes preču uzskaites informācija, bet tiks noteikta papildu prasība - datorprogrammai, kurā tiks veikta preču uzskaite, jāatbilst normatīvajos aktos par grāmatvedības kārtošanu noteiktajām prasībām, proti, programmai ir jābūt tādai, kas saglabā visus uzskaitē veiktos labojumus;
  • lai gāzes aprites uzraudzības iestādes varētu noteikt gāzes atlikumu komercdarbības vietā, komersantiem, kas veic komercdarbību ar gāzi, būs jānodrošina, lai komercdarbības vietā atrastos gāzes daudzuma mērīšanas līdzekļa tehniskā dokumentācija;
  • komersantiem, kuriem ir spēkā esošas licences komercdarbībai ar akcīzes precēm, akcīzes preču aprites pārskatus VID jāiesniedz arī tad, ja taksācijas periodā darbības ar akcīzes precēm nav veiktas.